ΕΦΕΤ: Προκήρυξη για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)», πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία.

2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Ε.Φ.Ε.Τ.) ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ν. 2741/1999.
3. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Ε.Φ.Ε.Τ.) θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει.

Β. Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
3. α) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι, λόγω παραπομπής, με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
δ) Να μην τελούν είτε υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασής τους για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, ή να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένου, κατά προτίμηση με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή με αντικείμενο που σχετίζεται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ. (Γεωπονία, Κτηνιατρική, Ιατρική, Χημεία κ.λ.π.).
5. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη τα εξής:
α) Η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου [(αα)Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένος, με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή με αντικείμενο που σχετίζεται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., (αβ)

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα σχετικά με τη Διοίκηση, τη Διασφάλιση Ποιότητας, τον Έλεγχο Τροφίμων, την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, τη Δημόσια Υγεία, τη Διαχείριση Κρίσεων και Κινδύνων κλπ., (αγ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις και (αδ) Διδακτική εμπειρία].

β) Η επαγγελματική του πείρα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, η οποία να αποδεικνύεται από την προϋπηρεσία του σε διευθυντικές ή άλλες θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
γ) Η εξειδίκευσή του στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε αντικείμενο σχετικό με τρόφιμα ή δημόσια υγεία ή ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων ή σε άλλους επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.
δ) Η αποδεδειγμένη γνώση ξένων γλωσσών, με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
ε) Η προσωπικότητα του υποψηφίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΕΦΕΤ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!