ΑΣΕΠ: Προκήρυξη θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη.

Ειδικότητες:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (7 θέσεις)

Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας*(3 θέσεις)

ΦΕΚ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΕΠ, ΦΕΚ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ