ασεπ-5κ-2021-πλήρωση-θέσεων-στο-υπεσ-από-επι-1115315
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 24.02.2023 | 15:10

ΑΣΕΠ-5Κ/2021: Πλήρωση θέσεων στο ΥΠΕΣ από Επιλαχόντες

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, έξι (6) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς νέα προκήρυξη, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 5Κ/2021 (ΦΕΚ 26/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Το ΑΣΕΠ καλεί μόνο τους επιλαχόντες υποψήφιους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα κατάταξης του όμοιου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ.θέσης 407) της ανωτέρω προκήρυξης, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις (κωδ. 301-306), με την υποβολή νέας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), χωρίς να απαιτείται η δήλωση κωδικού τίτλου σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 1 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι, η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων του εν λόγω κλάδου (κωδ.θέσης 407 της 5Κ/2021) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν και σε συνδυασμό με τη σειρά που έχουν στον πίνακα κατάταξης.

Προσόντα που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (24/6/2021) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων.

Συνημμένα:  

1. Πίνακας Κατανομής Θέσεων

2. Πίνακας με ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ 407)