Απόσπαση 83 ατόμων στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Ενέργειας &  Περιβάλλοντος (ΥΠ.ΕΝ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της  Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υπουργείου (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΝ.), Μονίμων ή ΙΔΑΧ Υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών, 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για υπηρεσιακές ανάγκες, συνολικά ογδόντα τριών (83) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

34ΠΕ Μηχανικών, Αθήνα Αττικής

16ΠΕ Περιβάλλοντος, Αθήνα Αττικής

3ΠΕ Γεωτεχνικών, Αθήνα Αττικής

25ΠΕ Μηχανικών, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Γεωτεχνικών, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Μηχανικών  ή ΤΕ Μηχανικών, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι Μόνιμοι και οι ΙΔΑΧ Υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση απόσπασης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πρωτόκολλο, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,  Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.:  213 1515167, 213 1515164 (Διεύθυνση Διοικητικών  Υπηρεσιών) &

213 1513824 (Γραμματεία ΕΓΣΕΕ/ΥΠ.ΕΝ.), (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-06-2018 έως και 16-07-2018

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ