προσλήψεις-14-υδρονομέων-στο-δήμο-στυλί-57764
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 26.03.2020 | 12:13

Προσλήψεις 14 υδρονομέων στο Δήμο Στυλίδας

H Δήμαρχος Στυλίδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2020, µε τους όρους που αναφέρονται

παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 30-03-2020 έως 07-04-2020, αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν µε την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν τη δυνατότητα: α) ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], β) υποβολής των δικαιολογητικών µέσω τηλεοµοιοτυπίας στο fax 2238022572.

Αριθμός θέσεων:

Επόπτης υδρονοµέας άρδευσης, ένας (1) &

Υδρονοµείς άρδευσης, δεκατρείς (13)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ