Πρόσληψη εργάτη αποθήκης δακοκτονίας στην ΠΕ Θεσπρωτίας

H περιφέρεια Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια έως και 30/11/2018 ) συνολικού αριθµού ενός ατόµου ως εργάτης αποθήκης ∆ακοκτονίας Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ