ασεπ-αναμορφωμένος-πίνακας-κατάταξη-1047053
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 24.02.2023 | 16:55

ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης επιπέδου ΓΔ του υπουργείου Εργασίας

Το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.) γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. οικ.22007/22.4.2021 Προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΟΓΘ46ΜΤΛΚ-Ζ0Α) για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει:

1. Για τη θέση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία καταρτίσθηκε ο Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης που προέκυψε μετά την αποδοχή υποβληθείσας Αίτησης θεραπείας.

2. Για τη θέση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίσθηκε ο Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης που προέκυψε μετά την αποδοχή υποβληθείσας Αίτησης θεραπείας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για λόγους που αφορούν τα νέα στοιχεία των ως άνω Αναμορφωμένων Πινάκων Κατάταξης εκάστης εκ των ανωτέρω θέσεων ευθύνης στο Α.Σ.Ε.Π. από την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση. Για την υποβολή ένστασης στην εν λόγω διαδικασία δεν απαιτείται παράβολο.

Επισημαίνεται ότι δεν χωρεί νέα ένσταση για λόγους που αφορούν τους αναρτηθέντες στις 25.11.2022 και 28.11.2022 αρχικούς Πίνακες Κατάταξης για τις Γενικές Διευθύνσεις: α) Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία και β) Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίστοιχα.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4) τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.