Γεν. Επίτροπος Επικρατείας Ελεγκτικού Συνεδρίου –Οι αρμοδιότητες (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας είναι ανώτατη, ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία δρα ενιαία και αδιαίρετα. Οι αρμοδιότητες της προβλέπονται από το νόμο και ασκούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας δικαιούται να ασκεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος τα ακόλουθα ένδικα βοηθήματα και μέσα: α) Αίτηση ανάκλησης πράξης Κλιμακίου, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4129/2013. β) Αίτηση ανάκλησης πράξης Επιτρόπων και Κλιμακίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4129/2013. γ) Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4129/2013. δ) Αίτηση άρσης αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου από την έκδοση αντίθετων πράξεων ή πρακτικών Κλιμακίων ελέγχου συμβάσεων ή αντίθετων αποφάσεων του Τμήματος ελέγχου συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 9 του ν. 4129/2013. ε) Αίτηση άρσης αμφιβολίας για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 9 του ν. 4129/2013. στ) Αίτηση αναθεώρησης κατά πράξης Επιτρόπου για την κήρυξη ή μη ως ορθώς εχόντων των λογαριασμών δημοσίου υπολόγου και κατά πράξεων καταλογισμού ελλείμματος υπολόγου για κηρυχθέντες ως μη ορθώς έχοντες λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4129/2013. ζ) Έφεση κατά πράξης (απόφασης) καταλογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4129/2013. η) Έφεση κατά πράξης κανονισμού σύνταξης και κατά απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4129/2013. θ) Έφεση κατά απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, που εκδίδονται επί ενστάσεων του άρθρου 5 του ν. 3163/1955, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4129/2013. ι) Αίτηση αναίρεσης κατά οριστικής απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 87 παρ. 2 του ν. 4129/2013. ια) Αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου κατά οριστικής απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4129/2013. ιβ) Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4129/2013. ιγ) Αίτηση εισαγωγής προς εξέταση στη Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένστασης του άρθρου 90 του ν. 4129/2013, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου. ιδ) Κάθε άλλο ένδικο μέσο για το οποίο υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη.

  1. Στο πλαίσιο άσκησης της προαναφερόμενης αρμοδιότητας, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτό στοιχείων.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητα άσκησης αιτήσεων καταλογισμού

  1. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ασκεί αίτηση καταλογισμού: α) Κατά δημόσιων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4129/2013. β) Κατά υπαλλήλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4129/2013. γ) Κατά φυσικών προσώπων, υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3213/2003.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητα εποπτείας Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας 1. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ασκεί εποπτεία στους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της και την τήρηση της νομιμότητας. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του αυτής, δικαιούται να εκδίδει γενικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας. 2. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ασκεί την πει θαρχική δικαιοδοσία στους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας και δύναται να παραγγείλει στο νεότερο Αντεπίτροπο Επικρατείας την άσκηση της πειθαρχικής τους δίωξης, σύμφωνα με τα άρθρα 104 παρ. 5 και 106 παρ. 1 του ν. 2812/2000.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας ελεγκτικών υπηρεσιών

  1. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας ασκεί εποπτεία, με την έννοια ότι μπορεί να λαμβάνει γνώση, να παρακολουθεί την πορεία και να δίνει οδηγίες σε υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο διαχείρισης του δημόσιου χρήματος στο νομικό πρόσωπο του Κράτους, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και σε υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών, δυνάμενος να εισαγάγει σχετικά ζητήματα στην Ολομέλεια.
  2. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: α) Θέτει στο αρχείο αναφορές, αιτήσεις ή καταγγελίες για τις οποίες κρίνει ότι είναι απαράδεκτες ή νόμω ή ουσία αβάσιμες, καθώς επίσης και όταν αυτές είναι ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης, β) Δύναται να αποστέλλει σε διοικητική, δικαστική ή άλλη υπηρεσία τις αναφορές, αιτήσεις ή καταγγελίες για τις οποίες κρίνει ότι αυτή είναι αρμόδια.

Δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση