Δημόσιο: Προσλήψεις 871 συμβασιούχων μέσω 23 προκηρύξεων (λίστα)

Σε προσλήψεις 871 ατόμων μέσω 23 προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρούν δημόσιοι οργανισμοί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα:

1) ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη 430 ατόμων

Η ΔΕΗ ΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τετρακοσίων τριάντα (430) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

3ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

4ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Διπλωματούχος, Αναλυτής-Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ-HARDWARE), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

5ΠΕ Γεωλόγοι, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Δασολόγος, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Διοικητικός Πληροφορικής (SOFTWARE), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Oικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

3ΤΕ Τεχνολόγοι Τοπογράφοι, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

70ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

12ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

8ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

25ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

10ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Χειριστές Γεωτρυπάνων, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων –Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

25ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

32ΔΕ  Ηλεκτρονικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

40ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

32ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων),Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

30ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων),Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός  Γεωργικών Ανελκυστήρων, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

4ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων),Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

4ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων),Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

4ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί),Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

30ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

38ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό, Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

30ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Τεχνικοί Ειδικοί Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

3ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Οικοδόμοι), Πτολεμαΐδα Εορδαίας Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε./Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χλμ Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00, Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Σεβεντεκίδου Βαλασίας ή Θεοχάρη Ευαγγελίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24630 52437.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 24-07-2019

2) «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων» : Πρόσληψη 150 ατόμων

Το ΝΠΙΔ «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ‘’ΕΛ.Γ.Α.’’), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υποκαταστημάτων του ανά την Επικράτεια, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

140 ΠΕ Γεωπόνοι

10 ΠΕ Κτηνίατροι

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΓΑ:

1)Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, με έδρα την Αλεξανδρούπολη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

2) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, με έδρα την Καβάλα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Καβάλας και Δράμας.

3) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.

4) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ, με έδρα τη Βέροια και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Ημαθίας και Πέλλας.

5) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, με έδρα την Κοζάνη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.

6)Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, με έδρα τη Λάρισα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας.

7) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΛΑΜΙΑΣ, με έδρα τη Λαμία και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας.

8) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με έδρα τα Ιωάννινα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.

9) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με έδρα το Αγρίνιο και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και Λευκάδας.

10) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΑΘΗΝΑΣ, με έδρα την Αθήνα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αττικής, Εύβοιας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

11) Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΠΑΤΡΑΣ, με έδρα την Πάτρα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

12)Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, με έδρα την Τρίπολη και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Αρκαδίας, Αργολίδος, Μεσσηνίας και Λακωνίας.

13)Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με έδρα το Ηράκλειο και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.

Το αντικείμενο απασχόλησης των προσλαμβανομένων συνίσταται για τον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρες, κλπ) στη φυτική παραγωγή και για τον κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών του Ζωϊκού Κεφαλαίου από φυσικά αίτια και ασθένειες-παθήσεις.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΓΑ», Τμήμα Προσωπικού, Μεσογείων 45, Τ.Θ. 141 03, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κας Ν. Χασιώτη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7490476, 210 7490576 & 210 7490497.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-07-2019 έως και 01-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΝΚ46ΨΧΞ5-Β3Λ/document

3) ΔΕΗ Α.Ε./Γ. Διεύθυνση Εμπορίας: Πρόσληψη 86 ατόμων

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας (ΔΠΒΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλοι Γραφείων), (500), ΔΠΒΕ/Θεσσαλονίκη

26ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων(Υπάλληλοι Γραφείων), (501), ΔΠΒΕ/Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (502), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης, Ξάνθη

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (503), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης, Ξάνθη

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (504), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας, Καβάλα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (505), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας, Καβάλα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (506), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής, Κομοτηνή

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (507), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (508), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (509), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ορεστιάδας, Ορεστιάδα

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (510), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών, Σέρρες

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (511), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σερρών, Σέρρες

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (512), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς, Κιλκίς

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείων), (513), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης, Κοζάνη

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (514), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης, Κοζάνη

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (515), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Γρεβενών, Γρεβενά

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (516), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βέροιας, Βέροια

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (517), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας, Έδεσσα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (518), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών, Γιαννιτσά

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (519), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών, Ν. Μουδανιά

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείων), (520), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου, Πολύγυρος

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (521), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (522), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, Ιωάννινα

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (523), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας, Κέρκυρα

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού(Υπάλληλος Γραφείων), (524), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας, Λάρισα

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (525), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας, Λάρισα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (526), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων, Τρίκαλα

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (527), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου, Βόλος

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείων), (528), ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμία, Λαμία.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας και  σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (500 έως και 520) : ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας, Αδριανουπόλεως 24, T.K. 551 33, Θεσσαλονίκη, (αρμόδιος κ. Πετρόπουλος Αντώνιος, τηλ.: 2310 482277 & 2310 454054).

2) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (521 έως και 523) : ΔΕΗ Ιωαννίνων, Υπηρεσία ΔΠΒΕ,/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων, Χρ. Κατσάρη 4, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα, (αρμόδιος κ. Πανταζής Δημήτριος, τηλ.: 26510 38076).

3) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (524 έως και 528) : ΔΕΗ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας, Υπηρεσία ΔΠΒΕ,/Κλάδος Πωλήσεων Κ. Ελλάδας, Πατρόκλου 27, 2ος όροφος, Τ.Κ. 351 32, Λαμία, (αρμόδιες κ. κ. Μπαλαθούνη Χριστίνα & Χαλεπλή Αικατερίνη, τηλ.: 22310 25014 & 22310 25969).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019

4) Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: Πρόσληψη 43 ατόμων

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ), που εδρεύει στο Μαρούσι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, 12μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων-τριάντα οκτώ (38) Φαρμακοποιών & πέντε (5) Βοηθών Φαρμακείου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φαρμακοποιοί, Δ/νση Φαρμάκου, Κ.Υ. Μαρούσι Αττικής

7ΠΕ Φαρμακοποιοί, Δ/νση Φαρμάκου, Κ.Υ. ΤΕΕΣ, Ταύρος Αττικής

1ΠΕ Φαρμακοποιός, Δ/νση Ελέγχου & Εκκαθάρισης, Κ.Υ. Πεύκη Αττικής

3ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Αθήνα Αττικής

2ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΠΕΔΙ Ανατολικής Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Ν. Ιωνίας)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Γκύζη)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Αθήνας)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Αλεξάνδρας)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Νότιας Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Καλλιθέας)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Δυτικής Αθήνας Αττικής, (Β’ Φαρμακείο Καματερού)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Πειραιά Αττικής, (Φαρμακείο Ρέντη)

2ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Ανατ. Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Τούμπας)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Ευόσμου)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Κέντρου)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Αργολίδας

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Μεσσηνίας, (Φαρμακείο Καλαμάτας)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κορινθίας, (Φαρμακείο Κορίνθου)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Λέσβου, (Φαρμακείο Μυτιλήνης)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κυκλάδων, (Φαρμακείο Σύρου)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Ηλείας, (Φαρμακείο Πύργου)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Τρικάλων, (Φαρμακείο Τρικάλων)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Σερρών, (Φαρμακείο Σερρών)

1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Γκύζη)

1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Δυτικής Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Περιστερίου)

1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Ανατ. Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Τούμπας)

1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Ευόσμου)

1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Κέντρου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Κεντρική Υπηρεσία, Αποστόλου Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι Αττικής.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση & έως τρείς (3) επιλογές.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6871719, 210 6871767, 210 6871768, 210 6871770, 210 6871774, 210 6871766 & 210 6871765.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 26-07-2019

5) ΔΕΗ Α.Ε./Γ. Διεύθυνση Εμπορίας: Πρόσληψη 41 ατόμων

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας της ΔΕΗ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου), (500), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, Πάτρα Αχαΐας

6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου), (501), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, Πάτρα Αχαΐας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (502),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, Αίγιο Αχαΐας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (503), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Ζάκυνθος

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (504), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (505),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΗΒΑΣ, Θήβα Βοιωτίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (506),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Λειβαδιά Βοιωτίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (507),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ, Άμφισσα Φωκίδας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (508), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Αργοστόλι Κεφαλονιάς

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (509),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Κόρινθος

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (510),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΥΣ, Άργος Αργολίδας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (511),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, Κρανίδι Αργολίδας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (512),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, Σπάρτη Λακωνίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (513),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΛΑΩΝ, Μολάοι Λακωνίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (514),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, Φιλιατρά Μεσσηνίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (515), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (516), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (517),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (518), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, Μοίρες Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (519), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ, Χίος Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (520),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ, Χίος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (521), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ, Σάμος Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (522),ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ, Σάμος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (523), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (524), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (525), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (526), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (527), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (528), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ, Κως Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (529), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΗΡΑΣ, Θήρα Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), (530), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Χαλκίδα Ευβοίας

1ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (531), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Χαλκίδα Ευβοίας

1ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (532), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, Λίμνη Ευβοίας

1ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου), (533), ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΥ, Σκύρος Ευβοίας.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (500 και 501) : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, (Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22, Πάτρα, (αρμόδια κ. Λούντζη Αρετή, τηλ.: 2610 362611 & 2610 362612).

2) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (502) : ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, (Κορίνθου 113, T.K. 251 00, Αίγιο, (αρμόδιος κ. Δρουγούτης Ανδρέας, τηλ.: 26910 23755).

3) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (503) : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, (Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, T.K. 291 00, Ζάκυνθος, (αρμόδια κ. Καμβάση Άννα, τηλ.: 26950 45222).

4) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (504) : ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (Χαρ. Τρικούπη 13, T.K. 301 00, Αγρίνιο, (αρμόδια κ. Κατσιάδα Ελένη, τηλ.: 26410 30082).

5) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (505) : ΔΕΗ ΘΗΒΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΗΒΑΣ, (Ποτνίων 30, Ταχί Θήβα, T.K. 322 00, Θήβα, (αρμόδια κ. Ψούνη Ελευθερία, τηλ.: 22620 82112).

6) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (506) : ΔΕΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, (Σοφοκλέους & Φιλολάου, T.K. 321 00, Λιβαδειά, (αρμόδιος κ. Φερφύρης Γρηγόρης, τηλ.: 22610 87111).

7) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (507) : ΔΕΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (Κορδώνη 15, T.K. 331 00, Άμφισσα, (αρμόδια κ. Τριάντη Μαρία, τηλ.: 22650 79021).

8) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (508) : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, (Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00, Αργοστόλι, (αρμόδια κ. Πολυζώη Λαμπρινή, τηλ.: 26340 24512).

9) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (509) : ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, (Αγίου Νικολάου & Δερβενακίων 2, T.K. 201 00, Κόρινθος, (αρμόδιοι κ. Βασιλείου Βασιλική & Μητσόπουλος Ιωάννης, τηλ.: 27410 40662 & 27410 40667).

10) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (510 και 511) : ΔΕΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, (Μπουμπουλίνας 26, T.K. 211 00, Ναύπλιο, (αρμόδια κ. Σαρρή Χαρούλα, τηλ.: 27520 97626).

11) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (512 και 513) : ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, (Θερμοπυλών 139, T.K. 231 00, Σπάρτη, (αρμόδιος κ. Νικόλαρος Γεώργιος, τηλ.: 27310 21046).

12) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (514) : ΔΕΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, (Χαρ. Φουρναράκη, T.K. 243 00, Φιλιατρά, (αρμόδια κ. Σουραβλή Σουλτάνα, τηλ.: 27210 60115).

13) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (515) : ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, (Κ. Παπαδάκη 17, T.K. 741 00, Ρέθυμνο, (αρμόδιος κ. Αστρινάκης Γεώργιος, τηλ.: 28310 57863).

14) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (516 και 517) : ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Λατούς 5, T.K. 721 00, Άγιος Νικόλαος, (αρμόδια κ. Νικηφοράκη Αικατερίνη, τηλ.: 28410 86151).

15) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (518) : ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (Ελ. Βενιζέλου 14, T.K. 714 14, Τσαλικάκι, Γάζι Ηρακλείου, (αρμόδια κ. Κουρλετάκη Ευαγγελία, τηλ.: 2810 264660, εσωτ.104).

16) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (519 και 520) : ΔΕΗ ΧΙΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ, (Έλενας Βενιζέλου 43, T.K. 821 00, Χίος, (αρμόδια κ. Κωστάζου Δέσποινα, τηλ.: 22710 44367).

17) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (521 και 522) : ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ, (Κανάρη 30, T.K. 831 00, Σάμος, (αρμόδιος κ. Τσάμπος Ευάγγελος, τηλ.: 22730 27317).

18) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (523 και 524) : ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, (Οδυσσέα Ελύτη 5, T.K. 811 00, Μυτιλήνη, (αρμόδια κ. Βεριβάκη Ελευθερία, τηλ.: 22510 34250, εσωτ. 105).

19) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (525 και 526) : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ, (Πλατεία Σύμης 10, T.K. 851 00, Ρόδος, (αρμόδιος κ. Πεζουβάνης Χρυσόστομος, τηλ.: 22410 43010, εσωτ. 106).

20) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (527 και 528) : ΔΕΗ ΚΩ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΩ, (Γ. Αβέρωφ 1, T.K. 853 00, Κως, (αρμόδια κ. Τηλιακού Βακίνα, τηλ.: 22420 22710).

21) Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ (529) : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ, (Ακτή Εθν. Αντιστάσεως, T.K. 841 00, Ερμούπολη Σύρου, (αρμόδια κ. Ζαρίφη Ειρήνη, τηλ.: 22810 79405).

22) Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ (530,531,532&533) : ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ΔΠΝΕ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, (Δύο Δέντρα, T.K. 341 00, Χαλκίδα, (αρμόδια κ. Γιαννακοπούλου Βασιλική, τηλ.: 22210 58900, εσωτ. 101).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-07-2019 έως και 29-07-2019

6) ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη 35 ατόμων

Η ΔΕΗ ΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Σκύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λέσβου, Λέσβος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Λέσβου, Λέσβος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Χημικός, ΑΣΠ Λέσβου, Λέσβος Β. Αιγαίου

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Λήμνου, Λήμνος Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Λήμνου, Λήμνος Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ, ΤΣΠ Αγίου Ευστρατίου, Άγιος Ευστράτιος Λέσβου Β. Αιγαίου

3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Ικαρίας, Ικαρία Σάμου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Ικαρίας, Ικαρία Σάμου Β. Αιγαίου

5ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

1ΤΕ Μηχανικός (Μηχανολόγος), ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Υπάλληλος Γραφείου), ΑΣΠ Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

2ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, ΤΣΠ Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, ΤΣΠ Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας (Υπάλληλος Γραφείου), ΤΣΠ Σκύρου, Σκύρος Εύβοιας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στις ακόλουθες  διευθύνσεις:

1) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Ναυμαχίας Έλλης, Περιοχή ΚΟΥΡΤΖΗ, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (αρμόδια υπάλληλος κ. Καραμήτσου Μαρία, τηλ.: 22510 26120).

2) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ & ΤΣΠ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ, Περιοχή Αύλωνας Λήμνου, Τ.Κ. 814 00, Λήμνος, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεωργαντής, τηλ.: 22540 22831).

3) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ & ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, Περιοχή Κοκκάρι Σάμου, Τ.Κ. 831 00, Σάμος, (αρμόδια υπάλληλος κ. Ζωγράφου Α., τηλ.: 22730 92253 & 22730 92504).

4) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΧΙΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή Λευκώνια Αγίου Μηνά Χίου, Τ.Κ. 821 00, Χίος, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Καμαράδος Μιχαήλ, τηλ.: 22710 44515).

5) Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΚΥΡΟΥ: Γραφεία ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ, Περιοχή Αχερούνες Σκύρου, Τ.Κ. 340 07, Σκύρος, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Φεργάδης Μηνάς, τηλ.: 22220 93439).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-07-2019

7) Ν.Π.Δ.Δ.: «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘’Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘’Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών παροχής υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους του Δημοτικού Ιδρύματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών-τριών, ΝΠΔΔ ‘’Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’, Αγία Παρασκευή Λέσβου

9ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΝΠΔΔ ‘’Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’, Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την

προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ‘’Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ’’»,

Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 811 02, Λέσβος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22530 31654.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-07-2019 έως και 26-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΚ7ΟΚΖ7-662/document 

8) Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη 13 ατόμων

Ο Δήμος Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου [τύπου JCB (ομάδας Β΄-τάξης Δ΄)], Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής

12ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Παλλήνης, Γέρακας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την

προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, (υπόψη κ.κ. Διβάνη Ελένης, Μάρκου Μαρίας και  Πατράλη Θωμά).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6604728, 210 6604632 & 210 6604631.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78ΛΥΩΞΚ-86Ρ/document

 9) Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, [Γ΄ή C κατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο)], Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Διονύσου, Άγιος Στέφανος Αττικής

8ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δ. Διονύσου, Άγιος Στέφανος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής, (υπόψη κ. Κυριακάκου Ελένης).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2030600 & 213 2030627.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-07-2019 έως και 26-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΗΦΩ93-4ΦΥ/document 

10) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Οικονομολόγος, ΔΕΥΑΗ, Ηράκλειο Κρήτης

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕΥΑΗ, Ηράκλειο Κρήτης

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ΔΕΥΑΗ, Ηράκλειο Κρήτης

1ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός,  ΔΕΥΑΗ, Ηράκλειο Κρήτης

3ΔΕ Τεχνίτες (Υδραυλικοί),  ΔΕΥΑΗ, Ηράκλειο Κρήτης

2ΥΕ Εργάτες,  ΔΕΥΑΗ, Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Τ.Κ. 715 00, Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Παπαδάκη Μαρίας ή Σκανδαλάκη Αρτέμιδος).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 529388 & 2810 529389 & στην ιστοσελίδα: www.deyah.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-07-2019 έως και 28-07-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕΘΡΟΡΙΗ-Θ7Π/document 

11) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μουσείο Αφαίας Αίγινας

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Κάστρο Κυθήρων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων- Συλλογή Οικοσήμων- Συλλογή Λιβαδίου Κυθήρων

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας

1ΤΕ Λογιστικού, Γραφεία Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Πειραιάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς Αττικής, (υπόψη κ.κ. Κυριακής Γεωργαρίου & Αικατερίνης Μάρκου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4590759 & 210 4590761.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019, (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-14.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΞΡ14653Π4-Ω14/document

 12) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για τις ανάγκες διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ανακοινώνει την πρόσληψη για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, Διδακτικού Προσωπικού (Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις ή για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Αστικό Δίκαιο

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Εισαγωγή στη Μηχανογραφημένη Λογιστική.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να δηλώνουν τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν, με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: accfin@aueb.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-07-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΝΚ469Β4Μ-3Γ0/document

13)  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Ταμείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΠΕ Αρχιτέκτονας, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

2ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

1ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Δ.Λ.Τ. Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Επιβατηγός Λιμένας Μυτιλήνης, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ευστρατίας Σταυράκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 25349.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61Φ5ΟΡΗΙ-1ΤΔ/document

14) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων, Χανιά Κρήτης

5ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αναστηλωτικές εργασίες

και ελλείψει αυτών  ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Στοά Βαρδινογιάννη, 4ος όροφος, Τ.Κ. 731 34, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Βασίλειου Κώτσου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 44418 & 28210 94487.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 29-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΕΩ4653Π4-ΘΚΙ/document 

15) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, που εδρεύει στη Βέροια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΠΕ Αρχαιολόγος, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 591 32, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23310 29737 & 23310 22145.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-07-2019 έως και 26-07-2019, (08.30π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67Ι74653Π4-867/document

16)Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας από 01-09-2019 έως και 31-08-2020 με δυνατότητα ανανέωσης έως 3 ακαδημαϊκά έτη, πλήρους απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-ακαδημαϊκών υποτρόφων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΠΕ Ακαδημαϊκός Υπότροφος για το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 1661, με γνωστικό αντικείμενο: «Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών με κλασικό καρυότυπο», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διδακτικό και ερευνητικό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Βιολογίας

-Διδακτορικό Δίπλωμα

-Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

1ΠΕ Ακαδημαϊκός Υπότροφος για το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 1661, με γνωστικό αντικείμενο: «Κυτταρογενετική διερεύνηση ασθενών με διαταραχές στην ανάπτυξη», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διδακτικό και ερευνητικό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Βιολογίας

-Διδακτορικό Δίπλωμα

-Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

1ΠΕ Ακαδημαϊκός Υπότροφος για το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 1661, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή διερεύνηση του γονιδίου CFTR», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Βιοεπιστήμονα

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

– Διδακτορικό Δίπλωμα

– Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

1ΠΕ Ακαδημαϊκός Υπότροφος για το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 1661, με γνωστικό αντικείμενο: «Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση μονογονιδιακών νοσημάτων», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Βιοεπιστήμονα

– Διδακτορικό Δίπλωμα

– Προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής στην ιστοσελίδα: www.grammateia.med.uoa.gr ) με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής κατά το ωράριο λειτουργίας της.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-07-2019 έως και 30-07-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΟΔ46ΨΖ2Ν-ΕΧΝ/document 

17) Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας από 01-09-2019 έως και 31-08-2020 με δυνατότητα ανανέωσης έως 3 ακαδημαϊκά έτη, πλήρους απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-ακαδημαϊκών υποτρόφων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 3ΠΕ Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι για την Γ΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 7884, με γνωστικό αντικείμενο: «Πνευμονολογία – Καρκίνος Πνεύμονα», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Σωτηρία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Ιατρικής

– Τίτλος Ειδικότητας Πνευμονολογίας.

1ΠΕ Ακαδημαϊκός Υπότροφος  για την Γ΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 13475, με γνωστικό αντικείμενο: «Αιματολογία», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Σωτηρία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Ιατρικής

– Τίτλος Ειδικότητας Αιματολογίας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής στην ιστοσελίδα: www.grammateia.med.uoa.gr ) με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής κατά το ωράριο λειτουργίας της.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-07-2019 έως και 30-07-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Λ8Δ46ΨΖ2Ν-Ζ0Γ/document

18) Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο  Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Εργατοτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περιοχή Λάρισας, Ελασσόνα

1ΔΕ Εργατοτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περιοχή Λάρισας, Αγιά

1ΔΕ Εργατοτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περιοχή Λάρισας, Λάρισα

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Περιοχή Λάρισας, Λάρισα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) Α.Ε., Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, Περιοχή Λάρισας, Τομέας Υποστήριξης, Καρδίτσης 99 & Αμοργού, Τ.Κ. 413 35, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δρόλια Κωνσταντίνου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 685342.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-07-2019 έως και 26-07-2019

19) Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση διάρκειας από 26-07-2019 έως και 25-09-2019, Αλίαρτος

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση διάρκειας από 30-08-2019 έως και 29-10-2019, Αλίαρτος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 320 01, Αλίαρτος Βοιωτίας) με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Λεωφόρος Αθηνών, Τ.Κ. 320 01, Αλίαρτος Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22683 50211.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-07-2019 έως και 24-07-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4ΒΗΩΨ4-ΒΜΩ/document

20) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:  Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στο Δ. Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 1196/Γ’/12-07-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Α) ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 22721/16-04-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Όραση Υπολογιστών με Έμφαση στις Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές».

Β)ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 21045/09-04-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Υπολογισμός Φέροντος Οργανισμού Κτηριοδομικών Έργων».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 21479/10-04-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών με Εμπειρία στην Ανάλυση Δεδομένων σε Πειράματα Επιταχυντών».

ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ»

Αριθμός προκήρυξης: 21477/10-04-2019

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πιθανότητες-Στατιστική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των Σχολών:

– Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: τηλ.: 210 7722761

-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: τηλ.: 210 7723333

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: τηλ.: 210 7722023.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-09-2019

21) Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15340 και τίτλο «ΠΜΣ – Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 4μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών,  συνολικά δύο (2) ατόμων –Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Εξωτερικός Συνεργάτης Διοικητικού-Οικονομικού, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διοικητική Υποστήριξη του ΠΜΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών σε αντίστοιχη θέση με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας Πρόσκλησης.

3) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ.

1ΔΕ Εξωτερικός Συνεργάτης – Τεχνική Υποστήριξη, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνική Υποστήριξη:

Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δειγμάτων ερευνών διπλωματικών εργασιών – εργαστηριακός έλεγχος

Παροχή βοήθειας στην ανάλυση αποτελεσμάτων των δειγμάτων των διπλωματικών εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Απολυτήριος Τίτλος Ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών σε αντίστοιχη θέση με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας Πρόσκλησης.

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 051120/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 15340,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής με την ένδειξη:

«Υπ’ όψιν Καθηγήτριας Ευαγγελίας Χαρμανδάρη –Κωδ. Έρευνας: 15340».

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 29-07-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΩΕ46ΨΖ2Ν-2Γ8/document

22) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Α.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας  Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων –Ερευνητών Β’ Βαθμίδας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1), με γνωστικό αντικείμενο: «Αλιευτική Βιολογία και διαχείριση παράκτιας ζώνης», Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων

1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2), με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία Ιχθύων με έμφαση στα ιχθυαποθέματα βαθιών νερών – θαλάσσια απορρίμματα σε οργανισμούς και στο περιβάλλον», Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εφ΄ όσον εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό, να έχει αναγνώριση από το ΔOATAΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.5.2016) ήτοι, «να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται αυτοτελώς

και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων».

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων ή το ερευνητικό ή επιστημονικό τους εν γένει έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος για θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προ- γράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.

δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο 8 Ν.3528/2007)

ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τμήμα Προσωπικού, 46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, Τ.Κ. 190 13 Ανάβυσσος Αττικής με την ένδειξη:

«Αίτηση υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ με γνωστικό αντικείμενο «………….» (κωδ. θέσης …).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76350 (εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-09-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΖΦΚΟΡΡΘ-Ν2Ψ/document

23) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), που εδρεύει στη Βάρη της ΠΕ Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

1 Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικά».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα αποκλειστικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), Κοσμητεία, Λ. Βάρης-Κορωπίου, ΒΣΤ 902, Τ.Κ. 166 73, Βάρη Αττικής.

Αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας & ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

 Πληροφορίες στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-13.00μ.μ.) & στα τηλ.: 210 8904217, 210 8904257 & 210 8904258. Επίσης και στην ιστοσελίδα της ΣΣΕ: www.sse.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-08-2019, (13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΦΒ26-3ΩΥ/document  

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΑΣΕΠ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!