Κορωνοϊός: Σε ΦΕΚ η απόφαση για τις επιχειρήσεις που πλήττονται (έγγραφο+φωτο)

Μετά από αυτή για τους εργαζόμενους, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία ορίζεται η διαδικασία και το έντυπο τις των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα:

  1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες

α)των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή

β) που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους,

υποχρεούνται:

-στην περίπτωση α) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ.12998/232/23-3-2020  ΚΥΑ «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»

1) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες  από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,

2) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,

3) τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

4) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων,  είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,  λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

-στη δε περίπτωση β) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ.12998/232/23-3-2020  ΚΥΑ «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»

1) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

2) τους  εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

3) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων,  είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,  λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην κατηγορία υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

IΙ. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ.12998/232/23-3-2020  ΚΥΑ «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο πρώτο

Τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019

(3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργα-

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανι-

σμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»

όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44568/Δ 1.14795/

7-10-2019 (3751/Β΄/10-10-2019) υπουργική απόφαση,

με την αριθμ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (4293/Β΄/

27-11-2019) υπουργική απόφαση και την αριθμ. 12338/

Δ1.4372/12-3-2020 (854/Β΄/13-3-2020), ως εξής:

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις»,

προστίθεται παράγραφος 14.12, ως εξής: «14.12 Σε

εφαρμογή α)της Π.Ν.Π. Α΄64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δι-

ασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με την παρ. 1 του

άρθρου 13 της οποίας θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός

στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργα-

σίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουρ-

γία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων

μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, και

β) της Π.Ν.Π. Α΄ 68/20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνί-

ας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοί-

κησης», στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται μείωση

μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων σε μισθωτή

επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρη-

σης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα

περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ-

γίας και στην περίπτωση α της υποπαρ. 2Α της οποίας

προβλέπεται ότι, επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού

τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών

συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19,

δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέ-

ρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου

να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο

δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται:

Ι. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες α) των οποίων έχει ανα-

σταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντο-

λή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μι-

σθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ή β) που βάσει

των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως

κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού

COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής

των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του

προσωπικού τους, υποχρεούνται:

-στην περίπτωση α) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως

ορίζεται στην με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 υπουργική

απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσε-

ων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπι-

ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

  1. i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δρα-

στηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει

ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως

ισχύουν κάθε φορά,

  1. ii) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου

εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς

εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που

έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,

iii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις ερ-

γασίας τελούν σε αναστολή,

  1. iv) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση

εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020,

είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω

του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργο-

δοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα

τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε

είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών

μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των ορι-

ζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των

μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού

COVID-19» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

-στη δε περίπτωση β) να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως

ορίζεται στην με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 υπουργική

απόφαση«Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσε-

ων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπι-

ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

  1. i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δρα-

στηριότητας,

  1. ii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργα-

σίας τελούν σε αναστολή,

iii) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση

εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020,

είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω

του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργο-

δοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα

τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε

είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών

μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των ορι-

ζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των

μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού

COVID-19» στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

– Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος

Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν

προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κα-

τηγορία υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι

ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό

με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

  1. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι υποχρεούνται επί-

σης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δή-

λωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους

εργαζομένους τους, όπως ορίζεται στην με αριθμ.

12998/232/23-3-2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στή-

ριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του

ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων

του κορωνοϊού COVID-19».

Άρθρο δεύτερο

Συμπληρώνεται με τα ακόλουθα έντυπα το παράρ-

τημα της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/

19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλε-

κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχο-

λήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Προστίθεται «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Ερ-

γοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα

έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι

δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώ-

σεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων

από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων

αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΛΟΥΚΕΤΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!