Δημόσιο: Δημιουργείται ψηφιακό οργανόγραμμα -Διαδικασία και προθεσμίες (εγκύκλιος)

«Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», δημιουργεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με βάση το άρθρο 16 του ν. 4440/2016. Σύμφωνα με ΕΓΚΥΚΛΙΟ της υπουργού Όλγας Γεροβασίλη  σε αυτό «αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί».

Για την δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος υλοποιείται ειδική εφαρμογή, η οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής της εφαρμογής, οι φορείς που κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) απέστειλαν, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8) εγκύκλιο του ΥΠΔΑ, αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση, καλούνται να αποτυπώσουν το οργανόγραμμά τους σε πρότυπο αρχείο excel, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο:

http://apografi.gov.gr/index.php/esk/charts.html.

Για κάθε οργανική μονάδα συμπληρώνεται:

 Η ονομασία της,

 Ο τύπος της μονάδας (επιλογή από λίστα τιμών),

 Η προϊστάμενη μονάδα,

 Ο δήμος όπου βρίσκεται χωροταξικά η μονάδα (επιλογή από λίστα τιμών),

 Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται για την εν λόγω μονάδα αποκλειστικά και

 Ο αριθμός των θέσεων που είναι κενές για τη εν λόγω μονάδα αποκλειστικά.

Η αποστολή των συμπληρωμένων αρχείων excel θα γίνεται ηλεκτρονικά στη

διεύθυνση [email protected], το αργότερο έως την 9η Οκτωβρίου 2017.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΥΠΔΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ


Αφήστε μια απάντηση