ανοιχτές-θέσεις-εργασίας-στο-δήμο-ζαγ-416502
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 20.11.2023 | 14:47

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερουδημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεώς του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009.

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (με προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος).

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής).

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές για τους άνδρες.

Αναλυτικά: