Γιώργος Τσιότρας, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Η Κεντρική Μακεδονία είναι η Περιφέρεια της Καινοτομίας και της Ισόρροπης, Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Κεντρική Μακεδονία είναι η Περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό απορροφητικότητας, υποστηρίζει στη συνέντευξή του προς την «ΑΥΤΟδΙΟΙΚΗΣΗ GR» Γενικός Γραμματέας της καθηγητής Γιώργος Τσιότρας. Ο κ. Τσιότρας μιλά και για το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» από το οποίο την τελευταία πενταετία χρηματοδοτήθηκαν δημοτικά και διαδημοτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 377 εκ. ευρώ, ενώ περιγράφει το όραμα του για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και ομόκεντρους κύκλους παράλληλης ανάπτυξης όλες τις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της. Ένα όραμα, που όπως λέει, οριοθετείται την Κεντρική Μακεδονία την Περιφέρεια της Καινοτομίας και της Ισόρροπης, Αειφόρου Ανάπτυξης, με Κομβικό Ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην «ΑΥΤΟδΙΟΙΚΗΣΗ GR» είναι το εξής:

-Είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς απορροφητικότητας του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας;

Με τα 1,5 δισ. ευρώ του Γ’ ΚΠΣ και μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας κατορθώσαμε να επιτύχουμε σημαντικές παρεμβάσεις και στους επτά νομούς, που σήμερα είναι εμφανείς σε όλους, μαζί με τις τεράστιες ωφέλειές τους για τον τόπο και τους πολίτες. Κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε το 97% στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο των Προγραμμάτων σε όλη τη χώρα και πλέον είναι σαφές ότι δεν έχει χαθεί ούτε ευρώ από το σύνολο των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζω ότι παραλάβαμε το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας τον Απρίλιο του 2004 με απορροφητικότητα στο ισχνό 15%. Σήμερα το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας είναι το μόνο Ελληνικό Περιφερειακό Πρόγραμμα που προβάλλεται πανευρωπαϊκά στην ιστοσελίδα της D-G REGIO για τις «Καλές Πρακτικές». Στο πλαίσιο του ΠΕΠ χρηματοδοτήθηκαν έργα και δράσεις που δημιουργούν υποδομές σε όλους τους βασικούς τομείς ανάπτυξης, ενισχύουν τα επενδυτικά σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχουν ίσες ευκαιρίες για την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια, στηρίζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου, δημιουργούν προϋποθέσεις για την αξιοποίηση και την προστασία του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία.

– Ποια είναι η πορεία του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία;

Το πενταετές (2005 – 2009) αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης «Θησέας» στην Κεντρική Μακεδονία, μέχρι σήμερα, χρηματοδοτήθηκε για δημοτικά και διαδημοτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 377 εκ. ευρώ. Σήμερα, ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 2.141 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού άνω των 350 εκ. ευρώ. Από αυτά τα έργα έχουν πάρει ήδη άδεια δημοπράτησης περισσότερα από 1.347, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 218 εκ. ευρώ. Μέχρι σήμερα μάλιστα έχουν γίνει πληρωμές ύψους περίπου 134 εκ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι ολοκληρώθηκαν πολλά από τα έργα. Παράλληλα, από τις οριζόντιες δράσεις του προγράμματος χρηματοδοτούνται συνολικά 143 έργα στην Κεντρική Μακεδονία, προϋπολογισμού 49,9 εκατ. ευρώ.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ), το οποίο διήρκεσε επτά χρόνια (1999 – 2005), οι ΟΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνουν πολλαπλάσιες χρηματοδοτήσεις για τοπικού ενδιαφέροντος έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρήματα που διατέθηκαν στους ΟΤΑ μέσω του ΕΠΤΑ ήταν 250,6 εκ. ευρώ, δηλαδή περίπου 120 εκ. ευρώ λιγότερα και μάλιστα με διετή απόκλιση.
Πρόκειται για έργα τοπικής εμβέλειας, τα οποία όμως καθορίζουν εν πολλοίς και το βιοτικό επίπεδο σε κάθε γωνιά της περιοχής μας, ενώ συμβάλλουν στην άρση των όποιων ανισοτήτων ανάμεσα στους ΟΤΑ.
Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και υπάρχει η βούληση όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή, αλλά και της κεντρικής διοίκησης για τη διαμόρφωση ενός τόπου καλύτερου.

– Ποιοι είναι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007- 2013 και ποιο φιλόδοξο σκοπό προσδοκά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πετύχει κατά τη διάρκεια του;

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή. Ύστερα από μια μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία προετοιμασίας, που άρχισε και ολοκληρώθηκε εγκαίρως, εισήλθαμε στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο με τα σημαντικότερα εφόδια, στη μεγαλύτερη προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου μας και όλης της Βόρειας Ελλάδας, που έγινε ποτέ. Η Κεντρική Μακεδονία οριστικά πλέον λαμβάνει για την περίοδο 2007 – 2013 συνολικό ποσό κοινοτικών ενισχύσεων ύψους 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όφελος όλων των πολιτών τα σημαντικότερα κονδύλια που δόθηκαν ποτέ για την ανάπτυξή της και να υλοποιήσει γρήγορα και ποιοτικά τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει η περιοχή στο στόχο της, που είναι η ένταξή της στις πλέον αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

– Ποιο είναι το όραμά σας για την Κεντρική Μακεδονία;

Σήμερα το μέλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χτίζεται σε γερά θεμέλια, με βραχυπρόθεσμους αλλά κυρίως μεσομακροπρόθεσμους στόχους. Το όραμά για την αναπτυξιακή πορεία του συνόλου της Κεντρικής Μακεδονίας, μπορεί να έχει ως επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και ομόκεντρους κύκλους παράλληλης ανάπτυξης όλες τις αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της. Το μέλλον της Θεσσαλονίκης, του πολεοδομικού συγκροτήματος και της ευρύτερης περιοχής, είναι αλληλένδετο με το μέλλον του συνόλου της Κεντρικής Μακεδονίας, ως κεντρικού πόλου ανάπτυξης με σημαντικά στοιχεία αλληλεξάρτησης. Το όραμα αυτό οριοθετείται ως: «Περιφέρεια της Καινοτομίας και της Ισόρροπης, Αειφόρου Ανάπτυξης, με Κομβικό Ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 'ΑΡΘΡΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!