Προσλήψεις οδηγών στο Δήμο Αγία Βαρβάρας - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
19
Μάι
Back

Προσλήψεις οδηγών στο Δήμο Αγία Βαρβάρας

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Αττικής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Θέσεις: ΔΕ Οδηγών (2 μήνες)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:
 πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
 τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009
 δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/19942).
3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Αριστομένους 8, 2ος όροφος -Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 15.00 – τηλ. Επικοινωνίας 2132019352/3)
Την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλουν την μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την Παρασκευή 6/03/2020 έως την Τετάρτη 11/03/2020
Η παρούσα αναρτάται στην στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
 Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
 Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
 Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
 Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις Ειδικές Επισημάνσεις-(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς) .
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:
1. Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς)
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:
1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:
1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο
τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία
οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από
τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!