Προσλήψεις 15 ατόμων στα ΕΛΤΑ (προκήρυξη)

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 2 µηνών πλήρους απασχόλησης, 15 ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 14 ατόµων ∆.Ε. ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ και τριών  ατόµων ∆.Ε. Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής, Λέσβου,Σάµου,Χίου,∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως
προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που
αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
4. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον Πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης).
Ανώτατο όριο εµπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που
αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
4. Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας
5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον πίνακα Γ (Εµπειρία και τρόπος απόδειξης) . Ανώτατο όριο εµπειρίας εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση , στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
4. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
5) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε µε την κατάθεση ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόµενου, είτε µε την καταχώρηση επί του εντύπου
της άδειας οδήγησης του Κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα στην Κατηγορία Γ.
6) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
7) Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εµπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΛΤΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!