ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

10.07.2023 | 14:23

Προσλήψεις 42 ατόμων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (προκήρυξη)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη), το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης πρόσκλησης να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο […]