Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που τρέχουν την τελευταία εβδομάδα

 

Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα στο δημόσιο τομέα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

 1. ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  12Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με 5σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 12Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 27ης  Οκτωβρίου 2017, ημέρας Παρασκευής.

 2) ΟΑΕΔ:  Πρόγραμμα απασχόλησης 2000 ατόμων

Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. To πρόγραμμα απευθύνεται  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/-/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousies

3) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24, πα. 2 & 3, του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ Α 218/1997), το άρθρο 2, του Ν. 1674/86 (ΦΕΚ Α΄ 203/1986), τον Ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α΄ 297/2003), την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπ’ αριθ. 2/72757/002/03, στις παρακάτω θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ΕΕΔΙΠ Ι, με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την 09 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 πμ, στη Γραμματεία της Κοσμητείας και στη διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Κοσμητεία

Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου

166 73 Βάρη Αττικής, ΒΣΤ 902

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217-18, E-mail: [email protected]  , καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

Η ΣΣΕ θα ανακοινώσει πίνακα όσων έχουν επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα της www.sse.gr

 

4) Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Ιωνίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Ιωνίας, που εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (για τη Στελέχωση των Δομών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών), Ν. Φιλαδέλφεια

3ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, (για τη Στελέχωση των Δομών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών), Ν. Φιλαδέλφεια

1ΔΕ Μαγείρων, (για τη Στελέχωση των Δομών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών), Ν. Φιλαδέλφεια

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, (για τη Στελέχωση των Δομών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών), Ν. Φιλαδέλφεια.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Δεκελείας 97, Τ.Κ. 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, (υπόψη κ. Κόλια Ιωάννας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2049064.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2017 έως και 29-09-2017.

 

5) Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ.190 03, Μαρκόπουλο, Αττικής, (υπόψη κ.κ. Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22990 20124.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-09-2017 έως και 28-09-2017.

 

6) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Λέρου : Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Λέρου, που εδρεύει στην Π.Ε. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Δημοτικού Οργανισμού του Δ. Λέρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Νηπιαγωγών, (για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λέρου), Δ. Λέρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου), Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ.854 00, Λέρος, Δωδεκάνησα,

(υπόψη κ. Συριδάκη Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22470 26160.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2017 έως και 29-09-2017.

 

7) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2017-18, ανακοινώνει την πρόσληψη για σύναψη  σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν.4386/2016), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 24-07-2018 με δυνατότητα παράτασης για το επόμενο έτος σε περίπτωση παράτασης λειτουργίας του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου με πλήρη απασχόληση.

Περιγραφή εργασίας:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και για το χρονικό διάστημα όπως αυτό αποτυπώνεται στην παρούσα πρόσκληση, θα παρέχονται οι κάτωθι εργασίες για την γραμματειακή υποστήριξη του Παιδαγωγικού Τμήματος για το ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ:

 • σύνταξη και τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ
 • οργάνωση και τήρηση αρχείου
 • έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και εγγράφων
 • συνεργασία με τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος, τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και λοιπούς εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα
 • διοικητικές υποστηρικτικές διαδικασίες
 • τήρηση πρωτοκόλλου
 • παροχή πάσης φύσης πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με το Πρόγραμμα
 • δακτυλογραφήσεις
 • εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων σε Η/Υ
 • σύνταξη και συλλογή όλων των απαραίτητων, για την προώθηση διοικητικών και λοιπών υποθέσεων, εγγράφων και διεκπεραίωση υποθέσεων για την εύρυθμη υλοποίηση του Προγράμματος για θέματα που άπτονται στην αρμοδιότητα του Παιδαγωγικού Τμήματος.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Στο φάκελο της υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):

Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο):

ΠΡΟΣ: ΑΣΠΑΙΤΕ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής.

Πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)

και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)»

[Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης ΕΛ/……/…-…-2017].

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-10-2017, (09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

8) Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., ως εξής:

1 Ειδικευμένος Ιατρός Γαστρεντερολογίας στη βαθμίδα Επιμελητή Β’

1 Ειδικευμένος Ιατρός Μαιευτικής – Γυναικολογίας στη βαθμίδα Επιμελητή Β’.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) , των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», αφού πρώτα ελεγχθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171,

Τ.Κ. 115 22, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2021641, 213 2021130 & 131.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-09-2017 έως και 11-10-2017.

9) Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας Παιδιατρικής για τη Μ.Ε.Ν.Ν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) , των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν μέσα σε φάκελο με έλασμα, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ, Γραμματεία, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, Τ.Θ. 1425, Λάρισα, Θεσσαλία,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας-Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, Τ.Θ. 1425, Λάρισα, Θεσσαλία, με την επισήμανση: «Για την προκήρυξη θέσεων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 501453, (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-09-2017 έως και 10-10-2017.

 

10) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 2724/24202/5-9-2017 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/Γ’/22-08-2017, ΑΔΑ: ΩΞ66469Β7Θ-6ΩΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2856.

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών με την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 813/Γ’/22-08-2017, ΑΔΑ: ΩΟΧΕ469Β7Θ-ΥΙ5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2857.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία και Θεολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/Γ’/22-08-2017, ΑΔΑ: ΩΤΑΕ469Β7Θ-2ΕΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2858.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γνωστική Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Παιδικής Ηλικίας»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 811/Γ’/22-08-2017, ΑΔΑ: 7ΝΦ6469Β7Θ-Η4Ξ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 2859.

Β) ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΔΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 810/Γ’/22-08-2017, ΑΔΑ: 6Ρ7Ο469Β7Θ-ΩΚΖ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2860.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος και στα τηλέφωνα:

Π.Τ.Δ.Ε.:  τηλ: 2610 969700-3, 2610 969704

Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr ,

E-mail: [email protected]

Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.:  τηλ: 2610 997672, 2610 969310

Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr , E-mail: [email protected] ,

Δ.Π.Π.&Ν.Τ. (με έδρα το Αγρίνιο):

τηλ: 26410 74232, 26410 91706, 26410 91709 & 26410 74131

Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr ,

E-mail: [email protected] , [email protected]

Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-11-2017.

11) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 856/01-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13282/28-4-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Οργανική Χημεία» του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2853

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

12) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 856/01-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13281/28-4-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Αναλυτική Χημεία» του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2854

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια  να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

13) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 856/01-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13998/12-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ.  26510-07265 και 07277)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις   07 – 11 – 2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2855

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26510-07265 και 07277 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

14) Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦEK 804/21-8-17 (τ.Γ΄) και στο  ΦΕΚ 835/25-8-17 (τ. Γ’)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις   έξι  (6)  θέσεων  καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Αριθ. Προκήρυξης  1617026588/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 804/21-8-17 τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΚ6346ΨΖ2Ν-ΦΔ8)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία»

Αριθ. Προκήρυξης  1617026586/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 804/21-8-17 τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΗΜ846ΨΖ2Ν-171)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική-Δικαστική Ανθρωπολογία»

Αριθ. Προκήρυξης  1617026584/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 835/25-8-17 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΣΡ746ΨΖ2Ν-865)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική»

Αριθ. Προκήρυξης  1617026598/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 835/25-8-17 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΞΔΑ46ΨΖ2Ν-ΗΗΟ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική»

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ. Προκήρυξης  1617026587/16-5-17/20-4-17  (ΦΕΚ 804/21-8-17 τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΦΟΕ46ΨΖ2Ν-628)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία-Νευροψυχολογία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη, 17237, τηλ. 210-7276031)

ΤΟΜΕΑΣ :  ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθ. Προκήρυξης  1617026585/16-5-17/25-4-17  (ΦΕΚ 835/25-8-17 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΓ2946ΨΖ2Ν-Α6Π)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Αθλητισμού»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις      23       –  11 –  17

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των  προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων .

15) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13996/11-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική» του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2936

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

16) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13997/11-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία» του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2935

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

17) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13995/11-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία» του Παθολογικού Τομέα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2937

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

18) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 893/12-09-2017 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ.  13735/10-5-2017 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07496-99)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο  «Οικονομετρία και Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-11-2017.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2938

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα  «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 26510-07496-99) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΡΕΧΟΥΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!