δήμος-αθηναίων-προκήρυξε-θέση-εργασί-751942
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 20.11.2023 | 18:38

Δήμος Αθηναίων: Προκήρυξε θέση εργασίας με μηνιαία αμοιβή 1.545 ευρώ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, για την υλοποίηση του έργου «RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE – A CLIMATE ADAPTATION TOOLS (REACHOUT) (Ανθεκτικότητα στην Ευρώπη μέσω ενεργοποίησης Κόμβων πόλεων που φτάνουν στους τελικούς χρήστες με εργαλεία κλιματικής προσαρμογής Triple – A)», γνωστοποιεί μέσω προκήρυξης του, ο δήμος Αθηναίων. 

Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση, η διαχείριση και η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του χρηματοδοτούμενου έργου REACHOUT, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON2020.

Η θέση απευθύνεται σε Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό – Μηχανικό Γεωπληροφορικής, είτε σε Μηχανικό Περιβάλλοντος, είτε Περιβαλλοντολόγο, είτε σε Χημικό Μηχανικό, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, έως τη λήξη του έργου, ήτοι έως τις 31 Μαρτίου 2025 και όχι περισσότερο από 10 μήνες.

Η μέση μηνιαία αμοιβή ορίζεται σε 1.545,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο ακριβής προσδιορισμός της αμοιβής εκάστου μήνα θα γίνεται με βάση την πρόοδο υλοποίησης του έργου. Το συνολικό ποσό της σύμβασης είναι το γινόμενο της μέσης μηνιαίας αμοιβής επί τον αριθμό των μηνών διάρκειας της σύμβασης (18.540,00€ για 12μηνη σύμβαση.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα απαιτούμενα προσόντα και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αξιολογηθούν και με τη

διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου).
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο απαιτούμενων και τυχόν επιπρόσθετων προσόντων.
  • Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα,

να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν:

— είτε αυτοπροσώπως,

— είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 325129/20-11-2023 Ανακοίνωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας Ανακοίνωσης σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.