Ελεγκτικό: Τζιπ, πούρα και «χρυσές» κηδείες στους ΟΤΑ - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
2
Ιούλιος
Back

Ελεγκτικό: Τζιπ, πούρα και «χρυσές» κηδείες στους ΟΤΑ

Για μία ακόμη φορά οι ΟΤΑ αναδεικνύονται σε… πρωταθλητές της διαφθοράς και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2010, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Όπως αποδεικνύεται από την Έκθεση, παρά το ότι το μνημόνιο είχε κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας και στις τσέπες των πολιτών, ωστόσο, στους ΟΤΑ η διαφθορά και η κακοδιαχείριση καλά… κρατούσε!

Τι περιλαμβάνει το μενού, σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού; Τζιπ 4Χ4, «χρυσή» κηδεία περίπου 37.000 ευρώ στη Γλυφάδα, πούρα πολυτελείας, γιορτές και φιέστες για προβολή, αναμνηστικά δώρα κτλ. Από τα 1.984.957 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 122.094.389.193 ευρώ, που εκδόθηκαν το 2010, τα 591.909, συνολικής αξίας 3.666.608.343, είχαν εκδώσει οι δήμοι και οι περιφέρειες. Επιστράφησαν άμεσα 8.991 εντάλματα, συνολικής αξίας 95.512.031 ευρώ.(συνολικά, στο Δημόσιο, επιστράφησαν αθεώρητα 19.041 εντάλματα, συνολικού ποσού 346.281.200 ευρώ). Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με την Έκθεση 2010 του Ελεγκτικού: «Εις βάρος των προϋπολογισμών του Κράτους (τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων), των ΝΠΔΔ, των Ειδικών Λογαριασμών και των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ Βαθμού, οικονομικού έτους 2010, εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν συνολικά για θεώρηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.984.957 χρηματικά εντάλματα, συνολικού ποσού άνω των 122.094.389.193 ευρώ

Από τα εντάλματα αυτά 19.041, συνολικού ποσού 346.281.200 ευρώ, επεστράφησαν αθεώρητα στις Υπηρεσίες που τα εξέδωσαν, γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νομίμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων, φορολογικές παραβάσεις κ.λπ.

»Από τα ανωτέρω, 19.041 επιστραφέντα στις Υπηρεσίες χρηματικά εντάλματα, άλλα μεν, αφού επισυνάφθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά, επανυποβλήθηκαν στις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα επανυποβλήθηκαν με μειωμένο το αρχικό εντελλόμενο ποσό κατά τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θεωρήθηκαν, άλλα δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση…

»Ματαιώθηκαν άμεσα μη νόμιμες πληρωμές συνολικού ποσού 146.498.054 ευρώ, ενώ εκκρεμούσε στο τέλος του οικονομικού έτους 2010 η κρίση των αρμοδίων Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη θεώρηση ή μη 956 χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ συνολικού ποσού 12.356.096 ευρώ. Πολλές από τις μη νόμιμες αυτές δαπάνες είναι πάγιου χαρακτήρα (μισθοί, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.), δηλαδή δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά, συνήθως, χρονικά διαστήματα, και μεταφερόμενες και στα επόμενα οικονομικά έτη και συνεπώς το πραγματικό ύψος των μη νόμιμων».

Παραδείγματα κακοδιαχείρισης

Κηδείες και… πορτρέτα

Με την 60/2010 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας επεστράφησαν αθεώρητα τα 526 και 527/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 36.686, του Δ. Γλυφάδας, που αφορούσαν έξοδα κηδείας του τέως Δημάρχου Γλυφάδας, με την αιτιολογία ότι το συνολικό ποσό υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, καθώς και ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του αρθρ. 140 του Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114 Α ́) ο Δήμος δεν προσκόμισε την απόφαση του Δ.Σ., με την οποία να καθορίζεται το ανώτατο όριο δαπάνης για κηδεία δημάρχων στην αρχή κάθε έτους και την εγγραφή της δαπάνης αυτής στον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.

Με την 51/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής επεστράφη αθεώρητο το 983/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αγίας Παρασκευής, που αφορούσε σε επιχορήγηση συλλόγου προκειμένου, να καλυφθούν τα έξοδα κηδείας εκλιπόντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου, με την αιτιολογία ότι ακόμα και αν η κάλυψη των εξόδων κηδείας αυτού ήταν νόμιμη, το σχετικό Χ.Ε. θα έπρεπε να εκδοθεί στο όνομα των νομίμων κληρονόμων του. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.

Με την 43/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 4695/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.495,50, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην πληρωμή της δαπάνης φιλοτέχνησης του πορτρέτου αποθανόντος τέως Δημάρχου και υπουργού για την αίθουσα του Δ. Σ. του ως άνω Δήμου, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον, πέραν του ότι δεν προβλέπεται από καμία γενική ή ειδική διάταξη νόμου, ούτε βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 140 του Κ.Δ.Κ., στις οποίες περιλαμβάνονται περιοριστικά μόνον τα έξοδα κηδείας πρώην Δημάρχων και λοιπών αναφερόμενων σ’ αυτές προσώπων, ως δυνάμενα να βαρύνουν τον δημοτικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ή ότι συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί διαγράφονται στο άρθρο 75 του ως άνω Κώδικα.

Με την 30/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο το 1103/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.400, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην πληρωμή εταιρείας για εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκαν στην ως άνω εταιρεία οι προαναφερθείσες λογιστικές εργασίες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στο Δήμο για το έτος 2008, καθόσον αυτές αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού.

Μετακινήσεις υπαλλήλων… με 4Χ4

Με την 220/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το 124/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 19.875, του Δ. Κερκίνης, που αφορούσε στην προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου, τύπου τζιπ 4×4, για τις ανάγκες της τεχνικής του υπηρεσίας, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του 266 Ν..Δ 2396/1953 (ΦΕΚ Α ́ 117) και την κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου εκδοθείσα Κ.Υ.Α 543/5543/2000 (ΦΕΚ Β ́ 376) και την απόφαση 6400/2060/1984 (ΦΕΚ Β ́ 421) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α ́ 35), μη νομίμως έγινε η προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της τεχνικής του υπηρεσίας, καθόσον δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσεως επιβατικού οχήματος από δημοτικούς υπαλλήλους, πλην μόνο του ιδίου του Δημάρχου.

Για τον ίδιο ως άνω λόγο επιστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 15/2010, ποσού ευρώ 44,904.11, του Δ. Κομοτηνής (πράξη 3/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ροδόπης) και 2) 511/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Ελλησπόντου (πράξη 41/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κοζάνης), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.

Αναφορικά με την καταβολή χρημάτων στους υπαλλήλους, «και για τον πρόσθετο λόγο ότι στις εντολές μετακίνησης δεν προσδιοριζόταν ο τόπος μετακίνησης και δεν προέκυπταν τα υπό επίβλεψη έργα και η χιλιομετρική απόσταση»:

Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε: 1) 2360/2010, ποσού ευρώ 23.574, που εκδόθηκε από την ΥΔΕ στο Δ. Αθηναίων, (Πράξη 224/2010 του Ι Τμήματος του Ελ. Σ.), 2) 818/2010, ποσού ευρώ 9.902,15 ευρώ, του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δ. Αθηναίων, ως και για το λόγο ότι οι μετακινήσεις υπερέβαιναν το ανώτατο μηνιαίο όριο των 300 χλμ (παρ. 2Αβ του άρθρου 7 του Ν.2685/99) (Πράξη 198/2011 του I Τμήματος του Ελ. Σ.) 3) 364/2010, ποσού ευρώ 5.623,35 του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δ. Αθηναίων, (Πράξη 198/2011 του I Τμήματος του Ελ. Σ.), Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 1844/2010, ποσού ευρώ 2.976,90, του Δ. Περιστερίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 75/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 2) 3593 και 3601/2010, συνολικού ποσού ευρώ 2.385, του Δ. Περιστερίου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 349/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 3) 968/2010, ποσού ευρώ 1.881, του Δ. Χαϊδαρίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 141/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 4) 1260, 1261 και 1262 /2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.489,15, του Δ. Αιγάλεω, ως και για τον πρόσθετο λόγο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δικαιολογείτο η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου διότι οι υπάλληλοι δεν μετακινήθηκαν για επίβλεψη δημοτικών έργων (παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008, ΦΕΚ 116 Α ́), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 216/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 5) 420 – 423/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.080,05, του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δ. Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.), ως και για το λόγο ότι δεν δικαιολογείτο η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου διότι οι υπάλληλοι δεν μετακινήθηκαν για επίβλεψη δημοτικών έργων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 53/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων).

Κατάτμηση έργων – ασφαλτοστρώσεις

Μη νόμιμη έκρινε το Ελεγκτικό την κατάτμηση έργων ασφαλτόστρωσης (1,6 εκατ. ευρώ) σε τουριστικό νησί των Κυκλάδων για να αποφευχθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του ΕΣ, παράνομη ανάθεση άλλου αντίστοιχου έργου σε υπεργολάβο κατά 100%, απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για κατασκευή χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου στα Δωδεκάνησα (205.000) χωρίς να συντρέχει επείγουσα ανάγκη. Ενδεικτικά:

Με την 21/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφησαν αθεώρητα τα 194, 195 και 196/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ 1.621.722,20 του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην πληρωμή και εξόφληση τριών προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου με ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή έργων ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου με την αιτιολογία ότι: α) οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ́) βάσει των οποίων υπογράφηκαν οι συμβάσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη ανάθεση κατασκευαστικού έργου, επειδή αφορούν μόνο σε ανάθεση μελετών ή προετοιμασία για ανάθεση έργου, με την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την αναγκαία στελέχωση για να εκπονήσει τις αντίστοιχες μελέτες, β) οι συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις ήταν μη νόμιμες, επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ́), η αντισυμβαλλόμενη Α.Ε. δεν ανήκει στους φορείς με τους οποίους οι ΟΤΑ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, γ) μη νόμιμα έγινε κατάτμηση δαπάνης προς αποφυγή του υποχρεωτικού, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 του Οργανισμού του Ελ.Σ. (π.δ/μα 774/1980, ΦΕΚ 189 Α ́), προσυμβατικού ελέγχου από το Ελ. Σ., καθόσον το αντικείμενο των τριών προγραμματικών συμβάσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.622.988 ευρώ, δ) μέρος των εργασιών συνολικού ποσού ευρώ 915.944 εκτελέστηκαν πριν την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων ή μετά τη λήξη της διάρκειάς τους, ε) οι εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της τήρησης των όρων των προγραμματικών συμβάσεων και η 165/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία ενέκρινε τις τροποποιήσεις – επεκτάσεις του τεχνικού αντικειμένου, ήταν μη νόμιμες επειδή ως διοικητικές πράξεις δεν μπορούσαν να έχουν αναδρομική ισχύ, και στ) δεν βεβαιώνεται στους λογαριασμούς και στις επιμετρήσεις το εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των εργασιών ή σε αντίθετη περίπτωση η προβλεπόμενη στις προγραμματικές συμβάσεις επιβολή ποινικών ρητρών. Τα ανωτέρω Χ.Ε. Δεν επανυποβλήθηκαν.

Με την 21/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων επεστράφησαν αθεώρητα τα 194, 195 και 196/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ 1.621.722,20 του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην πληρωμή και εξόφληση τριών προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου με ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή έργων ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου με την αιτιολογία ότι: α) οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ́) βάσει των οποίων υπογράφηκαν οι συμβάσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη ανάθεση κατασκευαστικού έργου, επειδή αφορούν μόνο σε ανάθεση μελετών ή προετοιμασία για ανάθεση έργου, με την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την αναγκαία στελέχωση για να εκπονήσει τις αντίστοιχες μελέτες, β) οι συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις ήταν μη νόμιμες, επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ́), η αντισυμβαλλόμενη Α.Ε. δεν ανήκει στους φορείς με τους οποίους οι ΟΤΑ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, γ) μη νόμιμα έγινε κατάτμηση δαπάνης προς αποφυγή του υποχρεωτικού, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 7 του Οργανισμού του Ελ.Σ. (π.δ/μα 774/1980, ΦΕΚ 189 Α ́), προσυμβατικού ελέγχου από το Ελ. Σ., καθόσον το αντικείμενο των τριών προγραμματικών συμβάσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.622.988 ευρώ, δ) μέρος των εργασιών συνολικού ποσού ευρώ 915.944 εκτελέστηκαν πριν την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων ή μετά τη λήξη της διάρκειάς τους, ε) οι εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της τήρησης των όρων των προγραμματικών συμβάσεων και η 165/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία ενέκρινε τις τροποποιήσεις – επεκτάσεις του τεχνικού αντικειμένου, ήταν μη νόμιμες επειδή ως διοικητικές πράξεις δεν μπορούσαν να έχουν αναδρομική ισχύ, και στ) δεν βεβαιώνεται στους λογαριασμούς και στις επιμετρήσεις το εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των εργασιών ή σε αντίθετη περίπτωση η προβλεπόμενη στις προγραμματικές συμβάσεις επιβολή ποινικών ρητρών. Τα ανωτέρω Χ.Ε. Σεν επανυποβλήθηκαν.
Πέραν αυτών, το Ελεγκτικό διαπίστωσε νοσοκομειακές προμήθειες με υπερτιμολογήσεις και αναντιστοιχία ποσότητας ειδών χωρίς τιμολόγηση τιμών σε σχέση με προηγούμενες προμήθειες ή την κατάσταση στην αγορά, με λανθασμένες συνθέσεις επιτροπών, έργα συντήρησης κοιμητηρίων σε οικισμούς της Β. Ελλάδος (δαπάνη 7.000 ευρώ) που συμφωνήθηκε να γίνουν σε ένα μήνα, παραδόθηκαν σε 3 μέρες, διάστημα που δεν είναι επαρκές κατά την κοινή πείρα και λογική –τονίζει το ΕΣ- για να ολοκληρωθεί ακόμα και ένα τόσο μικρό έργο., επιδοτήσεις για αγορά κατοικιών σε προβληματικές περιοχές, μολονότι οι σύζυγοι διέθεταν άλλη κατοικία επαρκή για τη διαβίωσή τους, μη νόμιμες προσλήψεις συμβασιούχων από διάφορους ΟΤΑ για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, με διαδοχικές συμβάσεις (μικρότερης απόστασης 3 μηνών) που ξεπερνούσαν τους 24 μήνες παράνομα, με παρατυπίες και λανθασμένες μοριοδοτήσεις, μισθώσεις ΚΤΕΛ (δαπάνες 8.200 ευρώ) από δύο δήμους για να μεταβούν οι κάτοικοι στην Αθήνα για διαμαρτυρία κατά τις συνένωσης Δήμων (σχέδιο Καλλικράτης) και… προμήθεια πούρων 5.300 για εξυπηρέτηση αναγκών δημοσίων σχέσεων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης!!!

Ετήσια ΄Εκθεση 2010

Ετήσια ΄Εκθεση 2010 – Απαντήσεις Διατακτών-Υπουργών

Διαβάστε επίσης:
ΓΚΑΛΟΠ: «ΖΩΝΕΣ» ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ & ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΓΚΑΛΟΠ-ΟΤΑ: ΦΤΑΙΝΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΙΡΕΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΑΚΑ»
ΟΤΑ: Ομερτά από αιρετούς, συναδέλφους σε επίορκους υπαλλήλους
Ρακιντζής: Πρωτιά σε διαφθορά, ατιμωρησία για ΟΤΑ, πολεοδομίες, νοσοκομεία
Ρακιντζής: Καταπολέμηση της διαφθοράς μόνο με λειτουργία Δικαιοσύνης
Στο «στόχαστρο» ΣΔΟΕ αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ
Στασινόπουλος: Το ΣΔΟΕ θα συνεχίσει τους ελέγχους στους αιρετούς
«Black list» 105 αιρετών από το ΣΔΟΕ
ΚΕΔΕ σε ΣΔΟΕ: Άμεση διαλεύκανση των υποθέσεών μας
ΚΕΔΕ: Οι διαρροές εξυπηρετούν λογικές διαπόμπευσης

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!