ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες μετά από ενστάσεις επιπέδου Γ.Δ. του Υπ. Μεταναστευτικής Πολ.

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και τις ανακλήσεις αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις ευθύνης:

1.  Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

2.  Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ