Προσλήψεις: 1.200 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και Δημόσιο

Σε 1.200 ανέρχονται οι «ανοικτές» θέσεις εργασίας που προσφέρονται αυτή την εβδομάδα σε δήμους, περιφέρειες και στο Δημόσιο. Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
 • Πρόσληψη 3 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

O αντιπεριφερειάρχης Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών  ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για το τµήµα Κτηνιατρικής – και  συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1

ΤΕΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 01, Τ.Κ.73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπόψιν κας  ∆ιγαλάκη Καλλιόπης ή κας Πετράκη Φιλιώς (τηλ. επικοινωνίας: 2821-3-40186, 2821-3-40283) από 20.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 8 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

O αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Επόπτες) 2

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες  και ώρες από 24/2/2014 έως και 28/2/2014.

ΔΗΜΟΙ

 • Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Ιλίου

Ο ∆ήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ  ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ ΕΣΠΑ 2007–2013
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στην Αθήνα, στο Ίλιον Αττικής και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 3
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψιν κας Κρητικού Ακίνδυνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2030198 και 21320190) από 22.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 60 ατόμων στο Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα (60) εργατών γενικά, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 60

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και 05.03.2014 τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών στο 2ο όροφο, υπεύθυνη υπάλληλος Παυλάκη Σοφία ΔΕ1/ΣΤ΄ (τηλ. 2221
3 55126) συνοδευόμενες από: 1.Φωτοτυπία ταυτότητας, 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών).

 • Πρόσληψη 4 ατόμων στο ∆ήµο Νάουσας

Ο δήµαρχος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα έως τέσσερις µήνες, για τις ανάγκες : α) της αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ. Ροδοχωρίου από 1/6/2014 έως 30/9/2014, β) της αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ. Μαρίνας έως από 15/5/2014 έως 15/9/2014 .

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 4

Για την πρόσληψη των υδρονοµέων άρδευσης απαιτούνται τα εξής : Α) να είναι έλληνες πολίτες Β) να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών Γ) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου Νάουσας από 24/2/2014 έως και 28/2/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου Η.Π. Νάουσας, τηλ. 2332350335.

 • Σύναψη 1 σύµβασης µίσθωσης έργου στο ∆ήµο ∆ράµας

Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ένα  άτοµο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου ∆ράµας, που εδρεύει στη ∆ράµα, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση Προγράμματος ΤΟΠΣΑ»,
συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ηςΙουλίου, Τ.Κ.66100, απευθύνοντας την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φαίδρας Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας : 2521350694) από 20/02/2014 µέχρι 28/02/2014.

 • Σύναψη 1 σύµβασης µίσθωσης έργου στο ∆ήµο ∆ράµας

Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ένα άτοµο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου ∆ράµας, που εδρεύει στη ∆ράµα, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή συµβουλών και εφαρµογή µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων του ∆ήµου ∆ράµας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ηςΙουλίου, Τ.Κ.66100, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Φαίδρας Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας : 2521350694) από 20/02/2014 µέχρι 28/02/2014.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στο Δήμο Ορχομενού

Ο δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ορχομενού, που εδρεύει στον Ορχομενό και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα:

ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, 28 ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ.32300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, υπόψιν κας Φορτάτου Κρυσταλλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2261351106) από 19.02.2014 έως 28.02.2014.

 • Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης:

17 ΔΕ Υπαλλήλων παραλίας

3 ΥΕ Καθαριστών

 • Πρόσληψη 50 ατόμων στο Δήμο Κέρκυρας

Ο δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.

Καλούνται, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός επτά (07) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δηλ. από 26.02.2014 έως 4.03.2014 με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, (έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

 • Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 39/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ. 4818/1191/30-1-2014 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου 2

ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) 6

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου  Ιωαννιτών στο Σμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος
όροφος, τηλ: 2651361346) έως την 28/2/2014.

 • Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Μεσσήνης

Ο δήμαρχος Μεσσήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Μάρτιο του έτους 2014, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των
υπηρεσιών του για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλουν, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 24-02-2014 έως και 28-02-2014 στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου.

 • Πρόσληψη 29 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Δήμου Ζωγράφου, που εδρεύει στο Ζωγράφου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 8

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 Τ.Κ 15772 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας. Λεκαράκου ή κας Αγγελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 7490119, 210 7490171) από 22-02-2014 έως και 4-03-2014.

 • Πρόσληψη 24 ατόμων στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 21/30-01-2014 απόφαση του Δ.Σ., όπως ελέγχθηκε η νομιμότητά της με τη αριθμ.1892/13-02-2014 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πρόκειται να προσλάβει στη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας είκοσι τέσσερις υδρονομείς διάρκειας απασχόλησης οχτώ μηνών για την αρδευτική περίοδο από 01/05/2014 έως 31/12/2014 και στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού (7) επτά υδρονομείς διάρκειας απασχόλησης εννιά  μηνών για την αρδευτική περίοδο από 01/04/2014 έως 31/12/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά  μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από 25/02/2014 έως και 03/03/2014.

 • Σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 3 ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, από 24-2-2014 μέχρι και 28-
2-2014, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Μπούρα Αρτεμησίας.

 • Σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 1 ΠΕ Συγκοινωνιολόγου για την εκτέλεση του έργου: «Ανάγκη μελετών και εφαρμογών και σύναψη συμφωνιών για τη συνέργεια διαφόρων μεταφορικών συστημάτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RAIL4SEE: Οι πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως σιδηροδρομικοί κόμβοι».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, από 24-2-2014 μέχρι και 28-2-2014, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Μπούρα Αρτεμησίας.

 • Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Καλαμπάκας

Ο ∆ήµος Καλαµπάκας Ν. Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 11

Χειριστές εκχιονιστικών ∆Ε 2

Χειριστές Γκρέιντερ ∆Ε 1

Χειριστές Εκσκαφών Φορτωτών ∆Ε 2

Οδηγοί ∆Ε (χωρίς κάρτα ψηφ. Ταχογράφου) 2

Οδηγοί ∆Ε (µε κάρτα ψηφ. Ταχογράφου) 1

Ηλεκτρολόγοι ∆Ε 1

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Καλαµπάκας (∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350252) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία πέντε  ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλ. από 22-02-2014 έως και 26-02-2014.

 • Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 6 (έξι) ατόμων, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΚΔΑΠ), ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΣ) 1

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 21/2/2014 έως 4/3/2014 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Ισόγειο Δημαρχείου Βελεστίνου, Αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Αθ.
Γιάτσιος, τηλ. 24253-50213.

 • Πρόσληψη 2 ατόμων στον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χαλκηδόνος

Το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµουΧαλκηδόνος» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικώναναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ∆ήµουΧαλκηδόνος» που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με την εξής ειδικότητα:

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 2

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοκρατίας25 Τ.Κ. 57011 (∆ηµοτικό Κατάστηµα), Γέφυρα Θεσσαλονίκης, από 24.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 9 ατόμων στο Ν.Π.∆.∆. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό ∆ήμου Λοκρών 

Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ν.Π.∆.∆. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό ∆ήμου Λοκρών» στη Φθιώτιδα ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και ωροµίσθιας αποζηµίωσης, συνολικά εννέα (9) ατόµων
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ (∆ΑΣΚΑΛΟΣ) 2

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η/Υ 1

ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1

ΠΕ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΩΝ) 1

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ∆Ε 1

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ∆Ε 1

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν από 22-2-2014 έως και 04-03-2014 στο Γραφείο του ΝΠΔΔ ΛΟΚΡΩΝ, Αρμόδιος υπάλληλος Β. Λιάρτης) αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το Νομικό Πρόσωπο) με τα επικυρωμένα δικαιολογητικά που αναγράφοντα στη σχετική ανακοίνωση.

 • Πρόσληψη 7 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη που εδρεύει στη Δημ. Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη Μπαλτατζή 32, και συγκεκριμένα των
εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 -ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ -ΤΚ 18233, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Τμήμα Διοικητικό υπόψιν κας Γεωργά ή κας Μιχαλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2104817094,
2104826474, 2104823436, 2104826680 εσωτ.3) από 24.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 2 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράµµατος για την Πράξη «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών οµάδων», του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», που εδρεύει στο ∆ιδυµότειχο και συγκεκριμένα των εξής, ανά
ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, 25ης Μαΐου και Κριεζή, Τ.Κ. 68300 ∆ιδυµότειχο, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Μπουτζίκα Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2553024555) από 21.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) παιδαγωγού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών οµάδων» του ΝΠ∆∆ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου με την εξής ειδικότητα:

ΠΕ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 25ης Μαΐου και Κριεζή Τ.Κ.68300 ∆ιδυµότειχο απευθύνοντάς την στο ΝΠ∆∆ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
∆ιδυµοτείχου» υπόψιν κ. Μπουτζίκα Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2553024555) από 21.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήµου Διδυµοτείχου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου» ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου εδρεύει στο ∆ιδυµότειχο 25ης Μαΐου και Κριεζή µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρα Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

Ιατρός ΠΕ 1

∆ιαµεσολαβητής ΠΕ, ελλείψει αυτού ΤΕ, ελλείψει αυτού ∆Ε, ελλείψει αυτού
ΥΕ 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 25ης Μαΐου και Κριεζή, απευθύνοντάς την στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγύης του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου υπόψιν κ. Ανθούλας Μπουτζίκα (τηλ. επικοινωνίας: 2553024555) από 21.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου – εκπαιδευτικού προσωπικού, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου)» με την εξής ειδικότητα:

ΠΕ Ειδικός Δημιουργικής Απασχόλησης 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου (Δ/νση: Λ. Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400 – Ξυλόκαστρο, τηλ: 27433-60228)
και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Δεκούσης Γεώργιος ή κ. Μανδελιάς Παναγιώτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20.02.2014 έως 1.03.2014.

 • Σύναψη 3 συµβάσεων µίσθωσης έργου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τρία (3) άτοµα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ Παιδίατρος 1

ΠΕ Γενικός Ιατρός 1

ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, δηλ. από 19.02.2014 έως 28.02.2014.

 • Σύναψη 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καρδίτσας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καρδίτσας – ΔΗ.Κ.Ε.Κ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρου Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων». Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1

ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ1

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ 1

ΔΕ/ΥΕ διαμεσολαβητής (προερχόμενος από τον τοπικό πληθυσμό της ομάδας στόχου Οικισμοί Αθιγγάνων του Δήμου Καρδίτσας) 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα, (τηλ. Επικοινωνίας : 2441042429, 27824) από 20.02.2014 έως 28.02.2014.

 • Πρόσληψη 1 ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήμου Αρχανών- Αστερουσίων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Αρχανών-Αστερουσίων (Κ.Ε.∆.Α.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» για τη ∆ΟΜΗ Κ.Η.Φ.Η., της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αρχανών -Αστερουσίων (Κ.Ε.∆.Α.Α.) που εδρεύει στις Αρχάνες στο ∆ήµο Αρχανών –Αστερουσίων με την εξής ειδικότητα:

∆Ε Κοινωνικός Φροντιστής 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αρχανών-Αστερουσίων, Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 70100,
απευθύνοντάς την στη ∆ιοικητική υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης υπόψιν κας Σηµαιάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813404026) από 21.02.2014 έως 28.02.2014.

 • Πρόσληψη 20 ατόμων στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Υπαλλήλων παραλίας 17

ΥΕ Καθαριστές 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Αλετρά Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 82384) από 22.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 22 ατόµων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόµων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας, που εδρεύει στην Κω και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

∆Ε Οδηγός Λεωφορείου 7

∆Ε Οδηγός µίνι τρένου (πόλη της Κω) 3

∆Ε Οδηγός µίνι τρένου (Κέφαλος) 1

∆Ε Εκδότες εισιτηρίων 6

∆Ε Ελεγκτής 1

∆Ε Υπάλληλοι γραφείου κινήσεως – σταθµάρχες 3

∆Ε Υπεύθυνος προµηθειών 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας ∆ήµου Κω, Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως ∆ωδεκανήσου, Τ.Κ. 85300, υπόψιν κας Μουσελίµη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2242026276) από 24.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Σύναψη 3 συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας που εδρεύει στην Καλλιθέα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παρακολούθηση των παιδιών των Παιδικών Σταθμών Πευκοχωρίου, Νέας Σκιώνης, Καλάνδρας, Αφύτου και Νέας Φώκαιας» συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κασσάνδρου 2, Τ.Κ:63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας υπόψιν κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένεια (τηλ. επικοινωνίας: 23740-23997) από 21.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 6 ατόμων στο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λιμένα Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 70014, εντός Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

Χειριστές μηχανημάτων ΔΕ 1

Διοικητικός ΔΕ 1

Εργάτες ΥΕ 4

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου Κρήτης, υπόψιν κας Κατσούλη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2897021921) από 21.02.2014 έως 4.03.2014.

ΔΗΜΟΣΙΟ

 • 82 θέσεις εργασίας στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου Κρήτης

Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο:

70 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων

6 ΔΕ Νυκτοφυλάκων

6 ΥΕ Καθαριστών/στριών

 •  15 θέσεις εργασίας στην 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Η 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Κέρκυρα:

8 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων

4 ΔΕ Νυχτοφυλάκων

3 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, απευθύνοντάς την στην 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπόψη κ. Σωτηρίου Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 2661048120, 2661048310).

 • 136 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

120 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων

10 ΔΕ Νυχτοφυλάκων

6 ΥΕ Καθαριστών/ Καθαριστριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Εθνικό Αρχαιολογλογικό Μουσείο υπόψιν κας Νίκής Χριστοδουλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2144890).

 • Πρόσληψη 15 ατόμων στην 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 8

ΔΕ Νυχτοφυλάκων 4

ΥΕ Καθαριστών/στριών 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τις 9:00 π.μ έως 1:00 μ.μ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, απευθύνοντάς την στην 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπόψη κ. Σωτηρίου Γεώργιου (τηλ. Επικοινωνίας: 2661048120, 2661048310) από 25.02.2014 έως 6.03.2014.

 • Πρόσληψη 6 ατόμων στην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7 μήνες), συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4

ΥΕ Καθαριστών/στριών 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007, Ν. Κορινθίας, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της Εφορείας υπόψη κας Μαριάννας Ιατράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2741031443) από 26.02.2014 έως 7.03.2014.

 • Πρόσληψη 17 ατόμων στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά), που εδρεύει στη Σπάρτη και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων 15

ΥΕ Καθαριστών/στριών 2

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, Αγησιλάου 59, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη Νοµού Λακωνίας, υπόψη κ. Ανδρέα ∆ρίκου ή κ. Νικολάου Παπαστρατάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 81128, 27310 25363) από 19.02.2014 έως 28.02.2014.

 • Πρόσληψη 44 ατόμων στην 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Η 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 30

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 8

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 2

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00 ΡΟΔΟΣ, υπόψη κας Μ.
Μανέττα (τηλ. επικοινωνίας: 22413 65247, 22413 65200) από 24.02.2014 έως 5.03.2014.

 • Πρόσληψη 6 ατόμων στην Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα των εξής ειδικότητα :

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Β΄ ΕΠΚΑ, Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 11741, Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γεώργιου
Αρμακόλλα ή κας Κυριακής Τσοπέη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3240563, εσωτ. 110, 109) από 25.02.2014 έως και 6.03.2014

 • Πρόσληψη 200 ατόμων στην ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόµων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στη ζώνη Γ του οικισµού Ανάργυροι XIIIα στο Ορυχείο Πεδίου Αµυνταίου για τις ανάγκες της ΚΘ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Φλώρινα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΥΕ Εργατών/τριών 200

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδροµικού Σταθµού 8, Τ.Κ. 53100 -Φλώρινα, απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία, υπόψη κας ∆αµούση Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206) από 24.02.2014 έως 5.03.2014.

 • Πρόσληψη 12 ατόμων στην ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας), που εδρεύει στην Έδεσσα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

∆Ε Ηµερήσιων Φυλάκων 7

∆Ε Νυκτοφυλάκων 3

ΥΕ Καθαριστών/στριών 2
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 58200, Έδεσσα, απευθύνοντάς την στη ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπόψη κας Χρύσας Μπόγια (τηλ. επικοινωνίας: 2381024356) από 20.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 222 ατόμων στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι δύο (222) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι Αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 180

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 22

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2- 4, Τ.Κ. 11742 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπόψιν κ. Γ. Μπάκο και κ. Γ. Σεπετή (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9225114) από 21.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 20 ατόμων στη ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου

Η ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΛΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο (7 μήνες) και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 17

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 3
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007- ΚΟΡΙΝΘΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 27410-32650 και
27410-32630) από 22.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 40 ατόμων στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά σαράντα (40) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας 40

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42- Αθήνα, υπόψιν κας Άννας Δρέσιου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9000900, εσωτ. 419) από 24.02.2014 έως 4.03.2014.

 • Πρόσληψη 35 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα πέντε (35) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 22

∆Ε ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 3

∆Ε ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ) 4

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ. Ανδρόνικου 6, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοίκησης και Οικονοµικής Υποστήριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υπόψη Γραµµατείας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 – 830538 / εσωτ.: 211 ή 115) από 24.02.2014
έως 5.03.2014.

 • Πρόσληψη 37 ατόμων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (7 μήνες) και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 30

ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 6
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφόρος Στρατού 2 ΤΚ 54013 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού υπόψιν κ. Λαμπριανού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 306400) από
21/02/2014 έως 4/03/2014.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!