προσλήψεις-στο-ίδρυμα-κρατικών-υποτρ-362853
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 03.06.2022 | 12:19

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε νέα προκήρυξη με την οποία ανακοινώνει τη σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι οκτώ μήνες. Το αντάλλαγμα του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την πρόοδο του έργου.

Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανά εξωτερικό συνεργάτη, ανέρχεται συνολικά σε 2.250,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών (μεικτό ποσό) ανά ανθρωπομήνα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 και ώρα: 23:59.