Η διαδικασία προμηθειών για τις κοινωνικές δομές δήμων και περιφερειών

Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ είναι από τούδε και στο εξής οι υπεύθυνοι για τη «διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων», όπως σημειώνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών. «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται».

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, όπου την εύθυνη την έχουν οι περιφέρειες, ενώ οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού «μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων».

Προγραμματισμός προμηθειών – προτεινόμενη διαδικασία

Οι αναθέτουσες Αρχές – δήμοι, περιφέρειες – οφείλουν εγκαίρως να ζητούν από τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο της ανωτέρω ρύθμισης, τον προγραμματισμό των αναγκών τους για το διάστημα που θα αφορά η προς κατάρτιση σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες που πιθανόν θα αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης του διατάκτη του Π.Δ./τος 113/2010, που θα αντιστοιχεί στη δαπάνη για τις προβλεπόμενες ανάγκες του κάθε νομικού προσώπου.

Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την προμήθεια τμηματοποιώντας αυτή κατ΄είδος και χωρικά κατά την κρίση τους, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος, και δίνοντας δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για όσα από τα τμήματα αυτά επιθυμούν. Οι επιτροπές διαγωνισμών και αξιολόγησης μπορούν να συγκροτούνται και με συμμετοχή υπαλλήλων και των νομικών προσώπων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έκαστο νομικό πρόσωπο υπογράφει συμφωνητικό με τον/τους ανάδοχο/ους, για τα είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι΄ αυτό. Η εκτέλεση της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά το νομικό πρόσωπό γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα και του Π.Δ/τος 118/2007 για τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και τα λοιπά ΝΠΔΔ. Οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τα ίδια νομικά πρόσωπα, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η διαδικασία για κάθε προμήθεια (αποφάσεις και ενέργειες υπηρεσιών, αλλά και οργάνων κάθε φορέα), είναι η ακόλουθη:

– ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος,

– συντάσσεται μια ενιαία μελέτη, τμηματοποιημένη είτε χωρικά, είτε κατ΄είδος κλπ, κατά την κρίση τους,

– εκδίδεται η πρόταση ανάληψη υποχρέωσης (ΠΑΥ) από το δήμο και από κάθε νομικό του πρόσωπο,

– το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο,

– το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, έχοντας υπόψη την ενιαία μελέτη, τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών του προσώπων και τις σχετικές ΠΑΥ, λαμβάνει απόφαση για την έγκριση και τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας, που αφορά τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα,

– το διοικητικό συμβούλιο κάθε νομικού προσώπου, ψηφίζει την πίστωση που αντιστοιχεί στο τμήμα της προμήθειας που το αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο,

– η οικονομική επιτροπή του δήμου, έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των νομικών προσώπων για τις δικές τους ψηφισμένες πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης.

 

Διαβάστε επίσης:
Κατευθείαν οι προμήθειες κοινωνικών δομών από δήμους, περιφέρειες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΟΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ


Αφήστε μια απάντηση