πρόσληψη-παιδιάτρου-στο-δ-γρεβενών-323841
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.11.2017 | 14:08

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Γρεβενών

Ανακοινώνεται η πρόθεση του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού

∆ήµου Γρεβενών» να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. µε αντικείµενο την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» έτους 2017-2018, την ιατρική εξέταση κατά διαστήµατα όλων των παιδιών των παιδικών σταθµών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, συµβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και την υγειονοµική κατάσταση των σταθµών, διατροφικές συµβουλές, ενηµερωτικές οµιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρών-ειδικότητας

Παιδιάτρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ