προσλήψεις-τεσσάρων-ατόμων-στο-δήμο-β-60016
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 16.02.2017 | 12:30

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Βέροιας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων, 1 με ειδικότητα ΠΕ Φαρμακοποιού, 1 με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού και 2 με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος) προχωρά ο δήμος Βέροιας για την υλοποίηση των υποέργων ῾῾Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας῾῾ και ῾῾Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας῾῾ της πράξης ῾῾Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας῾῾ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ῾῾Κεντρική Μακεδονία 2014-2020῾῾ – Άξονας Προτεραιότητας ῾῾Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας῾῾.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ