Αποτελέσματα ενστάσεων και αναμορφωμένοι πίνακες για θέσεις ευθύνης στο υπ. Πολιτισμού

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’  εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο  ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί επί των Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων της εν λόγω Προκήρυξης, τους οποίους εξέδωσε στις 19 Ιουνίου 2018, για τη θέση ευθύνης: Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αποτελέσματα Ενστάσεων

Oι αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί επιπλέον ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει, το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί επί των Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων της εν λόγω Προκήρυξης, τους οποίους εξέδωσε στις 13 Ιουνίου 2018, για τη θέση ευθύνης: Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.

Αποτελέσματα Ενστάσεων

Οι αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ