Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 6 ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας 4 µηνών.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΞΙ (6)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 4 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ