πρόσληψη-διοικητικού-υπαλλήλου-στην-362865
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 26.03.2020 | 13:29

Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στην Π. Νοτίου Αιγαίου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A.  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «WINTERMED: Winter Islands Network for all year

round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean» του Προγράμματος Διακρατικής συνεργασίας INTERREG MED, συνολικής διάρκειας μέχρι και την λήξη του έργου (30/06/2022) ή ενδεχόμενης παράτασης αυτού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ