Σάββατο
30
Σεπτέμβριος
Back
Επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ (λίστα)

Κορωνοϊός -Επίδομα 800 ευρώ: Σε ΦΕΚ η απόφαση -Διαδικασία & αίτηση (έγγραφο+φωτο)

Στο ΦΕΚ  δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση για τα επίδομα των 800 ευρώ σε:

α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,

β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Σύμφωνα με την απόφαση: “Οι δικαιούχοι  υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο παράρτημα, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κορωνοϊός: Σε ΦΕΚ η απόφαση για τις επιχειρήσεις που πλήττονται (έγγραφο+φωτο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο 1

Μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων με

εξαρτημένη εργασία

Τα μέτρα στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμε-

νους με εξαρτημένη εργασία:

α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας,

των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους,

είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής

απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής

δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της

περ. α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από

20/3/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το

Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,

β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας

έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου

2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οι-

κειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Άρθρο 2

Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη

λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

  1. Οι δικαιούχοι των περιπτώσεων α) και β) του άρ-

θρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του

ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο παράρτημα, με

τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη

εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε

η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί

με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι

δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε

πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το

Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμε-

τώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη

χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζη-

μίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων

(supportemployees.yeka.gr).

  1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για τον σκοπό

αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας

και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία,

της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3

Διασφάλιση Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών

δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις επεξεργασίες

που θεσπίζονται με την παρούσα, λαμβάνονται όλα τα

απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Άρθρο 4

Ομάδα Διαχείρισης

  1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων, λειτουργεί Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού στήρι-

ξης των εργαζομένων. Η Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης

αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής:

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασι-

ακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και

Ένταξης στην Εργασία, ως συντονιστή της ομάδας,

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-

μικών Υπηρεσιών,

γ) τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας,

δ) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθ-

μίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων,

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην

Εργασία,

ε) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ένταξης στην

Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων,

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην

Εργασία,

στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δι-

ακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Γενικής

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης και

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματι-

σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Ασφάλειας και

Υγείας στην Εργασία, με τους αναπληρωτές τους.

  1. Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολού-

θηση της ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ-

μας του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ με τίτ-

λο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη

εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε

η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί

με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι

δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε

πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το

Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντι-

μετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως

αποζημίωση ειδικού σκοπού:»

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!