Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Τρικάλων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Τρικάλων ανακοινώνει την πλήρωση µιας θέσης ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως το πέρας της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ

• Σχεδιασµός, συντονισµός, παρακολούθηση και διαχείριση έργων εστιασµένων στην
επιχειρηµατικότητα, την πραγµατοποίηση σχετικών µελετών και ερευνών.
• Παρακολούθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Πρωτοβουλιών και
την υποβολή προτάσεων για την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
χρηµατοδοτήσεων.
• Συντονισµός της συνεχούς και άµεσης επικοινωνίας µε τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες, τους
εµπειρογνώµονες – µελετητές – αξιολογητές.
• Ενηµέρωση και εξατοµικευµένη επιχειρηµατική πληροφόρηση των µελών του
Επιµελητηρίου σε θέµατα επενδύσεων και ανάπτυξης.
• Υποστήριξη της εξωστρέφειας των µελών του Επιµελητηρίου, οργάνωση και
συµµετοχή σε εκθέσεις, εµπορικές αποστολές, partenariat κλπ , συνεργασία µε
αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Συντονισµός και πραγµατοποίηση δράσεων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
των µελών του Επιµελητηρίου.
• Γενικότερη επικοινωνία του Επιµελητηρίου µε τις επιχειρήσεις µέλη του.
• ∆ιαχείριση θεµάτων και σχέσεων µεταξύ του Επιµελητηρίου και Φορέων του
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!