Δημόσιο: «Ανοιχτές» 157 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού (λίστα) - Aftodioikisi.gr
Δευτέρα
8
Αύγουστος
Back

Δημόσιο: «Ανοιχτές» 157 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού (λίστα)

H aftodioikisi.gr, παρουσιάζει τις 157 θέσεις που είναι «ανοιχτές» στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για προσλήψεις προσωπικού πολλών ειδικοτήτων.

Συνοπτικά:

1)ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 14 ατόμων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5E/2017, ΦΕΚ 45/τ.ΑΣΕΠ/29-12-2017): Πλήρωση με επιλογή δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, έντεκα (11) θέσεις Ε.Ε.Π. με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τρεις (3) θέσεις Ε.Ε.Π. με σχέση εργασίας Ι.Δ. 5ετούς διάρκειας στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως αυτό ισχύει.

Προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων και ειδικότερα:

-έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με 2ετή σύμβαση (η οποία μπορεί να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και

-τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. 5ετούς διάρκειας στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, όπως αναφέρονται αναλυτικά ως εξής:

Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

2ΠΕ Νομικών με επιστημονική εξειδίκευση και ειδικά απαιτούμενα προσόντα

3ΠΕ Οικονομολόγων με επιστημονική εξειδίκευση και ειδικά απαιτούμενα προσόντα

6ΠΕ Ελεγκτών με επιστημονική εξειδίκευση και ειδικά απαιτούμενα προσόντα

Β) ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

3ΠΕ Αναλογιστών με επιστημονική εξειδίκευση και ειδικά απαιτούμενα προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (πλήρης και υπογεγραμμένη) με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

 Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2017

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο  «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Συνιστάται προς τους υποψηφίους που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, να καταθέτουν και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων της αιτήσεως, των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών για κάθε ένα από αυτά, για το ταχύτερο της διαδικασίας.

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 09-02-2018

2) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις άμισθων υποψηφίων Διδακτόρων, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 Άμισθος Διδάκτορας για την γνωστική περιοχή: «Οργανική Χημεία»

1 Άμισθος Διδάκτορας για την γνωστική περιοχή: «Νανοϋλικά»

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

1 Άμισθος Διδάκτορας για την γνωστική περιοχή: «Βιομηχανική Βιοτεχνολογία»

1 Άμισθος Διδάκτορας για την γνωστική περιοχή: «Τεχνολογία Τροφίμων»

1 Άμισθος Διδάκτορας για την γνωστική περιοχή: «Βιολογικές α’ ύλες».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών (www.chemeng.ntua.gr) ή να απευθύνονται:

α)σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής στο τηλ. 210 7721502,

στην κ. Ε. Καραμέτου, e-mail: [email protected]

β)σχετικά με τις γνωστικές περιοχές της προκήρυξης:

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για την πρώτη θέση στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Α. Δέτση: τηλ. 210 7724126

Για τη δεύτερη θέση στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Κ. Κορδάτο: τηλ. 210 7723100

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Για την πρώτη θέση στον Επικ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ε. Τόπακα: τηλ. 210 7723264

Για τη δεύτερη θέση στην Καθηγήτρια κ. Κ. Τζιά: τηλ. 210 7723165

Για την τρίτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Α. Βλυσίδη: τηλ. 210 7723268

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 17-01-2018

3) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, που εδρεύει στη Λιβαδειά, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ισοπεδωτή γαιών), Αλίαρτος Λιβαδειάς

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα), Αλίαρτος Λιβαδειάς

1ΥΕ Εργατών, Αλίαρτος Λιβαδειάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Φίλωνος 35-39, Τ.Κ.321 00, Λιβαδειά Βοιωτίας,

(υπόψη κ. Δήμητρας Τριανταφυλλοδήμου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22613 50275.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από  11-01-2018 έως και 22-01-2018

4) Δήμος Θήρας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Θήρας, που εδρεύει στη Σαντορίνη, της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ5 Τεχνικών Δομικών Έργων, Θήρα

3ΥΕ14 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Θήρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Θήρας (Σαντορίνης), Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και ΤΠΕ, Φηρά, Τ.Κ. 847 00, Σαντορίνη, Κυκλάδες

(υπόψη κ. Κορωνιού Μαρίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22863 60141 & 22863 60146.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από  11-01-2018  έως και 20-01-2018.

5) Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Περιφέρεια Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Κινητή Μονάδα προληπτικής Οδοντιατρικής» και β)«Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Οδοντιάτρων, Π.Ε. Ηρακλείου, Ηράκλειο

1ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικού Εργαστηρίου, Π.Ε. Ηρακλείου, Ηράκλειο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψιν κ. Νεονάκη Χαριστής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2813 400366.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από  11-01-2018  έως και 20-01-2018.

6) Ν.Π.Δ.Δ. «Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων»: Πρόσληψη Προσωπικού (22 ΑΤΟΜΑ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την υπ. αριθ. 137/20-12-2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Εαρινού Εξαμήνου, έτους κατάρτισης 2017-2018, σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης, ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού, ως Ωρομίσθιοι Υποψήφιοι Εκπαιδευτές, οι οποίοι θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ & ΟΝΥΧ/ΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ(CHEF).

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι Ιδιώτες και όλοι οι Υπάλληλοι στο Δημόσιο Τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και κατέχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα (Ν.4186/2013, ΦΕΚ193/Α’, άρθρο 27, παρ. 4 και 15).

Εξαιρούνται οι Συνταξιούχοι (θα ενταχθούν στους πίνακες κατά τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν.3865 και του αρ. 16 του Ν.3863/2010 και της 157363/1-11-2010, Εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.

Ο Διευθυντής, οι Υποδιευθυντές και το Διοικητικό Προσωπικό (Μόνιμοι, Αποσπασμένοι κ.λ.π.)του ΙΕΚ της Σχολής δεν μπορούν να έχουν διδακτικές ώρες στο ΙΕΚ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, αριθμημένα δικαιολογητικά σε φάκελο αυτοπροσώπως στην έδρα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

ή αποστέλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://ieksivitanidios.edu.gr και αφού εκτυπωθούν από τον υποψήφιο-α, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται εγγράφως και στο Πρωτόκολλο της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. η οποία αίτηση υπέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στο δικτυακό τόπο υποβολής των αιτήσεων συμπεριλαμβάνεται οδηγός με τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης.

Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax απορρίπτονται.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4857601, 210 4857622 και 210 48 57614 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.), (εργάσιμες ημέρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 

α) για ηλεκτρονικές αιτήσεις από 11-01-2018 έως και 18-01-2018

(12.00μ.μ.-14.00μ.μ.),

β) αυτοπροσώπως από 15-01-2018 έως και 19-01-2018 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

7) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με το Α.Π. 9244/21-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Τemporary agent (M/F)

Facilities Programme Officer (AD 6) με στοιχεία Προκήρυξης: ECHA/TA/2017/010.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-02-2018, (ώρα Ελσίνκι 12.00)

8) Kοινοπραξία (ECSEL): Πρόσληψη 1 ατόμου

(Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)

Η Κοινοπραξία (ECSEL), σύμφωνα με το Α.Π. 8666/04-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα (Knowledge and Technology Officer) με στοιχεία προκήρυξης: ECSEL-05-SNE-KS).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Δεδομένου ότι, οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018 στη διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-02-2018, (12.00 τ.ω. Βρυξελλών)

(νέα προθεσμία)

9) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη Διδασκόντων

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με να καλύψει τις διδακτικές και οργανωτικές ανάγκες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017–2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το ανωτέρω Τμήμα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

α) Σύγχρονη Τέχνη και

β) Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής.

Τα τυπικά προσόντα είναι τα εξής:

– Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το επιστημονικό αντικείμενο.

– Δημοσιεύσεις και έρευνα συγγενείς προς το επιστημονικό αντικείμενο.

– Διδακτική εμπειρία σχετική με το επιστημονικό αντικείμενο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επίσημο αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και το σχετικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό έργο) στην ταχ. διεύθυνση:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Γραμματεία του Τμήματος, Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3897113.

Στις αιτήσεις τους οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείμενο για το οποίο

εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από 10-01-2018 έως και 19-01-2018.

10) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «DANTE Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities» – «DANTE», με κωδικό ΚΟΗ.02.2309, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, 6μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα, ΕΚΕΤΑ Θέρμη Θεσσαλονίκης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 16976

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων εντοπισμού και δεικτοδότησης σημασιολογικών οντοτήτων (δηλ. σημασιολογικές έννοιες, αντικείμενα, πρόσωπα, γεγονότα και άνθρωποι) σε πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες/video).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως,

είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

είτε ταχυδρομικά,

είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Π.Τ.Η.Λ.)

Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης Βιβλιοθήκης

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης

Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:

 «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 16976/08-01-2018

Για το έργο «DANTE- Detecting and ANalysing TΕrrorrist-related on line contents and financing activities» – «DANTE».

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2311 257703 (Αρμόδια κ. Όλγα Τσακαλίδου),  ή στο email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-01-2018, (ώρα 13.00μ.μ.) και

να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη

11) Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Ζαγκλιβέρι Δ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Τμήμα της Γραμματείας, Μαρίας Κάλλας 21Α (πρώην Μεγάλου Αλεξάνδρου, έναντι Ποσειδωνίου), Τ.Κ. 546 46, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Μαϊκούση Τριάνθης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 801402.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-01-2018 έως και 16-01-2018

12) Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»»: Πρόσληψη έως 9 άτομα

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη συστήματος myschool – “Inschool 2017-2018”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης/εων προς σύναψη σύμβασης/εων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου,  διάρκειας έως 31-12-2018 με δυνατή ανανέωση και συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου από 01-05-2017 έως και 31-12-2018, έως εννέα (9) άτομα στην κατηγορία Εξειδικευμένου μέλους της ομάδας του Έργου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Κ1 Συνεργάτες Τεχνικοί Υποστήριξης Χρηστών Δικτυακών Εφαρμογών (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)- )ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1- ΈΩΣ 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΤΡΑ

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Υποστήριξη των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος myschool μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής αλλά και κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος (ticketing system).

Κ2 Συνεργάτης Έμπειρος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)- )ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2- ΈΩΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.), σύνταξη εγχειριδίων χρήσης.

Κ3 Συνεργάτης Έμπειρος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)- )ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3- ΈΩΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.).

Κ4 Συνεργάτης Έμπειρος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)- )ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4- ΈΩΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΤΡΑ

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.).

Κ5 Συνεργάτης Επιστήμονας Πληροφορικής (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)- )ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5- ΈΩΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Εκτέλεση απλών προγραμματιστικών εργασιών, έλεγχος λογισμικού, δημιουργία αναφορών.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου –Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π28_10-01-2018).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης.

Η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr και για την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο e-mail: [email protected] (κ. Αδαμοπούλου Αγγελική).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 24-01-2018.

13) Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας» Δ. Περιστερίου: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας» (Ο.Π.Α.Α.Π.) του Δ. Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στην οδό Αραχόβης και Τζων Κέννεντυ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Φυλάκων, Δ. Κολυμβητήριο Περιστερίου Αττικής

1ΔΕ Τεχνιτών-Ηλεκτρολόγων, Δ. Κολυμβητήριο Περιστερίου Αττικής

1ΔΕ Τεχνιτών-Υδραυλικών, Δ. Κολυμβητήριο Περιστερίου Αττικής

3ΤΕ Νοσηλευτών, Δ. Κολυμβητήριο Περιστερίου Αττικής

3ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών-Καθαριότητας, Δ. Κολυμβητήριο Περιστερίου Αττικής.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας» Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι Αττικής.

Η πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα

με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  12-01-2018  έως και 18-01-2018

14) Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων», που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε.

Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του ΚΟΔΗΠ και του ΚΔΑΠΜΕΑ Κομαιθώ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 2 μήνες, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Εργοθεραπευτής-τρια, Πάτρα Αχαΐας

1ΤΕ Φυσιοθεραπευτής-τρια, Πάτρα Αχαΐας

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Πάτρα Αχαΐας

4ΔΕ Νυχτοφυλάκων, Πάτρα Αχαΐας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας, (υπόψιν κ. Αγγελικής Ψαρρού).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 390.968 και 2610 390.961.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  12-01-2018  έως και 17-01-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 15) «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ‘’ΠΛΟΗΓΟΣ’’» Πρόσληψη 5 ατόμων

Η «Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ‘’ΠΛΟΗΓΟΣ’’», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα

Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη και Φροντιστών για το πιλοτικό πρόγραμμα «Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων», ανακοινώνει την πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου μέχρι τις 31-12-2018, συνολικά πέντε (5) ατόμων στις θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων και Συνοδών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του/της υποψηφίου και αφετέρου η ένδειξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

στην ταχ. διεύθυνση:

Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ

Λ. 62 Μαρτύρων 146

Τ.Κ. 713 03, Ηράκλειο Κρήτης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 792207 (αρμόδια κ. Σοφία Τσεντελιέρου) (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.),

E-mail: [email protected] , [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  έως και 22-01-2018 (ώρα 14.00μ.μ.)

16) Eκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας & Δικτύων (Ι.Ν.Ε.Α.): Πρόσληψη 3 ατόμων

O Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency), σύμφωνα με το Α.Π. 74/09-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                          ΘΕΣΗ         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΙΝΕΑ/2018/CA/FGIII/01      Financial Officer –Operational              26-01-2018

                                                                 Finance

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/41    ΙΤ Development Manager                         19-01-2018

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGII/42        Secretarial Assistant                                19-01-2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities 

17) Γ. Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»: Πρόσληψη 42 ατόμων

Το Γ. Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν της 01-01-2018 και όχι πέραν της 31-12-2018), συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

30ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης, Πειραιάς

8ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμοι), Πειραιάς

4ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Βοηθοί Μαγείρων), Πειραιάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Τμήμα Προσωπικού, Ζαννή και Αφεντούλη 1, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς Αττικής, (υπόψιν κ.κ. Ζώη Ιωάννη,  Λέκου Αλεξάνδρας και Κατσώρη Αλεξάνδρας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4592151 και 210 4592584.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από  10-01-2018  έως και 19-01-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΓΚ46906Κ-ΖΟΣ/document

18) Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με επιλογή στη θέση

Προϊσταμένου Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ με σχέση έμμισθης εντολής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη νομίμως) στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Κεντρική Υπηρεσία), Τέρμα Οδού Υγείας &

Μεσογείων, T.K. 115 27, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2143354, (κ. Δημόκα Μαγδαληνή).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-01-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες, 07.00π.μ.-15.00μ.μ.)

 19) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου του ανακτόρου της αρχαίας Πέλλας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους,

Πέλλα-Έδεσσα.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 582 00,  Έδεσσα Πέλλας,

(υπόψιν κ. Κων/νου Γιαβανίδη).

Πληροφορίες στο τηλ. : 23810 24356.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2018 έως και 19-01-2018

20) Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, που εδρεύει στο Τζερμιάδο, της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Οικονομικού, Τζερμιάδο Λασιθίου Κρήτης

1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Τζερμιάδο Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, Τζερμιάδο, Τ.Κ. 720 52, Οροπέδιο Λασιθίου, Λασίθι Κρήτης, (υπόψη κ. Ελευθερίας Μαρμακεθιανάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28443 40155.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από  17-01-2018  έως και 26-01-2018

21) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ) που εδρεύει στην Καβάλα ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύµβασης, µίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη, για την ανάθεση ειδικών υπηρεσιών, για την τεχνική υποστήριξη έργου στα πλαίσια των µαθηµάτων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών και τεχνικών αναγκών του ΠΜΣ ∆ιοικητική Επιστήµη και Πληροφοριακά Συστήµατα µετά από διαδικασία συνέντευξης. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι τρεις µήνες (3) µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό 300€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων).

Αντικείµενο: Παροχή ειδικών υπηρεσιών στα πλαίσια των µαθηµάτων «Συστήµατα ∆ιοικητικού Ελέγχου» και «∆ιοίκηση Λειτουργιών» υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων µαθηµάτων του ΠΜΣ και ειδικότερα για την οργάνωση και εκτέλεση του επιχειρησιακού παιγνίου: «TOPSIM:General Management».

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχης ειδικότητας – απαιτούµενο Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στη ∆ιοικητική Επιστήµη – απαιτούµενο

Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο Business Game «TOPSIM: General Management» – απαιτούµενο

Άριστη γνώση Αγγλικών – απαιτούµενο

Τουλάχιστον 5ετης επαγγελµατική προϋπηρεσία σχετική µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηµατικότητα – 40 %

Τουλάχιστον 3ετης διδακτική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ σχετική µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηµατικότητα – 40 %

Σχετικό ερευνητικό έργο (∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά – Ανακοινώσεις σε Συνέδρια) – 20 %

Αρ. Προκήρυξης:  1/2018 (ΑΔΑ ΩΛ1ΤΟΞΝΗ-6Φ9)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους µε τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα (αναγράφοντας τον αριθµό πρόσκλησης).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510462312.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 23/1/2018

22) Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη προσωπικού (1 άτομο)

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς  ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του ΠΔ 407/80, προς κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Τραπεζική Λογιστική» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018

Αρ. Προκήρυξης:  18001 (ΑΔΑ: ΩΟ0Ε469Β7Τ-PTP)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και / ή εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος (Καραολή – Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιά, 1ος όρ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104142183, 2104142090.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F0%CE%95469%CE%927%CE%A4-%CE%A1%CE%A4%CE%A1

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 25.1.2018 και κατά τις ώρες 9.00 – 14.00

23) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση τοξικών ή/και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας διθύρων μαλακίων της ΠΑΜΘ», που χρηματοδοτείται από την ΠΑΜΘ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μηνά Αρσενάκη, καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 5 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.437,26 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

1 άτομο για Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, Επεξεργασία αποτελεσμάτων έργου, Συγγραφή και κοινοποίηση αποτελεσμάτων έργου που υλοποιείται με βάση τη μέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ 15204 στην Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Εργαστηρίου Γενικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ που εφαρμόζει το πρότυπο ISO 17025:2005.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ, Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Τουλάχιστον τριών (3) ετών επαγγελματική εμπειρία σε Διοικητική υποστήριξη

Τουλάχιστον καλή Γνώση αγγλικής γλώσσας

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Αρ. Προκήρυξης:  2245/2018 (ΑΔΑ: Ψ33Ω46Ψ8ΧΒ-2ΒΙ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 8ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦ. 8.07, 54124 ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998376, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 4082, 4026.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ33Ω46Ψ8ΧΒ-2ΒΙ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 22/01/2018 και ώρα 10:00-12:00

24) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Πρόσληψη τριών ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών για τη διενέργεια πειραμάτων φυτρωτικότητας και βιωσιμότητας σπερμάτων και παραγωγής φυταρίων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-12-2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μελέτη αναπαραγωγής αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας» (ΚΕ80184).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θέση 1: Ο επιλεγόμενος θα υπογράψει σύμβαση με διάρκεια έως 30-12-2018 με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής 6.000€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων) με αντικείμενο σύμβασης τη διενέργεια πειραμάτων φυτρωτικότητας και βιωσιμότητας σπόρων και παραγωγής φυταρίων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο Τεχνολόγου Δασοπονίας ΤΕ  – 20%

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με τη φυτρωτικότητα και βιωσιμότητα σπόρων – 20%

Τουλάχιστον (3) τριετή επαγγελματική εμπειρία – 20%

Επιθυμητές δημοσιεύσεις σε συναφή αντικείμενα – 20%

Διαδικασία Συνέντευξης – 20%

Θέση 2: Ο επιλεγόμενος θα υπογράψει σύμβαση με διάρκεια έως 30-12-2018 με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής 2.000€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων) με αντικείμενο σύμβασης τη διενέργεια πειραμάτων φυτρωτικότητας και βιωσιμότητας σπόρων και παραγωγής φυταρίων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο Τεχνολόγου Δασοπονίας ΤΕ – 30%

Μεταπτυχιακός φοιτητής σε αντικείμενα συναφή με τα καλλωπιστικά είδη – 20%

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συναφείς με τη φυτρωτικότητα και βιωσιμότητα σπερμάτων π.χ. πρακτική άσκηση, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διατριβή κλπ. – 30%

Διαδικασία Συνέντευξης – 20%

Θέση 3: Ο επιλεγόμενος θα υπογράψει σύμβαση με διάρκεια έως 30-12-2018 με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής 2.000€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων) με αντικείμενο σύμβασης τη διενέργεια πειραμάτων φυτρωτικότητας και βιωσιμότητας σπόρων και παραγωγής φυταρίων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχίο Τεχνολόγου Δασοπονίας ΤΕ – 30%

Μεταπτυχιακός φοιτητής σε αντικείμενα συναφή με τα καλλωπιστικά είδη – 20%

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συναφείς με το αστικό πράσινο π.χ. πρακτική άσκηση, προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή διατριβή κλπ.- 30%

Διαδικασία Συνέντευξης – 20%

Αρ. Προκήρυξης: 3/2018 (ΑΔΑ: ΩΒ6ΘΟΞΝΗ-3ΧΙ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα (αναγράφοντας τον αριθμό πρόσκλησης)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 23/01/2018

25) Νομός Ευβοίας, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων που εδρεύει στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014- 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ –ΕΚΤ».

Ειδικότητες ανά κωδικό θέσης:

 • 101: ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 102: ΠΕ Ψυχολόγων
 • 103: ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης):

– 101:

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης – Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.

γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

– 102:

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

– 103:

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Αρ. Προκήρυξης: 13712 (ΑΔΑ: 7ΣΙΛΩ92-Φ7Μ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, Αβάντων 18, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ. 34400, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Μπαρσάκη Σπύρου ( τηλ. επικοινωνίας 22283-50223, 224).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τις 16/01/2018 έως και τις 25/01/2018

26) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου: Πρόσληψη προσωπικού

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & και Διατροφής και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου σε Επιστημονικούς, και Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ · Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

 Β.ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη) · Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προϋπόθεση για θέση Επιστημονικού Συνεργάτη-Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη-Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων θα πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωσης της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.

Αρ. Προκήρυξης: 30 (ΑΔΑ: 6Ξ5Ν46914Ο-Ξ45)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & και Διατροφής και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τις 17/01/2018 έως και 26/01/2018 από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ

27) Δήμος Ιλίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι ι θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο «∆ιασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Ιλίου» µε έδρα την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου Ιλίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του/της Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) (ν.3919/2011 και 4038/2012) και
 • Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Αρ. Προκήρυξης: 1079(ΑΔΑ: Ω2ΦΦΩΕΒ-Ω4Ε)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου εντός πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (αντίγραφο τίτλου σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλµατος, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λ.π.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17/01/2018

28) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών που εδρεύει στο Ρέθυμνο προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» (MIS 5002532) στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με κωδικό ΟΠΣ «5002532», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου ή χορήγησης υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΘΕΣΗ Α/Α 1 (ΚΩΔ. 29)

 1. Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορία.
 2. Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα

μεταπτυχιακών σπουδών α΄ κύκλου με ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία.

 1. Γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας.
 2. Να έχει ολοκληρώσει πρακτική άσκηση σε ερευνητικό ίδρυμα ή να έχει ερευνητική

εμπειρία, κατά προτίμηση σε θέμα σχετικό με την οθωμανική ιστορία.

 1. Άριστη γνώση αγγλικών, τουρκικών.

ΘΕΣΗ Α/Α 2 (ΚΩΔ. 31)

 1. Πτυχίο τμήματος ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών AEI (ελληνικού ή

αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)

 1. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νεότερης και σύγχρονης

ιστορίας (σε ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 2. Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση

ΘΕΣΗ Α/Α 3 (ΚΩΔ. 19)

 1. Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της

αλλοδαπής) με κατεύθυνση Ιστορίας (Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση

ΔΟΑΤΑΠ).

 1. Δίπλωμα μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στη νεότερη και σύγχρονη

ιστορία (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής. Αντίγραφο

μεταπτυχιακού τίτλου και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

 1. Εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη νεότερη και σύγχρονη

ιστορία (σε ελληνικό ΑΕΙ. Βεβαίωση πανεπιστημίου και εξαμηνιαία έκθεση

προόδου τριμελούς επιτροπής επίβλεψης 2017).

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίων)
 2. Ερευνητική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα, την αποδελτίωση, την ευρετηρίαση-

καταλογογράφηση, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την εισαγωγή στοιχείων

σε βάσεις δεδομένων (βεβαίωση φορέων ή συμβάσεις εργασίας)

 1. Συμμετοχή με εισήγηση σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες και δημοσιεύσεις

σε επιστημονικά περιοδικά (αντίγραφα εισηγήσεων/δημοσιεύσεων)

ΘΕΣΗ Α/Α 4 (ΚΩΔ. 33)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) ή

τμήματος Οικονομικών Σπουδών

 1. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ιστορία (σε ελληνικό ΑΕΙ ή

αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής)

 1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας , επιπέδου κατ’ ελάχιστον Β2. Θα εκτιμηθεί η

γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά)

 1. Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση
 2. Εμπειρία στην έρευνα και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού

ΘΕΣΗ Α/Α 5 (ΚΩΔ. 39)

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Αντίγραφο πτυχίου και

βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

 1. Να είναι εγγεγραμμένος σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α΄ κύκλου, με

ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχει

ολοκληρώσει επιτυχώς τρία τουλάχιστον σεμινάρια (βεβαίωση Πανεπιστημίου και

αναλυτική βαθμολογία).

 1. Να έχει ολοκληρώσει πρακτική άσκηση σε Μουσείο, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη ή

Ερευνητικό Ινστιτούτο (Βεβαίωση).

 1. Γνώση χειρισμού ψηφιακών βάσεων δεδομένων και εξοικείωση με την έρευνα στο

διαδίκτυο.

5.Πολύ καλή γνώση αγγλικών ή και γαλλικών (Αντίγραφο πτυχίων)

Αρ. Προκήρυξης: 13(ΑΔΑ: Ω2Ω546ΗΚΥ-ΦΟΦ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον

Πίνακα του Παραρτήματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Γεωργία Παπαδάκη (2831056627) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για ειδικότερες πληροφορίες, στους επιμέρους υπεύθυνους των ερευνητικών δράσεων, ως εξής:

Θέση α/α 1: Δρ. Ηλίας Κολοβός, [email protected]

Θέση α/α 2: Δρ. Απόστολος Δελής, [email protected]

Θέση α/α 3: Δρ. Λήδα Παπαστεφανάκη, [email protected]

Θέση α/α 4: καθ. Σωκράτης Πετμεζάς, [email protected]

Θέση α/α 5: καθ. Ευγένιος Ματθιόπουλος, [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018

29) Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 4/28.11.2017) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ERASMUS+ «Ακαδημαϊκή και επαγγελματική καθοδήγηση –MELES 2.0», ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Χίο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΘΕΣΗ 1

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

Το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τη συμβολή στην κατάρτιση του Academic Business Coach – Handook, ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για Academic Business Coach και την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε Academic Business Coach.

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο έως του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2019.

ΘΕΣΗ 2

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το έργο αφορά στην διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, στην οργάνωση

εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων και στην επικοινωνία με τους εταίρους του

Προγράμματος.

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται έως του ποσού των τριων χιλιάδων

τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (3.398,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος

ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/05/2020.

Αρ. Προκήρυξης: ΕΛΕ_2018_0094 (7ΔΞΜ469Β7Λ-Β7Π)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ήν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις την 25/12/2018 δεν θα αξιολογηθούν.

Φάκελοι που δε θα αναγράφουν στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αποστολής τη θέση ή τις θέσεις προτίμησης δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον/την υποψήφιο/α. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο email [email protected] Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00.

30) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: πρόσληψη 2 ατόμων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΠOΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (Ε-12189) με κωδικό ΟΠΣ 5002738, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510021 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΘΕΣΗ 1η: Έρευνα και ανάπτυξη σε πλατφόρμες, εργαλεία και υπηρεσίες

γλωσσικής τεχνολογίας και σε διαδικτυακές υπηρεσίες (web services)

 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Ερευνητική εμπειρία σε πλατφόρμες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας,εργαλεία επισημείωσης γλωσσικής πληροφορίας, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας, και σε διαδικτυακές υπηρεσίες (web services)
 • Εμπειρία στo συντονισμό και στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΘΕΣΗ 2η: Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας

 • Πτυχίο πληροφορικής
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδραστικών διεπαφών Web (HTML5)
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε Javascript, και στη χρήση βιβλιοθηκών όπως η Angular και η Highcharts
 • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αρ. Προκήρυξης: 015/2018-77 (ΑΔΑ: Ω77Κ469ΗΕΒ-60Μ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail με την ένδειξη: «Αίτηση για την α.π. 015/2018-77 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 (23:59)

31) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συγχρηματοδοτούμενων υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης, για την υποβοήθηση της έρευνας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81547 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη, που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό διαθεσίμων του ΕΛΚΕ,  ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου ως ακολούθως:

Θέση: Απασχόληση Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εύκολη χρήση εγχειριδίων και λογισμικού του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε τεχνικά θέματα (χρήση συστημάτων BMS/BEMS, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, συστημάτων δήλωσης και παρακολούθησης βλαβών, διαχείρισης τεχνικού προσωπικού και μέσων, τήρησης αρχείου και στατιστικών) που σχετίζονται με το περιγραφόμενο αντικείμενο της θέσης, αποδεικνυόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις και ασφαλιστικά στοιχεία.

Αρ. Προκήρυξης: 237 (ΑΔΑ:ΩΕ1Χ469Β6Ν-7ΩΤ )

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (και ηλεκτρονικά) αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00 Χανιά Κρήτης Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040 κα Μπόνια Αρετή, τηλ. 28210 37073 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected]

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) ή στο μήνυμά τους (σε περίπτωση ηλεκτρονική υποβολής) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00

32) Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ύστερα από την υπ’αριθμ.164/30-05-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23254/03.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. με κάλυψη δαπάνης από τους εθνικούς πόρους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και την με αρ. πρωτ. 24605/22.12.2017 έγκριση του ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ΄΄ονου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια του προγράμματος «βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα: 

Έναν (1) ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων).

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 43950/14-12-2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

 Αρ. Προκήρυξης: 886 (ΑΔΑ: ΩΙΒ2Ω6Υ-82Ζ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, Σ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Φλωρέντιου Φράγκου ή κας Ελένης Μάνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 2132004562)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου 2018

33) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/14-11-2017 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 115η ) και με την από 28-11-2017 απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη , για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και για την διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου:

 1. Λογιστική ΙΙ
 2. Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2-03.11.2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018..

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις-Θέσεις Εργασίας).

Αρ. Προκήρυξης: 272 (ΑΔΑ: Ψ1Τ8469Β7Δ-ΡΝΦ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, 22100-Τρίπολη).

Αρμόδια υπάλληλος: Γιαννακοπούλου Δήμητρα (τηλ.: 2710-230123 & 2710-230128, 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τις 17/01/ 2018 έως και τις 26/01/ 2018

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!