Μετατάξεις υπαλλήλων στον ΕΟΑΝ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – Ε.Ο.ΑΝ., πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), προσκαλεί υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση