ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα ενστάσεων επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Εργασίας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί επί των αντίστοιχων Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων που εξέδωσε στις 12 Απριλίου 2018.

Δεκτές, κατά το μέρος που αναφέρεται, έγιναν οι ενστάσεις των υποψηφίων:

 1. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Εν μέρει δεκτή η ένσταση ως προς τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος που κατέχει για τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. ΚΑΪΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑΣ – Εν μέρει δεκτή α) ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κατέχει και β) για επιπλέον χρόνο θητείας σε θέσεις ευθύνης
 3. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ – Εν μέρει δεκτή η ένσταση ως προς τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου που κατέχει
 4. ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ – Δεκτή η ένσταση ως προς τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος που κατέχει

Απορριπτέες κρίθηκαν οι ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω αριθμούς Α.Δ.Τ.:

 1. ΑΕ571317
 2. ΑΚ033629
 3. ΑΕ045851
 4. ΑΕ082514 – Απορρίπτεται η ένσταση. Συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος κρίθηκε ότι υπάρχει μόνο για τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ένταξης στην Εργασία και για τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης.
 5. Χ547567
 6. Ν187671
 7. ΑΚ663246
 8. ΑΚ619847
 9. ΑΜ052223 – Απορρίπτεται η ένσταση. Συνάφεια του δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος που κατέχει ο υποψήφιος κρίθηκε ότι υπάρχει μόνο για τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ένταξης στην Εργασία και για τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης.
 10. ΑΒ214836
 11. ΑΕ051972
 12. ΑΗ135357
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ