Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 7 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας 4 µηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ