ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 688 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία, δημόσιους οργανισμούς (λίστα)

Στην πρόσληψη 688 ατόμων θα προχωρήσουν μια σειρά από δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς, μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συνοπτικά:

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την Προκήρυξη 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)

Στο ΦΕΚ 4/Α.Σ.Ε.Π./14-2-2019 και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: Ω4ΧΩ46ΜΚ6Π-ΤΘΦ, είναι δημοσιευμένη και αναρτημένη, αντίστοιχα, η με αριθμ. 471.1/35/751408 προκήρυξη για την πλήρωση με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/ 11.9.2018/σχετ. ΕΜΠ 227/18/3.10.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.  1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π., κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:

α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ» ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ».

Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσα σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφεται ο Κλάδος της επιδιωκόμενης θέσης (π.χ. ΠΕ1 ή ΤΕ3 ή ΔΕ7) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ…

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ…..

Ταχυδρομική Θυρίδα

14389 Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12η Μαρτίου 2019 και αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Ο αριθμός συστημένου των ΕΛΤΑ αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

Το πρόγραμμα και χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψήφιους με αποστολή sms από το κινητό τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το email aitisi@nis.gr .

Πληροφορίες για κάθε θέμα σχετικό με την υποβολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων θα παρέχονται από 19/2 μέχρι 12/3 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 210-7796115 και 210-7785808.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΠ www.nis.gr και τον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr):

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6661&Itemid = 0&lang=

Μπορείτε, επίσης, να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

Δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, εδώ.

Αναρτημένη στη «Διαύγεια», εδώ.

Για το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης:

– κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕ-ΤΕ.pdf

– κατηγορίας ΔΕ http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΕ.pdf

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.16α/6806/14-02-2019 Προκήρυξη, (ΦΕΚ 1607/τ.Γ΄/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10112

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρηματικότητα»

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ’ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10113

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: « Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στους Ασθενείς ΜΕΘ με Αναπνευστική Ανεπάρκεια»

Δ’ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10114

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενδοκρινολογική – Γυναικολογική Νοσηλευτική»

Β’ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10115

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεροντολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη Φροντίδα Ηλικιωμένων με Άνοια και των Φροντιστών τους».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5381151, (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) και 210 5385613-615 (Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-04-2019

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας»: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», που εδρεύει στη Φλώρινα της ΠΕ Φλώρινα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή ή Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική ή Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή ή Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία και ελλείψει με αποδεδειγμένη εμπειρία

ενός (1) τουλάχιστον έτους σε άτομα με αναπηρία, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Ποδόσφαιρο, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

2ΠΕ Καθηγητές Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Αθλητικές ή δραστηριότητες κλειστών χώρων ή Αναψυχή κλειστών χώρων, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα: Καλαθοσφαίριση & πρόσθετο προσόν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή , Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, Κ.Ε.Δ.Φ., Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 44555.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2019 έως και 04-03-2019, (07.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1559/Γ’/31-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Αριθμός προκήρυξης:1819005764/17-10-2018/08-10-2018

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανατομία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7461500 (Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής, Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 64/Γ’/29-01-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης:1819016748/24-12-2018/27-11-2018

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Στατιστική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7276336 (Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2019

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου με ΚΑ 10194 και τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), (ΕΚΤ), και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Αν. Καθηγητή Κων/νου Σπανουδάκη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 19μηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης (το αργότερο μέχρι τη λήξη του προγράμματος), πλήρους απασχόλησης, με επιθυμητό χρόνο έναρξης εκτέλεσης της εργασίας τον Απρίλιο του 2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική και τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

-Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη – παρακολούθηση (διοικητική ή οικονομική ή τεχνικού συμβούλου) της διαχείρισης ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών

– Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (ECDL ή αντίστοιχο).

– Γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται είτε από αντίστοιχες σπουδές στην αλλοδαπή ή σύμφωνα με του Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «29-05-2017».

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Για την 1η Σύμβαση: Ρέθυμνο, Γραφεία ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Για τη 2η , 3η & 4η Σύμβαση: Ηράκλειο, Γραφεία ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη Βούτες Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση τους , σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος,

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (απεσταλμένο σε ψηφιοποιημένη μορφή, ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου), με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kopanaki@uoc.gr

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων στο τηλ.: 28310 77948, e-mail: kopanaki@uoc.gr (κ. Βαρβάρα Κοπανάκη/Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕΠΚ), ενώ σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους πρόσκλησης στο τηλ.: 28310 77950, e-mail: misirli@uoc.gr (κ. Μάγδα Μυσιρλή).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

http://www.uoc.gr

http://www.elke.uoc.gr

http://www.edulll.gr

και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης:

http://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-OXE.pdf

και του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Έργου και Εργασίας:

http://www.elke.uoc.gr/management/hire.aspx

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-03-2019, (14.00μ.μ.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Καινοτόμες Υπηρεσίες σε Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) με Τεχνολογίες Οπτικού Εντοπισμού Θέσης (VPS)Οπτικής Καταμέτρησης και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟ καθηγητή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. έως τις 27-12-2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Διδάκτορας στην Τεχνολογία Λογισμικού, με σύμβαση έως και 15-06-2019, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και υλοποίηση υποσυστήματος τρισδιάστατης μοντελοποίησης αποθηκευτικών χώρων εμπορευματικών αποθηκών και ενοποίηση του με υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας

– ΕΕ3 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ

– Διδακτορικό σχετικό με Τεχνολογία Λογισμικού

– Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

– Τουλάχιστον 3 ετών ερευνητική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σχετικά με Τεχνολογία Λογισμικού.

1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής/Κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Διαδραστικές Τεχνολογίες με σύμβαση έως και 27-12-2019, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση του υποσυστήματος της τρισδιάστατης μοντελοποίησης αποθηκευτικών χώρων. προδιαγραφή των απαιτήσεων του συστήματος. Επιπλέον ο συμβαλλόμενος θα εμπλακεί στη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού για την αυτόματη καταμέτρηση αποθέματος. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας:

– ΕΕ3: Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων

– ΕΕ4 Αποτύπωση πληροφορίας αποθεμάτων σε τρισδιάστατα μοντέλα

– ΕΕ5 -Αυτόματη καταμέτρηση αποθεμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστήμιου Πληροφορικής

– Μεταπτυχιακός Φοιτητής (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος) ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Διαδραστικές Τεχνολογίες.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Γραμματεία, Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 991910, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-03-2019, (09.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Καινοτόμες Υπηρεσίες σε Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) με Τεχνολογίες Οπτικού Εντοπισμού Θέσης (VPS)Οπτικής Καταμέτρησης και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνo τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟ, καθηγητή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, έως τις 27-12-2019 ημερομηνία λήξης του έργου, συνολικά δύο(2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας στα Πληροφοριακά Συστήματα, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες για τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας σε περιβάλλοντα εμπορευματικών αποθηκών και ενοποίηση του με υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση και αξιολόγηση των αρχικών απαιτήσεων και σε αναλύσεις κόστους του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης/απόκτησης και ποιότητας/τεχνικού χρέους λογισμικού. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας:

– ΕΕ3 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων,

– ΕΕ4 Αποτύπωση πληροφορίας αποθεμάτων σε τρισδιάστατα μοντέλα

– ΕΕ5 Αυτόματη καταμέτρηση αποθεμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ

– Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης με ειδίκευση σχετική με Πληροφορική και Διοίκηση

– Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση Τεχνολογία Λογισμικού ή Τεχνολογία Απαιτήσεων Λογισμικού (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος).

1 Υποψήφιος Διδάκτορας στις Διαδραστικές Τεχνολογίες, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι οι ερευνητικές και πειραματικού τύπου δραστηριότητες για τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας σε περιβάλλοντα εμπορευματικών αποθηκών και ενοποίηση του με υπάρχον πληροφοριακό σύστημα. Ο ερευνητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνεργασθεί αποτελεσματικά με την πολυπληθή (υπερ-δεκαμελή) ομάδα του έργου.

Το αντικείμενο της σύμβασης εντάσσεται στις εξής Ενότητες Εργασίας

– ΕΕ3 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση αποθηκευτικών χώρων,

– ΕΕ4 Αποτύπωση πληροφορίας αποθεμάτων σε τρισδιάστατα μοντέλα

– ΕΕ5 Αυτόματη καταμέτρηση αποθεμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστήμιου σχετικό με Πληροφορική

– Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης με ειδίκευση σχετική με Πληροφορική και Διαδραστικές Τεχνολογίες

– Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση σχετική με Διαδραστικές Τεχνολογίες

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Γραμματεία, Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.:2310 991910, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.:2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-03-2019, (09.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Δήμος Νέστου: Πρόσληψη 17 ατόμων

Ο Δήμος Νέστου, που εδρεύει στη Χρυσούπολη της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για εργασίες αποκατάστασης φυσικών καταστροφών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Οδών, Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων, Δ. Νέστου, Χρυσούπολη Καβάλας Α.Μ.Θ.

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Δ. Νέστου, Χρυσούπολη Καβάλας Α.Μ.Θ.

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων, Δ. Νέστου, Χρυσούπολη Καβάλας Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νέστου, Γραφείο Προσωπικού, Πρεμετής, Τ.Κ. 642 00, Χρυσούπολη Καβάλας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Πανταζή Πηνελόπης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2019 έως και 01-03-2019

Γ. Ν. Νίκαιας: «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν. Δ. Α.: «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας: «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής: «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», που εδρεύει στη Νίκαια της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Γ. Ν. Νίκαιας: «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν. Δ. Α.: «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Νίκαια (Δ. Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Πειραιώς-Αγία Βαρβάρα Δ. Αγίας Βαρβάρας Δ. Τομέα Αθηνών Αττικής.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις Οργανικές Μονάδες Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. Δυτικής Αττικής Η Αγία Βαρβάρα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας: «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Τμήμα Γραμματείας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δ. Μαντούβαλου 3, Τ.Κ. 184 54, Νίκαια Πειραιά Αττικής, (υπόψη κου Σ. Τριμερίτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2077459.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-02-2019 έως και 28-02-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑ1546906Ψ-Ρ41/document

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Π.Ε. Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Κτηνίατρος, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας

1ΔΕ Οδηγός με Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C) Κατηγορίας, χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Διεύθυνση Διοίκησης (Έδρα),Τμήμα Γραμματείας, Δημοκρατίας 27, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Ρίγγα Αναστασίας και Τσέπουρα Άννας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24613 51167 & 24613 51148.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 01-03-2019

Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ωρομίσθιας απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Δάσκαλος Καλλιτεχνικών Κατασκευών για τη στελέχωση των Ομάδων Καλλιτεχνικών Κατασκευών των Κ.Α.Π.Η., Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ρεθύμνης, για την κοινωνική υπηρεσία τρίτης ηλικίας & υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Γραφείο Προσωπικού, Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 28310 20468 (εσωτ.17).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2019 έως και 04-03-2019

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: Πρόσληψη 196 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019, συνολικά εκατόν ενενήντα έξι (196) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

31 ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, Γ. Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα Αττικής

105 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Γ. Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα Αττικής

60 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, Γ. Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα Αττικής

Οι προσληφθέντες στο Προσωπικό Εστίασης θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β΄/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Μεσογείων 154, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κου Ν. Ερημίτη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2032168.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 01-03-2019

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο της ΠΕ Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών του από

01-04-2019 έως 30-09-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5 Υδρονομείς, Δ. Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Δίστομο Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Γραφείο Προσωπικού, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 320 05, Δίστομο Βοιωτίας Στ. Ελλάδας, (υπόψιν κας Καρβούνη & κ. Μπαντούνα), στο Τοπικό Γραφείο Αράχωβας (υπόψη κ. Κεφάλα, τηλ.: 22673 50205) & στο Τοπικό Γραφείο Αντίκυρας (υπόψη κ. Ντόσκα, τηλ.: 2267041474).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22673 50106, φαξ: 22673 22063 (Γραφείο Προσωπικού, εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 01-03-2019, (08.00π.μ.-15.00μ.μ.)

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Επιμέλειας & Φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230 (κ. Μαρίνου Σοφία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 01-03-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Διεύθυνσης

Προσχολικής Αγωγής του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Μάγειροι, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230 (κ. Μαρίνου Σοφία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 01-03-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης /του Έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό ΟΠΣ και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 681239, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για παροχή έργου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως 31-03-2020 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου του Υποέργου, ενός (1) ατόμου-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ψυχίατρος, ΚΩΔΙΚΟΣ: Ψ1, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Παροχή υπηρεσιών ψυχιατρικής υποστήριξης σε φοιτητές/τριες του ΕΜΠ, ατομικές συνεδρίες

Υποστήριξη μελών ΔΕΠ και υπαλλήλων του ΕΜΠ σχετικά με τη διαχείριση ειδικών θεμάτων φοιτητών/τριών.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).

2) Ιατρική ειδικότητα στην Ψυχιατρική

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1) Η ένδειξη για το Έργο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. κ. Κάβουρα Μαρίνο

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 10184/19-02-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: +30 210 7721089 (10.00π.μ.-13.00μ.μ., κ. Πασπαλιάρη Ελένη) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@central.ntua.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-03-2019

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ‘Ίδρυμα Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη Προσωπικού

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών, ή άλλων επιστημονικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ.Ο.Χ. ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, Επιστημονικού και Εργαστηριακού Προσωπικού-Συνεργατών, ως εξής:

Α)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1) ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ έως τρεις (3) ώρες/εβδ. (2Θ + 1ΑΠ)

2) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ έως τρεις (3) ώρες/εβδ. (2Θ +1ΑΠ)

3) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ έως τρεις (3) ώρες/εβδ. (2Θ +1ΑΠ)

4) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ έως τέσσερις (4)ώρες/εβδ. (3Θ +1ΑΠ)

5) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ έως τέσσερις (4)ώρες/εβδ. ( 3Θ + 1ΑΠ)

Β)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ έως τέσσερις (4) ώρες/εβδ. Εργαστήριο (2Χ2=4).

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις που θα εγκριθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Επίκουρου Καθηγητή και των Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Καθηγητή Εφαρμογών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, αριθμημένα και να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλομένων Δικαιολογητικών, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε., Τ.Κ. 574 00, Τ.Θ. 141, Σίνδος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 013937 (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. , αρμόδια κ. Μαγδαληνή Λάλου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-03-2019 έως και 26-03-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 100/Γ’/05-02-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης:1819010663/19-11-2018/18-10-2018, ΑΔΑ: 6ΝΗΒ46ΨΖ2Ν-5Φ2

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εθνομουσικολογία».

2)ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αριθμός προκήρυξης:1819014023/10-12-2018/15-11-2018, ΑΔΑ: 6ΠΦΡ46ΨΖ2Ν-ΨΕΕ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7277772 (Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής & (210 7277784, Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5039/13-11-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 85/Γ’/01-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10190

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Φιλολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07475, (Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-04-2019

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2455/22-10-2018 Προκήρυξη (ΦΕΚ 85/Γ’/01-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10191

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία» & «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 07475, (Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα Ηπείρου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-04-2019.

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού-Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την πραγματοποίηση της νέας θεατρικής παραγωγής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΔΕ Ηθοποιοί, ΝΠΔΔ «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Διεύθυνση Πολιτισμού, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 384 46 Βόλος, Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 82870.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-02-2019 έως και 01-03-2019,(09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Δήμος Αβδήρων: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα της ΠΕ Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2019 στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9ΥΕ Εργάτες, Δ. Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Οδηγός Φορτηγών, Δ. Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αβδήρων, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 670 64, Γενισέα Ξάνθης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25413 52555.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 01-03-2019

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το ΝΠΔΔ: «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου», που εδρεύει στο Αμύνταιο της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Αμυνταίου, για την περίοδο 2018-2019 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φ. Αγωγής και με ειδικό Πρόγραμμα: «Παιδί και Αθλητισμός», «Αθλητισμός και Γυναίκα», «Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία», Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Αμυνταίου, Αμύνταιο Φλώρινας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγούμενη από τον Φορέα) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου», Δημαρχείο Αμυνταίου, 4ος όροφος, Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ.Κ. 532 00, Αμύνταιο Φλώρινας Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23863 50165 (κ. Μπούτσης Παναγιώτης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 06-03-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 11μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων – Εξειδικευμένου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Γραμματεία, Καλαβρύτων 211, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη Αρκαδίας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. κ. Σ. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2710 225243.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2019 έως και 27-02-2019 (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας και προηγμένες υπηρεσίες εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, στον τομέα της εφαρμοσμένης Γενετικής από Ιδιώτες Χρηματοδότες με την Εφαρμογή μοριακών γονιδιωματικών μεθόδων για την βελτιστοποίηση προϊόντων ή διαχείρισης των εκτρεφόμενων/φυσικών πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών» με ακρωνύμιο ¨RESDEV¨ και κωδικό ΕΛΚΕ 2.015.004.003, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου που μπορεί να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ήτοι 31-12-2020, συνολικά δύο (2) ατόμων-έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ Βιολογίας, Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας ή συναφές με 2μηνη σύμβαση, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα «Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών», Εργαστήριο «Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων», Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στη συλλογή και καταγραφή δειγμάτων, εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων DNA, RNA ή πρωτεϊνών με εφαρμογή μοριακών γονιδιωματικών ή/και πρωτεωμικών μεθόδων. Ειδικότερα αφορά στην κύρια εφαρμογή μοριακών σημαντών (RFLPs, μικροδορυφορικών, SNPs, αλληλούχιση κατά Sanger) για την γονική ταυτοποίηση και αναγνώριση καθώς και πληθυσμιακή και ποσοτική γενετική ανάλυση.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Βιολογίας, Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας ή συναφές

2) Διδακτορικός Τίτλος, στην Μοριακή Μικροβιολογία ή Μοριακή Γενετική ή Πληθυσμιακή Γενετική ή Ποσοτική Γενετική ή συναφής.

3) Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε μοριακές τεχνικές

4) Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία

5) Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα

6) Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά (SCI)

7) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

1ΠΕ/ΤΕ Βιολογίας, Γεωπονικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογίας ή συναφές με 2μηνη σύμβαση, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα «Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών», Εργαστήριο «Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύων», Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στη συλλογή και καταγραφή δειγμάτων, εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων DNA, RNA ή πρωτεϊνών με εφαρμογή μοριακών γονιδιωματικών ή/και πρωτεωμικών μεθόδων. Ειδικότερα αφορά στην κύρια εφαρμογή μοριακών σημαντών (RFLPs, μικροδορυφορικών, SNPs, αλληλούχιση κατά Sanger) για την γονική ταυτοποίηση και αναγνώριση καθώς και πληθυσμιακή και ποσοτική γενετική ανάλυση.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ, Βιολογίας, Γεωπονικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογίας ή συναφές

2) Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

4) Καλή γνώση χρήσης και λειτουργίας γενετικού αναλυτή (βεβαίωση υπεύθυνου εργαστηρίου)

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (επισυναπτόμενη στο υπόδειγμα) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) καθημερινά 09.00π.μ.-14.30μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρωτόκολλο

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Αχαΐας.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα

«Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας και προηγμένες υπηρεσίες εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, στον τομέα της εφαρμοσμένης Γενετικής από Ιδιώτες Χρηματοδότες με την Εφαρμογή μοριακών γονιδιωματικών μεθόδων για την βελτιστοποίηση προϊόντων ή διαχείρισης των εκτρεφόμενων/φυσικών πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών» με ακρωνύμιο ¨RESDEV¨ και κωδικό ΕΛΚΕ 2.015.004.003

Αριθμός Πρόσκλησης 03/2019

Αρ. Πρωτ. ………/..….-…….-…..

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Θέση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΘΕΣΗ 1 ή ΘΕΣΗ 2

Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης στο τηλ.: 26310 58424 & 26310 58251, e-mail: batc@teiwest.gr (Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης κ. Κων/νος Μπαταργιάς).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 07-03-2019, (11.00μ.μ.)

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 47/20-02-2019 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδασκόντων –Επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με μερική απασχόληση για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«Μετάφραση και Διερμηνεία: Από τη Θεωρία στην Πράξη (εξάμηνο ΣΤ΄ εαρινό, κωδ. 716002, γλώσσες εργασίας σλαβικές, με έμφαση στη ρωσική).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ρώσικης Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, Γραμματεία, 6ος όροφος, Γραφείο 626, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7277430, 210 7277482 & 210 7277429 (Γραμματεία του Τμήματος

Ρώσικης Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-02-2019 έως και 03-03-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 114/Γ’/07-02-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Αριθ. Προκήρυξης: 58355/19-10-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων».

ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Αριθ. Προκήρυξης: 58357/19-10-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Μάθηση».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7723997, (Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-04-2019.

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο, Κινησιολογία-κινητική αγωγή» του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 12μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων – διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1 Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Κλαρινέτου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)

1 Καθηγητής – Μουσικός Πιάνου για διδασκαλία του οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας τάξης-σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

3Καθηγητές – Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο) δ/νση χορωδιών και υποχρεωτικών θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

2 Καθηγητές – Μουσικοί Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1 Καθηγητής – Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής-Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6 ετών) και υποχρεωτικών θεωρητικών, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Βιολοντσέλου, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1 Καθηγητής – Μουσικός για διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

2 Χορογράφοι-Χορευτές Κλασικού Χορού, για κινητική αγωγή, κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα θεάτρου και Σχολής Μονωδίας, Πολιτιστικό Κέντρο ‘’Σπύρος Αποστόλου’’

1 Χορογράφος-Χορευτής Κλασικού Χορού, για διδασκαλία χορών Λάτιν-Τάνγκο, Αίθουσα Α’ ΚΑΠΗ Αγίων Αναργύρων

1 Χορογράφος-Χορευτής Κλασικού Χορού, για διδασκαλία λαϊκών βαλκανικών χορών, διοργάνωση «Φεστιβάλ Παράδοσης των Βαλκανίων» και ενεργή συμμετοχή στις εκδηλώσεις του φορέα, Αίθουσες ΚΑΠΗ & αίθουσες εκδηλώσεων σχολείων Δ.Ε. Καματερού

2 Ηθοποιοί (προετοιμασία παραστάσεων σε παιδιά-εφήβους & άτομα γ’ ηλικίας –μέλη ΚΑΠΗ, Τμήματος Μελοδραματικής Δημοτικού Ωδείου και Τμημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης),

Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου ‘’Σπύρος Αποστόλου’’, Αίθουσες ΚΑΠΗ Καματερού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση (με την Ειδικότητα και τον Κωδικό της Θέσης της Προκήρυξης) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, (υπόψη κ. Μαυρίδου Σοφίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023671.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 05-03-2019

«Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Τα «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», που εδρεύουν στα Λουτρά Αριδαίας της ΠΕ Πέλλας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ιατροί με 4μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Ναυαγοσώστες-τριες πισίνας με 6μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας

2ΥΕ Καθαριστές-τριες με 4μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Εργάτης-τρια με 4μηνη σύμβαση, «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Α.Ε. Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο: «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», Τ.Κ. 584 00 Λουτρά Αριδαίας Πέλλας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μπίνου Δημήτριου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23840 91072.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-03-2019

Γραφείο Υποδομών & Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες της Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γραφείο Υποδομών & Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (Ο.Ι.Β.) της Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π. 419/23-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου (επίπεδο AD8) στο Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στον τομέα διαχείρισης ακινήτων στις Βρυξέλλες, για να ενεργεί ως «επικεφαλής αρχιτέκτονας

της Επιτροπής», με στοιχεία προκήρυξης: COM/TA/ΟΙΒ/18/AD8

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

OIB-TA-SELECTION@ec.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3651-com-ta-oib-18-ad8_el

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-02-2019

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) σύμφωνα με το Α.Π. 615/29-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου (επίπεδο AD5) στη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (DG EAC) με στοιχεία προκήρυξης: COM/TA/EAC/18/AD5

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

HR-AMC2-EAC-TA-SELECTION@ec.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (ΕPSO):

https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3668-com-ta-eac-18-ad5_el

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-02-2019

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμoυ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΛΚΕ/ΓΠΑ), που εδρεύει στο Βοτανικό Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα – ExploreOpuntia» Τ1ΕΔΚ-04027 με Κωδ. MIS: 5031817 και Κωδ. ΕΛΚΕ: 273.1817 και Επιστ. Υπεύθυνο την κα Ι. Μαντάλα, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 3μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως την ημερομηνία λήξης του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Θετικών Επιστημών, Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Πραγματοποίηση ερευνητικού και εργαστηριακού έργου στο αντικείμενο Μηχανικής/ Φυσικών Ιδιοτήτων Τροφίμων με έμφαση στην παραγωγή αποξηραμένων αλεσμάτων φραγκόσυκου με διάφορες διεργασίες/τεχνικές και στην αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών τους. Χρήση επιλεγμένων αλεσμάτων σε μοντέλα-τρόφιμα και επικουρική εργασία στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων σε επίπεδο ημι-βιομηχανικής παραγωγής.

Θα συμμετάσχει στην ενότητα εργασίας 1 του έργου η οποία περιλαμβάνει την προεπεξεργασία/ξήρανση του βλαστού και καρπού τριών διαφορετικών γενοτύπων ελληνικής ποικιλίας φραγκόσυκου με σκοπό την παραγωγή τριών αλεύρων με διαφορετική σύσταση και φυσικά χαρακτηριστικά. Η ξήρανση θα πραγματοποιηθεί με συμβατικές και καινοτόμες μεθόδους και τα αποξηραμένα άλευρα θα αξιολογηθούν με βάση τα φυσικά τους χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των παραδοτέων:

-Αναρτημένη εργασία σε συνέδριο

-Έκθεση πεπραγμένων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Θετικών Επιστημών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (με αναφορά στην πρόσκληση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε φάκελο με την ένδειξη: «Προς τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ – Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4344/21-02-2019», είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Γ.Π.Α., Κτίριο Εντομολογίας του ΓΠΑ, 3ος όροφος, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Βοτανικός, Αθήνα Αττικής (Δευτέρα – Παρασκευή, 11.00π.μ.-14.00μ.μ.),

είτε ταχυδρομικά.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294692, e-mail: imandala@aua.gr (κ. Ιωάννα Μαντάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου)

και στο τηλ.: 210 5294926, e-mail: olga.defingou@aua.gr (κ. Όλγα Δεφίγγου, ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 11-03-2019 (14.00μ.μ.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Βιώσιμη διατήρηση των νυχτερίδων στη διασυνοριακή περιοχή», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Σκαλτσογιάννη, καθηγητή ΑΠΘ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. έως 24-09-2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Τμήματος Δασολογίας, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Γενετικές αναλύσεις πληθυσμών νυχτερίδων στην περιοχή του Νέστου. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τα κάτωθι: γενετική ανάλυση, στατιστική επεξεργασία δεδομένων και διάδοση αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις, συνέδρια). Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εξής πακέτων εργασίας:

WP 2 : Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων

WP 4: Γενετική έρευνα σχετικά με τους πληθυσμούς των νυχτερίδων

Θα συνεργαστεί με 5 άλλα άτομα στο πρόγραμμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Δασολογίας

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

– Ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα συναφή με Εξελικτική Βιολογία Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Διατήρησή της.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Κωνσταντίνου Κακουλίδη και Δημοκρίτου γωνία, Φοίνικας, Κτίριο Ε’, Ισόγειο, Γραφείο 3, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου του Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 992776 & 2310 992334, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 08-03-2019, (12.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Μετρητής Νωπότητας ψαριών (FRESQO)», της Δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξη Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1439/04-05-2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ «5021451», που χρηματοδοτείται από την ΣΑ 086/1 με κωδικό πράξης 2018ΣΕ08610010) και συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου έως 03-05-2021 με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, που μπορεί να ανανεωθεί ή να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων-έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ Ιχθυολόγος ή ισοδύναμο με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ή φοιτητής σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/ Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βιολογικές και χημικές αναλύσεις, δοκιμαστική εφαρμογή συσκευής, οργάνωση ανάλυση και οργάνωση παρουσίασης δεδομένων.

Παραδοτέα:

Π2.2 Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος Π2.3 Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος σε επίπεδο εργαστηρίου και πραγματικών συνθηκών (ιχθυόσκαλες, έμποροι, διευθύνσεις υπουργείου) Π2.4 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων

Π3.1,Π3.2,Π3.3: Εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Ιχθυολογίας ΤΕ/ΠΕ ή ισοδύναμο

-Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ή φοιτητής σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας.

-Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

1ΠΕ Βιολογίας ή ισοδύναμο με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ή φοιτητής σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/ Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βιολογικές, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, δοκιμαστική εφαρμογή συσκευής, οργάνωση ανάλυση και οργάνωση παρουσίασης δεδομένων.

Παραδοτέα:

Π2.2 Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος Π2.3 Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος σε επίπεδο εργαστηρίου και πραγματικών συνθηκών (ιχθυόσκαλες, έμποροι, διευθύνσεις υπουργείου) Π2.4 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων

Π3.1,Π3.2,Π3.3: Εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας ή ισοδύναμο

– Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ή φοιτητής σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας.

-Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.

1ΠΕ/ΤΕ Ιχθυολόγος ή ισοδύναμο φοιτητής σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βιολογικές, χημικές αναλύσεις, δοκιμαστική εφαρμογή συσκευής, οργάνωση ανάλυση και οργάνωση παρουσίασης δεδομένων.

Παραδοτέα:

Π2.2 Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος Π2.3 Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος σε επίπεδο εργαστηρίου και πραγματικών συνθηκών (ιχθυόσκαλες, έμποροι, διευθύνσεις υπουργείου) Π2.4 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων

Π3.1,Π3.2,Π3.3: Εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών ή ισοδύναμο

-Φοιτητής σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο της Αλιείας-Υδατοκαλλιέργειας. Επαγγελματική δραστηριότητα- εμπειρία

– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

1ΠΕ/ΤΕ Ιχθυολόγος ή ισοδύναμο, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/ Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Χημικές αναλύσεις, δοκιμαστική εφαρμογή συσκευής, οργάνωση παρουσίασης δεδομένων.

Παραδοτέα:

Π2.2 Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος Π2.3 Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος σε επίπεδο εργαστηρίου και πραγματικών συνθηκών (ιχθυόσκαλες, έμποροι, διευθύνσεις υπουργείου) Π2.4 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων

Π3.1,Π3.2,Π3.3: Εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Τμήματος Ιχθυολογίας ΤΕ/ΠΕ ή ισοδύναμο.

1ΠΕ/ΤΕ Ιχθυολόγος ή ισοδύναμο, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας/ Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βιολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, δοκιμαστική εφαρμογή συσκευής, οργάνωση παρουσίασης δεδομένων.

Παραδοτέα:

Π2.2 Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος Π2.3 Δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος σε επίπεδο εργαστηρίου και πραγματικών συνθηκών (ιχθυόσκαλες, έμποροι, διευθύνσεις υπουργείου) Π2.4 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων

Π3.1,Π3.2,Π3.3: Εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Τμήματος Ιχθυολογίας ΤΕ/ΠΕ ή ισοδύναμο.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (επισυναπτόμενη στο υπόδειγμα) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) καθημερινά 09.00π.μ.-14.30μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρωτόκολλο

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Αχαΐας.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Τ.Κ. 263 34, Πάτρα

«Μετρητής Νωπότητας – FRESQO» με κωδικό MIS «5021451»”

Αριθμός Πρόσκλησης 04/2019

με αριθμ. πρωτ. 7157/21-02-2019

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Θέση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΘΕΣΗ 1 ή ΘΕΣΗ 2 ή ΘΕΣΗ 3 ή ΘΕΣΗ 4 ή ΘΕΣΗ 5

Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (σφραγίδες ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).

Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης στο τηλ.: 26310 58237, e-mail: gkatsel@teiwest.gr (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κ. Γιώργος Κατσέλης).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 08-03-2019, (10.00π.μ.)

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), σύμφωνα με την υπ. αριθ. 9034830/19-02-2019, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη διεκπεραίωση του Προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων –Εμπειρογνωμόνων, Επιστημονικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Εμπειρογνώμονας Οικονομολόγος με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Α01-1, Αθήνα Αττικής

1 Εμπειρογνώμονας Οικονομικός Διαχειριστής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Α01-2, Αθήνα Αττικής

1 Εμπειρογνώμονας Πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ Α01-3, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως (εργάσιμες ημέρες, 08.30π.μ.-14.30μ.μ.), στην ταχ. διεύθυνση:

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., Πρωτόκολλο, 8ος όροφος, Γραφείο 801, Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΠΡΟΣ

Τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Καρόλου 1-3

Τ.Κ. 104 37, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Καραμολέγκου).

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9034830/19.02.2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 13 «Διαχείριση Έργου» της Δράσης «TAF/TAP–TSI Εφαρμογή στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακούμενων συστημάτων TAF/TAP–TSI».

Στοιχεία Αποστολέα:…. (ονοματεπώνυμο),

Θέση

: ………………………………………………

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24613 51167 & 24613 51148.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-02-2019 έως και 28-02-2019

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Πρόσληψη 21 ατόμων

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) που εδρεύει στην Καλλιθέα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας αρχικά ορισμένου χρόνου, ετήσιας διάρκειας και μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής , σύμβαση ΙΔΑΧ, πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΠΕ Νοσηλευτές-τριες, ΩΚΚ, Καλλιθέα Αττικής

6ΤΕ Νοσηλευτές-τριες, ΩΚΚ, Καλλιθέα Αττικής

5ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές-τριες, ΩΚΚ, Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν απλή αίτηση με πρόσφατη φωτογραφία και με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mn@ocsc.gr

είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB), το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού –Μισθοδοσίας του ΩΚΚ από 09.00π.μ.-15.00μ.μ. στην ταχ. διεύθυνση:

Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο (ΩΚΚ), Λεωφόρος Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9493103.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-03-2019 (15.00μ.μ.)

Δήμος Πάρου: Πρόσληψη 31 ατόμων 

Ο Δήμος Πάρου, που εδρεύει στην Παροικία της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2542/22-02-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Οδηγός, Δ. Πάρου, Παροικία Πάρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

30 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Πάρου, Παροικία Πάρου Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πάρου, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00, Πάρος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-02-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 579/5399/21-02-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, Διδασκόντων, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1) ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους δηλώνοντας το μάθημα/τα που ενδιαφέρουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γραμματεία, Ρίο, Τ.Κ. 265 04, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 969700-4, FAX: 2610 969780, (Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr

Ε-mail: secptde@upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 521/4993/19-02-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, Διδασκόντων, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4

2) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

3) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8

4) Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2

5) Οπτική Επικοινωνία 2

6) Οπτική Επικοινωνία 4

ΑΔΑ: ΨΦΒΤ469Β7Θ-ΓΗΖ

2) ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) Δομική Μηχανική 2

ΑΔΑ: Ω5Β2469Β7Θ-Ω9Π

Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

1) Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ

2) Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, Εργαστήριο

ΑΔΑ: ΩΥ1Ν469Β7Θ-Η4Τ

2) ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1) Γενετική Ι

2) Φυσιολογία Ζωϊκών Οργανισμών ΙΙ

ΑΔΑ: ΨΥΖ1469Β7Θ-7Τ8

Γ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1)«Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία» (επιλογής Β’ εξαμήνου)

2) «Λεξικολογία» (επιλογής Η’ εξαμήνου)

3) «Γραμματεία μέσης βυζαντινής περιόδου (8ος-10ος αι.)» (επιλογής Η’ εξαμήνου)

ΑΔΑ: Ψ1Φ2469Β7Θ-4ΤΖ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους δηλώνοντας το μάθημα/τα που ενδιαφέρουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ. 265 04, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: τηλ.: 2610 969354 & 2610 997553, FAX: 2610 969371

Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr

Ε-mail: archisec@upatras.gr

β)Τμήμα Φυσικής: τηλ.: 2610 996098 & 2610 996077, FAX: 2610 996089

Ιστότοπος: www.secrphysics.upatras.gr

Ε-mail: secrphysics@upatras.gr

γ)Τμήμα Βιολογίας: τηλ.: 2610 969201 & 2610 999205, FAX: 2610 997306

Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr

Ε-mail: dgrambio@upatras.gr & paspioti@upatras.gr

δ)Τμήμα Φιλολογίας: τηλ.: 2610 969324, FAX: 2610 996197

Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

Ε-mail: philsec@upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-03-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 430/4576/14-02-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, Διδασκόντων, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1) Μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο

2) Εισαγωγή στην αρχαιολογία του αρχαίου θεάτρου

ΑΔΑ: ΩΡΕΗ469Β7Θ-ΒΒ2

2) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1) Συγκριτική Παιδαγωγική

2) Το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

3) Μέθοδοι ερευνών – Λογισμικά εκπαιδευτικής έρευνας

ΑΔΑ: Ψ1ΔΔ469Β7Θ-ΩΚΩ

3) ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1) Ελληνική Ιστορία

2) Ευρωπαϊκή Ιστορία

3) Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι

4) Καντ

ΑΔΑ: Ψ1Φ1469Β7Θ-93Η

Β) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου) (4 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

2) Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου) (4 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

3) Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου) (3 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή

ΑΔΑ: 6ΑΨΜ469Β7Θ-50Γ

2) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM_215, (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)

2) «Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ» CHM_846, (Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου)

ΑΔΑ: ΩΘΤΣ469Β7Θ-ΡΨΣ

3) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

1) Οικολογία -Προστασία της Φύσης

ΑΔΑ: 62Ξ9469Β7Θ-0ΘΞ

4) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1) Παράλληλη Επεξεργασία (Υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)

2) Δομές Δεδομένων (Υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)

3) Λογική Σχεδίαση ΙΙ (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)

4) Σύγχρονα θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (Υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)

5) Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Οργανομετρία (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)

6) Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου)

7) Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική (Επιλογής εαρινού εξαμήνου)

ΑΔΑ: 692Χ469Β7Θ-Χ6Ο

5) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) Σχεδιασμός με Υπολογιστή

2) Προγραμματισμός Η/Υ

3) Διαστημικές Τεχνολογίες

ΑΔΑ: ΩΜΗΧ469Β7Θ-ΤΞ2

6) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1) «Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ» (8ο εξάμηνο)

2) «Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου» (6ο εξάμηνο)

ΑΔΑ: ΩΑΞΡ469Β7Θ-Γ78

Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

1) Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Υποχρεωτικό Στ’ εξαμήνου)

2) Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία – Παλαιοπεριβάλλον (Υποχρεωτικό επιλογής Η’ εξαμήνου)

3) Γεωλογία Πετρελαίων (Υποχρεωτικό επιλογής Η’ εξαμήνου)

ΑΔΑ: ΩΙΙΡ469Β7Θ-ΙΒΙ

2) ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) Βιοχημεία-2 (εργαστήριο)

2) Φυσικοχημεία-3 (εργαστήριο)

3) Ενόργανη Χημική Ανάλυση-2 (εργαστήριο)

4) Αναλυτική Χημεία-1 (εργαστήριο)

ΑΔΑ: 6ΣΧΒ469Β7Θ-ΜΚΜ

3) ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1) Μιγαδική Ανάλυση

2) Άλγεβρα Ι

ΑΔΑ: ΩΥΥ5469Β7Θ-ΛΣΘ

4) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1) Κεραμικά και Ύαλοι

2) Χημεία ΙΙ (εργαστηριακό τμήμα)

3) Εργαστήριο Βιολογίας

4) Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών Ι

5) Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών V

ΑΔΑ: ΩΚΑΓ469Β7Θ-ΒΘΓ

Δ) ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

1) 8.8C – Αστικό Δίκαιο

2) 8.21S – Φορολογικό & Εργατικό Δίκαιο

3) 8.17S – Εμπορικό Δίκαιο & Πνευματικά Δικαιώματα

4) 6.5C – Αγροτική Λογιστική – Εκτιμητική

5) 4.11C – Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους

6) 8.7S – Γεωργική Παραγωγή & Περιβάλλον

ΑΔΑ: ΩΑΝ1469Β7Θ-99Ν

2) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) Στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

ΑΔΑ: 7ΖΧΔ469Β7Θ-62Π

3) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)

2) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Ασφάλεια Συναλλαγών

(Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου)

3) Συμπεριφορά Καταναλωτή (ΜΒΑ Επιλογής Κατεύθυνσης 2ου εξαμήνου)

4) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E Commerce) (ΜΒΑ Επιλογής Κατεύθυνσης 2ου εξαμήνου)

ΑΔΑ: 6Ο31469Β7Θ-Σ5Ξ

Ε) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1) Αναλυτική Χημεία (2ου εξαμήνου)

2) Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος (2ου εξαμήνου)

3) Φυσιολογία Ι (2ου εξαμήνου)

4) Φυσιολογία ΙΙ (4ου εξαμήνου)

5) Βιοανόργανη Χημεία – Μοριακή Προσομοίωση (8ου εξαμήνου)

6) Εισαγωγή στην Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική (8ου εξαμήνου)

7) Φαρμακοοικονομία (10ου εξαμήνου)

ΑΔΑ: 685Χ469Β7Θ-1Ο7

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους δηλώνοντας το μάθημα/τα που ενδιαφέρουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Τ.Κ. 265 04, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: τηλ.: 2610 969360, FAX: 2610 969366

Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr

Ε-mail: theatric@upatras.gr

β)Τμήμα Eπιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία : τηλ.: 2610 969828 & 2610 999310, FAX: 2610 997672

Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr

Ε-mail: graecedu@upatras.gr

γ)Τμήμα Φιλοσοφίας: τηλ.: 2610 997819 & 2610 997817 & 2610 997818, FAX: 2610 969364

Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr

Ε-mail: philosophy@upatras.gr

δ)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 996504 & 2610 996501, FAX: 2610 996565

Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

Ε-mail: civil@upatras.gr

ε)Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Καραθεοδωρή 1, Πάτρα): τηλ.: 2610 969500-502-503, FAX: 2610 969532

Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

Ε-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

στ)Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος: τηλ.: 26410 74112, FAX: 26410 74176

Ιστότοπος: www.env.upatras.gr

Ε-mail: gramdpfp@upatras.gr

στ1)Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής: τηλ.: 2610 996939 & 2610 996941 FAX: 2610 997310

Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr/el/announcements/positions

Ε-mail: secretary@ceid.upatras.gr

στ2)Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών : τηλ.: 2610 969404, FAX: 2610 991626

Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr/lang_el/news

Ε-mail: Konstant@mech.upatras.gr

στ3)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών : τηλ.: 2610 996492, FAX: 2610 997352

Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr

Ε-mail: secretary@ece.upatras.gr

στ4)Τμήμα Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 & 2610 997590, FAX: 2610 997300

Ιστότοπος: geology@upatras.gr

Ε-mail: nanlampr@upatras.gr & sbakop@upatras.gr

στ5)Τμήμα Χημείας: τηλ.: 2610 997101 & 2610 996013, FAX: 2610 997118

Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

Ε-mail: secretary@chemistry.upatras.gr

στ6)Τμήμα Μαθηματικών: τηλ.: 2610 996735, FAX: 2610 997186

Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

Ε-mail: abasilop@math.upatras.gr

στ7)Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων: τηλ.: 26410 74109, 26410 74108 & 26410 74121, FAX: 26410 74179

Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr

Ε-mail: gramdeapt@upatras.gr

στ8)Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: τηλ.: 2610 969999 & 2610 969960, FAX: 2610 997622

Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr

Ε-mail: econ-secr@upatras.gr

στ9)Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: τηλ.: 2610 969974 & 2610 969988, FAX: 2610 969990

Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr

Ε-mail: secretar@upatras.gr

στ10)Τμήμα Φαραμακευτικής: τηλ.: 2610 969974 & 2610 969988, FAX: 2610 969990

Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

Ε-mail: pharminf@upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-03-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 74/Γ’/31-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10134, ΑΔΑ: ΩΦΗΚ46ΨΖΥ1-9ΨΡ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10135, ΑΔΑ: Ω0ΜΑ46ΨΖΥ1-2ΧΡ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Όραση Υπολογιστών, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Εικονοσειρές».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25410 79018 (Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Α.Μ.Θ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-04-2019

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης: Πρόσληψη 16 ατόμων 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Αθήνας και των Περιφερειακών Γραφείων του Σώματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση για τρία (3) έτη, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων-Διοικητικών Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

2 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα δικτύων και επιδιορθώσεων τυπικών βλαβών Η/Υ)

2ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς

4 ΥΕ Επιμελητές ή Βοηθητικό προσωπικό και εν ελλείψει αυτού ΔΕ κατηγορίας/βαθμίδας, οποιουδήποτε κλάδου/ειδικότητας με τα ίδια περιγραφόμενα κατωτέρω διοικητικά καθήκοντα.

Β)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2 ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή/και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και εν ελλείψει αυτών ΥΕ Επιμελητών ή Βοηθητικού προσωπικού.

Γ)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2 ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή/και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Δ)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2 ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή/και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Ε)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

2 ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή/και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση για απόσπαση σε θέσεις Διοικητικών ή Βοηθητικών υπαλλήλων, πρέπει να είναι τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας σύμφωνα με την κατανομή των κενών θέσεων ανά Υπηρεσία του ΣΕΕΔΔ

Επισημαίνεται ότι στα καθήκοντα των εν λόγω υπαλλήλων ΥΕ Επιμελητών ή Βοηθητικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Αθήνας, θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου του Σώματος, η τήρηση της εισόδου και της εξόδου του κοινού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), Λεωφόρος Συγγρού 60, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2158820, 213 2158810 & 213 2158815.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-03-2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΙ, ΑΣΕΠ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!