Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του 1ου υποέργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΑΡΕΘΟΥΣΑ”» του έργου: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΑΡΕΘΟΥΣΑ”», ενταγμένου στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ5000827, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ