Δημόσιο: «Τρέχουν» 185 θέσεις εργασίας αυτή την εβδομάδα (λίστα)

H aftodioikisi.gr, παρουσιάζει τις 185 θέσεις εργασίας που είναι «τρέχουν» αυτή την εβδομάδα, στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

  Πίνακας Θέσεων

2) Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 καθηγητών

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων καθηγητή, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

 

  1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα και Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά», ΦEK 595/23-6-2017, τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΝΟΧ46Ψ8ΝΨ-ΜΜ7

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP2941

 

  1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική, Νομική, Πολιτική Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά», ΦΕΚ 599/26-6-2017, τ. Γ’,

ΑΔΑ: ΩΗΑΥ46Ψ8ΝΨ-1Χ0

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP2942

 

  1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνική Μετάφραση από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά»,

ΦΕΚ 599/26-6-2017, τ. Γ’,              ΑΔΑ: ΩΞΧΤ46Ψ8ΝΨ-5Θ3

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP2943

 

Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Διεύθυνση: Πλ. Τσιριγώτη 7, κτίριο Γαληνός, 1ος όροφος, Τ.Κ. 491 00  Κέρκυρα

Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Αναργύρου, τηλ.: 26610 87246.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr ) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

3) Δήμος Επιδαύρου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Επιδαύρου, που εδρεύει στο Λυγουριό της Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Λυγουριό Αργολίδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Επιδαύρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 210 52, Λυγουριό Αργολίδας, Πελοπόννησος, (υπόψη κ. Βασιλικής Ζερβού).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27533 60112.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2017 έως και 25-09-2017.

 

4) Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ): Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ), της Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς, της Περιφέρειας Πειραιά, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Ωρομίσθιων Καθηγητών, ως εξής:

1 Μηχανικός Α’ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίου με τα απαιτούμενα προσόντα, κάλυψη της θέσης από Μηχανολόγο Μηχανικό και ελλείψει αυτού από Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

Μέχρι 2 Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από το ΚΕΣΕΝ/Μ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με τα απαιτούμενα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ή να τα αποστείλουν με  την ένδειξη:‘’ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS “ στην ταχ. διεύθυνση:

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Πειραιάς.

Πληροφορίες  στα τηλ.: 210 4810316 και 210 4810615 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]  .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-09-2017.

5) Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»/Γ.Ν.Α.»ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που  εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παιδιατρικής για τη Μ.Ε.Ν.Ν. του Νεογνολογικού Τμήματος με απαραίτητη προϋπόθεση την εξειδίκευση στη Νεογνολογία-Εντατικολογία για το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ) , των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από το Νοσοκομείο στο οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, σε (τρία) 3 αντίγραφα, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Γ. Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Γ.Ν. Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασιλίσσης Σοφίας 80 και Λούρου,

Τ.Κ. 115 28, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2162147, (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-09-2017 έως και 02-10-2017.

 

6) Δήμος Νέας Προποντίδας/Ο.Π.&Α. : Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Άθλησης του Δ. Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, επί ωρομισθία, διάρκειας έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Μουσικός Κλαρινέτου, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

3ΤΕ Μουσικοί Κιθάρας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

3ΤΕ Μουσικοί Πιάνου, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

3ΤΕ Μουσικοί Ανώτερων Θεωρητικών, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

2ΤΕ Μουσικοί Θεωρητικών, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός Θεωρητών, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός Βιολιού, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΔΕ Εμπειροτέχνης Μουσικός Μπουζουκιού, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΔΕ Εμπειροτέχνης Μουσικός Αρμονίου, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

1ΤΕ Μουσικός Σαξοφώνου, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέας Προποντίδας, Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Διοικητικού, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Τ.Κ. 632 00, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23730 65686.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2017 έως και 25-09-2017 (Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

7) Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος και Σουλτάνα Πετσάλνικου-Μπαϊρακτάρη», που εδρεύει στην περιοχή «ΧΛΟΗ» της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, επί ωρομισθία, 8μηνης διάρκειας, καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΤΕ Καθηγητές Θεωρητικών (υποχρεωτικών και ανωτέρων μαθημάτων), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

3ΤΕ Καθηγητές Πληκτών Οργάνων (Πιάνου), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Πληκτών Οργάνων (Αρμονίου), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

3ΤΕ Καθηγητές Εγχόρδων Οργάνων (Κιθάρας), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΤΕ Καθηγητές Εγχόρδων Οργάνων (Βιολιού), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Εγχόρδων Οργάνων (Ηλεκτρικής Κιθάρας), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΤΕ Καθηγητής Πνευστών Οργάνων (Τρομπέτας), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΤΕ Καθηγητής Πνευστών Οργάνων (Φλάουτου), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΤΕ Καθηγητής Πνευστών Οργάνων (Σαξόφωνου), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων (Κλαρίνου), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων (Ποντιακής Λύρας),

Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Παραδοσιακών Οργάνων (Μπουζούκι), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Κρουστών Οργάνων (Ντραμς & Παραδοσιακών Κρουστών), Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς

1ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Περιοχή «Χλόη» Καστοριάς.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Γραμματείας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, Περιοχή Χλόη, Τ.Κ. 521 00, Καστοριά,

(υπόψιν κ. Μαυροδήμου Αναστασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24670 27720.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2017 έως και 25-09-2017 (Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.30π.μ.-14.30μ.μ.).

8) Δήμος Ιλίου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιο της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α’ Ειδικότητας, Δ. Ιλίου (Ηλεκτροφωτισμός), Ίλιον Αττικής

1ΔΕ Ηλεκτρολόγων ΣΤ’ Ειδικότητας, Δ. Ιλίου (Ηλεκτροφωτισμός), Ίλιον Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ιλίου, Τμήμα Προσωπικού & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

Κάλχου 48-50, Ίλιον, (υπόψη κ. κ. Μέττου Αγγελικής, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας και Μαρίας Λιατήρη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2030123, 213 2030105 και 213 2030122.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-09-2017 έως και 22-09-2017.

 

9) Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Β’, ως εξής:

1 Γαστρεντερολογίας Επιμελητής Β’ με εξειδίκευση και εμπειρία στην επεμβατική ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία.

1 Μαιευτικής – Γυναικολογίας Επιμελητής Β’ με εξειδίκευση στην γυναικολογική ογκολογία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) , των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από το Νοσοκομείο στο οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», αφού πρώτα ελεγχθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171,

Τ.Κ. 115 22, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2021641, 213 2021130 & 131.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2017 έως και 09-10-2017.

10) Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.): Πρόσληψη 36 ατόμων

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την πλήρωση των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό , το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων και ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων, έως 200 ώρες μηνιαίως, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, ως εξής:

Α) Kαθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων

6 Καθηγητές Κλασικού Χορού (μπαλέτου), (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 01)

2 Καθηγητές Σύγχρονου Χορού –Τεχνική MARTHA GRAHAM, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 02)

1 Καθηγητής Σύγχρονου Χορού –Ρεπερτόριο, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 02)

7 Καθηγητές Σύγχρονου Χορού –Άλλες Τεχνικές, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 02)

3 Καθηγητές Χορογραφίας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 03)

2 Καθηγητές Ρυθμικής, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 04)

1 Καθηγητής Ελληνικών Χορών, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 05)

1 Καθηγητής PILATES, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 06)

Β) Kαθηγητές Θεωρητικών Μαθημάτων

1 Καθηγητής Ιστορίας Χορού, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 07)

2 Καθηγητές Μουσικής (Θεωρία της Μουσικής, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 08)

1 Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 09)

1 Καθηγητής Ανατομίας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 10)

1 Καθηγητής Αρχαίου Δράματος (θεατρικός λόγος), (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 11)

1 Καθηγητής Θεωρίας και Πρακτικής της Τέχνης του Χοροκινηματογράφου, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 12)

Γ) Πιανίστες-Συνοδοί Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

6 Πιανίστες-Συνοδοί, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 13).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (η οποία έχει τη μορφή ειδικού εντύπου και εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει δε για τον αιτούντα θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Προς την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης διά του Γραφείου Εκπαίδευσης

Ομήρου 57, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3612330, (εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00π.μ. – 14.00μ.μ.).

Την αίτηση προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Ομήρου 55, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2017 έως και 28-09-2017.

11) CEDEFOP: Πρόσληψη 3 ατόμων

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), σύμφωνα με το Α.Π. 5901/06-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων, με στοιχεία:

CEDEFOP/2017/04/AD Head of Human Resources,

λήξη υποβολής αιτήσεων στις 13-09-2017, (τ.ω. Ελλάδας 15.00)

CEDEFOP/2017/05/AST Procurement Assistant,

λήξη υποβολής αιτήσεων στις 20-09-2017, (τ.ω. Ελλάδας 15.00)

CEDEFOP/2017/06/AD Head of Department for Resources and Support,

λήξη υποβολής αιτήσεων στις 12-10-2017, (τ.ω. Ελλάδας 15.00).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά απευθείας στον ανωτέρω φορέα.

12) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπογραφείσα Σύμβαση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο, ως συντονιστή και με εταίρους τους: 1) Δήμος Θεσσαλονίκης, 2) Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 3) Δήμος Καλαμαριάς, 4) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 5) Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης 6) ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας 7) ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 8) Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και 9) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή σύμβασης έως 31-12-2017, ενός (1) ατόμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: REACT και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διερμηνέας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, (υπόψη κ. κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας & Μαρίνου Σοφίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 314241 & 2313 314230.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2017 έως και 25-09-2017.

 

13) Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών λειτουργίας της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Τεχνίτες Κηπουροί, Διεύθυνση Πρασίνου Δ. Καλαμαριάς

6ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Διεύθυνση Πρασίνου Δ. Καλαμαριάς.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-09-2017 έως και 25-09-2017, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

14) Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Παιδαγωγός, Κέντρο Κοινότητας Ι.Π. Μεσολογγίου, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανία, (υπόψιν κ. Γκιάφη Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26313 60988.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2017 έως και 25-09-2017.

15) Ν.Π.Δ.Δ. ««Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία» Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών του, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.,  διάρκειας έως 31-05-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διδάσκοντας Παραδοσιακών Οργάνων – Λύρας (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΔΕ Διδάσκοντας Παραδοσιακών Οργάνων – Λαούτο, Μαντολίνο (εμπειροτέχνη), Ρέθυμνο Κρήτης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, Καντανολέοντος 10,  Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο, Κρήτη, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 (εσωτ. 17).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2017 έως και 25-09-2017.

 

16) Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Νέα Ευκαρπία της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, με 5ετή θητεία, συνολικά δύο (2) ατόμων, στο βαθμό Επιμελητή-τριας Β’ με Ειδικότητα Παιδιατρικής για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) , των Δ.Υ.Πε. και των Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ή χορηγείται από την Υπηρεσία μας) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν (3 αντίγραφα), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 564 03, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης,

Με την ένδειξη: «Για την υπ. αριθ. 38.600/12-09-2017 Προκήρυξη Ιατρικού Προσωπικού».

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 323125, (Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου),

(κ.κ. Α. Διαμαντοπούλου, Τ. Κοβάτσεβιτς, από 13.00μ.μ. – 15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2017 έως και 09-10-2017.

 

17) Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ), που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4709 και τίτλο: «Πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες ανακοινώνει τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης  και επιθυμητό χρόνο έναρξης εκτέλεσης έργου τον Οκτώβριο 2017.

Αντικείμενο έργου: Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:

– Οργάνωση διοικητικών – οικονομικών θεμάτων. Γραμματειακή υποστήριξη του έργου,

– Παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος της οικονομικής πορείας του έργου,

– Συγκέντρωση δικαιολογητικών και παραστατικών που αφορούν το έργο, παρακολούθηση και διαχείριση συμβάσεων και πληρωμών των συνεργατών,

– Παρακολούθηση και Υποστήριξη των επιμορφούμενων και των επιμορφωτών, κατά την διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων τα οποία υλοποιούνται Παρασκευή 17:30-20:30, Σάββατο και Κυριακή 08:30-14:30,

-Οργάνωση – συμμετοχή – υποστήριξη στις συναντήσεις οι οποίες υλοποιούνται Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο,

– Διαχείριση του ηλεκτρονικού (ψηφιακού) υλικού στην πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ρέθυμνο.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο (θα περιλαμβάνει την πρόταση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με α.π. 7312/12-09-2017, τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου με τα δικαιολογητικά και εναλλακτικά  ένα cd/dvd που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση ανά έγγραφη σελίδα (ψηφιοποιημένα)) στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Βαρβάρας Κοπανάκη).

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων:

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 28310 77948, e-mail: [email protected] .

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης:  κ. Κων/νος Καρράς, τηλέφωνο: 28310 77607, e-mail: [email protected] .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 27-09-2017, (ώρα 14.00μ.μ.).

18) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3248 Προκήρυξη (ΦΕΚ 804/Γ’/21-8-2017) & (ΦΕΚ 877/Γ’/7-9-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των Εταιρειών και της Κεφαλαιαγοράς».

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 2928

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203375, e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-11-2017.

19) Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία» Δήμου Ρεθύμνης : Πρόσληψη 8 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών του, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως 30-06-2018, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Καθηγητής Βιολιού (ελλείψει αυτού Δάσκαλος και ελλείψει αυτού Επιμελητής), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου (ελλείψει αυτού Δάσκαλος και ελλείψει αυτού Επιμελητής), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Σαξόφωνου (ελλείψει αυτού Δάσκαλος και ελλείψει αυτού Επιμελητής), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Κιθάρας (ελλείψει αυτού Δάσκαλος και ελλείψει αυτού Επιμελητής), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής ή Δάσκαλος ή Επιμελητής Κιθάρας, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Πιάνου (ελλείψει αυτού Δάσκαλος και ελλείψει αυτού Επιμελητής), Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής ή Δάσκαλος ή Επιμελητής Πιάνου, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Καθηγητής Μονωδίας (ελλείψει αυτού Δάσκαλος και ελλείψει αυτού Επιμελητής), Ρέθυμνο Κρήτης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης, Καντανολέοντος 10,  Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο, Κρήτη, (υπόψιν κ. Κουμνά Βασιλείας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468 (εσωτ. 17).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-09-2017 έως και 25-09-2017.

20) Γ.Ν. Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας, της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που  εδρεύει στην Κατερίνη της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον Εισαγωγικό Βαθμό του Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση [σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Προσωπικού του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης & βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στην ιστοσελίδα της 3ης ΔΥΠΕ (www.3ype.gr) και σε εκείνη του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν. Κατερίνης (www.psynpo.gr)] με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Γ.Ν. Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας, 6ο χλμ Ε.Ο. Κατερίνης Αρωνά, Τ.Κ. 601 00, Νέο Κεραμίδι, Κατερίνη Πιερίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 23513 52785 & 23513 52889 (Τμήμα Προσωπικού του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-09-2017 έως και 07-10-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω46Ο4690ΒΤ-ΦΣΧ/document

21) Γ.Ν. Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, επί θητεία στη θέση Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Βαθμό του Επιμελητή Β’, ως εξής:

4 Επιμελητές Β’ με ειδικότητα Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για Μ.Ε.Θ.)

1 Επιμελητής Β’ Παιδιατρικής (για τη Μ.Ε.Ν.Ν.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ) , των Δ.Υ.Πε. και των Νοσοκομείων ή χορηγείται από την Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, (1 πακέτο πρωτότυπα και 2 πακέτα αντίγραφα), είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα Αχαΐας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο), Κτίριο Γ. Γεννηματά (2ος όροφος) στην ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα Αχαΐας.

Αίτηση για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-09-2017 έως και 07-10-2017, (ώρες 08.30π.μ.-14.00μ.μ.).

22) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΠΚ/ΟΠΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΠΚ/ΟΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των αναγκών του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01,  ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου,  διάρκειας μέχρι 8 μήνες με 3μηνη δοκιμαστική περίοδο απασχολώντας ένα (1) έμπειρο στέλεχος για τη διοικητική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής:

«Παροχή διοικητικής, οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του έργου «Όμιλος Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 1ος όροφος, Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα.

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκ-δήλωσης ενδιαφέροντος για την Διοικητική, Οικονομικοτεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης 2016-2017» με κωδικό ΕΡ-2539-01. Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη δεσμευτική η-μερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

Πληροφορίες στο τηλ: 210 8203702 (κ. Κολοβού Αλίκη), (10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-09-2017, (ώρα 16.00μ.μ.).

 

23) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Neuron-restricted miR profiles in the plasma of genetic and sporadic PD patients», που χρηματοδοτείται από το M. J. Fox Foundation με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Επαμεινώνδα Δοξάκη, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω8ΘΤ4694Φ7-ΜΨΡ,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 12μηνης διάρκειας, (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 2 χρόνια), ενός (1) ατόμου στη θέση Ιατρού Ερευνητή Μερικής Απασχόλησης) με αντικείμενο έργου την κλινική εκτίμηση ασθενών με εικόνα Παρκινσονισμού, την καταγραφή σε βάση δεδομένων δημογραφικών και κλινικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων κλιμάκων και δοκιμασιών σχετιζομένων με τη νόσο Πάρκινσον και τη λήψη και αρχειοθέτηση βιολογικού υλικού από ασθενείς με νόσο Πάρκινσον και από μάρτυρες .

Απαιτούμενα προσόντα:

-Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ιατρική

– Κατοχή πιστοποιητικού ειδικότητας Νευρολογίας

– Κλινική εμπειρία στη νόσο Πάρκινσον & παρεμφερή νοσήματα

– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

– Ερευνητική ενασχόληση με νευροεκφυλιστικά νοσήματα

-Εμπειρία στην διαχείριση βάσης δεδομένων και βιολογικού υλικού Βιοτράπεζας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο με τους εξής τρόπους:

είτε αυτοπροσώπως (09.30π.μ.-16.30μ.μ.) στη Γραμματεία του Ιδρύματος,  είτε με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017) στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, είτε

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: e-mail: [email protected] και με θέμα: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. …../…..-……-2017).

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

(επιστημονικός υπεύθυνος κ. Επαμεινώνδας Δοξάκης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-09-2017.

 

24) Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στη Μαγούλα Δ. Ελευσίνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως  εξής:

20ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Μαγούλα Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Τμήμα Προσωπικού, Λεωφόρος Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 190 18, Μαγούλα, Ελευσίνα Αττικής, (υπόψιν κ. Βαμβουκάκη Ιωάννας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2028753.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-09-2017 έως και 28-09-2017.

25) Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» : Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., μαζί και των παραρτημάτων –αποκεντρωμένων τμημάτων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα),  συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α)ΩΔΕΙΟ

1Καθηγητής Πιάνου, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Κλασικού Βιολιού, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Κρουστών, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Μουσικής Προπαίδειας, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Σαντουριού, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Λύρας-Λαούτου, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Κοντραμπάσου-Βιολοντσέλου, 10μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Μονωδίας-κλασικού & έντεχνου τραγουδιού, 10μηνη διάρκεια.

Β)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2Καθηγητές Ζωγραφικής, 8μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Χαρακτικής, 8μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Καλλιτεχνικής Κεραμικής, 8μηνη διάρκεια

1Δάσκαλος Φωτογραφίας, 8μηνη διάρκεια

1Καθηγητής Αγιογραφίας, 8μηνη διάρκεια

1Δάσκαλος Χορού-Χορευτής (Διδασκαλία Μοντέρνου Χορού ZUMBA-LATIN), 8μηνη διάρκεια.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου», Γραφείο Προσωπικού, Διαγοριδών 3, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, Δωδεκάνησα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-09-2017 έως και 29-09-2017

(Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΡΕΧΟΥΝ, 185 ΘΕΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!