προσλήψεις-10-ατόμων-στο-ίδρυμα-κρατικώ-366056
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 02.05.2019 | 14:01

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προτίθεται να συνάψει δέκα (10) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης των προγραμμάτων υποτροφιών που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ