Προσλήψεις 2 ατόμων στη Λέσβο

Aνακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού 2 ατόµων (έως και 60 ηµεροµίσθια) µε απασχόληση εντός χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 30-11-2018, στην Αποθήκη ∆ακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ