Δημόσιο: «Ανοιχτές» 477 θέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων

Τις 477 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Τις 477 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 21382/28-06-2018 περίληψη προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. , (ταχ. διεύθυνση: Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Τ.Κ. 300 20, Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικές Υλισμικού (Hardware) Συστημάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 722/τ.Γ’/26-06-2018)».

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ.: 21371/28-6-2018, ΑΔΑ:6ΕΖ046914Γ-4ΨΧ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων, Ευρυζωνικά Δίκτυα και Τηλεματικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ 668/τ.Γ’/11-06-2018)

& (ΦΕΚ 727/τ.Γ’/26-06-2018)».

Αναλυτική Προκήρυξη αριθ.: 21376/28-6-2018, ΑΔΑ:7ΤΩΟ46914Γ-ΝΣ9.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού  προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

(Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 6919, ΑΡΡ 6918).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26340 38566 και 26340 38567, στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας: www.teiwest.gr (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2018 έως και 10-08-2018

 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΥΕ Καθαριότητας, ΕΚΠΑ-Κτίρια της Ιατρικής Σχολής & Τμήματος της Νοσηλευτικής, Αθήνα (Γουδή).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Κεντρικό Πρωτόκολλο, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Γ’, Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα, (υπόψη κ.κ. Γεωργίου Παπαλεξίου ή Ιωάννη Γκότση).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3689058 ή 210 3689145 αντίστοιχα.

Το έντυπο της αίτησης, τα ειδικά προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης, και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 1718029352/29-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΚΤ46ΨΖ2Ν-ΩΤΠ) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 και στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με σήμανση έκδοσης «25-1-2018» που βρίσκονται αναρτημένα:

α) στην ιστοσελίδα του ιδρύματός μας

(https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/anakoinosi_yp_

arithm_soch_1_2018_gia_ti_synapsi_symbasis_ergasias_orismenoy_chronoy_gia_tin_

kalypsi/)

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας τη

διαδρομή: Κεντρική Σελίδα→ → Πολίτες→→ Έντυπα-Διαδικασίες → →Διαγωνισμών φορέων →→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr ) από όπου μέσω της διαδρομής:

Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες→ → Έντυπα- Διαδικασίες→ → Διαγωνισμών Φορέων→→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  04-07-2018 έως και  13-07-2018

 

 ΑΣΕΠ_Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 46 ατόμων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2018, ΦΕΚ 20/τ.ΑΣΕΠ/28-06-2018): Προκήρυξη σαράντα έξι (46) θέσεων, με σειρά προτεραιότητας, Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση συνολικά σαράντα έξι (46) θέσεων και ειδικότερα:

28 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών

(ειδ.: Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής)

13ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

5ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης) από το έντυπο ΑΣΕΠ με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και το παράβολο των 3 ευρώ σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

9Κ/2018

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι από 16-07-2018 έως και 31-07-2018 (14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-08-2018 (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»: Πρόσληψη 25 ατόμων

Το Π. Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», που εδρεύει στη                Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, 8ωρης απασχόλησης, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

25ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Το Προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί με την κάλυψη των αναγκών όλων των χώρων του Νοσοκομείου καθώς και της νέας πτέρυγας Διοίκησης-Χειρουργείων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στ. Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 303783, 2313 303787 & 2313 303771.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-07-2018 έως και 12-07-2018

 

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας & λοιπών Δήμων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας & λοιπών Δήμων που εδρεύει στην Καρδίτσα της Περιφέρειας Λάρισας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ30 Υδραυλικών, Καρδίτσα Θεσσαλίας

1ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, Καρδίτσα Θεσσαλίας

2ΔΕ30 Ηλεκτροτεχνιτών, Καρδίτσα Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων, Γραφείο Προσωπικού, Μεγάλου  Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ. 431 00, Καρδίτσα, (υπόψη κ. Μαρίας Λάϊου).

Πληροφορίες στο  τηλ.: 24410 21351.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-07-2018

 

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδ. έτος 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών .

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και των Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες και τις δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαία αντίστοιχα.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν κυρίως θεωρητικές γνώσεις, όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Ο Εργαστηριακός Συνεργάτης εκτελεί διδακτικό και εργαστηριακό έργο που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Επίσης το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και των δύο βαθμίδων υποχρεούται να παρέχει και άλλο έργο σχετιζόμενο με τα διδακτικά του καθήκοντα όπως για παράδειγμα συνοδός σε εκπαιδευτικές εκδρομές, μελέτη για θέματα σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, που θα ανατεθούν από τα συλλογικά ή ατομικά διοικητικά όργανα του Τμήματος ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στη Συνεργάτη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση αποκλειστικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής υποψηφιότητας θα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr . Eπίσης το ηλεκτρονικό σύστημα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aitiseis.aspete.gr

Τονίζεται ότι με το νέο σύστημα δεν χρειάζεται να καταθέσουν οι υποψήφιοι δικαιολογητικά όμως σε επόμενη φάση της διαδικασίας μπορεί να τους ζητηθεί να τα προσκομίσουν είτε εντύπως είτε σε μορφή PDF.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι τρία (3) θεωρητικά και τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα ανά εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) και ανά Τμήμα σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα.

Σε περίπτωση που το μάθημα που έχει δηλωθεί από τον υποψήφιο διδάσκεται σε περισσότερα του ενός τμήματα τότε μπορεί να του ανατεθεί να το διδάξει και υπό τη μορφή συνδιδασκαλίας.

Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210 2896744

2)ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210 2896738 & 210 2896739

3) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210 2896736-750

4) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ. 210 2896767

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-07-2018 (09.00π.μ.) έως και 25-07-2018 (23.59μ.μ.)

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 699/Γ’/20-06-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ»

Αριθμ. Προκήρυξης: 19271/12-04-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Πυρηνική Φυσική & Εφαρμογές».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

Αριθμ. Προκήρυξης: 19273/12-04-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Ανάλυση».

Β)ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ»

Αριθμ. Προκήρυξης: 19275/12-04-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωτεχνική Μηχανική στα Μεταλλευτικά & Τεχνικά Έργα».

ΤΟΜΕΑΣ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»

Αριθμ. Προκήρυξης: 19277/12-04-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κατεργασίες Βιομηχανικών Υλικών & Χαρακτηρισμός των με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην υπ. αριθ. (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr 

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Σχολών:

1)Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών: (τηλ.: 210 7722023)

2)Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: (τηλ.: 210 7722064).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-08-2018

Ακαδημία Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με απόφαση της από 29ης Ιουνίου 2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τριδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Γ. Καστή, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου με  αντικείμενο ενασχόλησης: α) Μετατροπή ενός αναλυτικού αλγόριθμου ανακατασκευή ιατρικής εικόνας PET σε κώδικα Matlab και C++, β) Αξιολόγηση του αλγόριθμου σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου:  1η Οκτωβρίου 2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία προγραμματισμού σε Matlab και C++.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Εμπειρία με τις εφαρμογές GATE και STIR (Software for Tomographic Image Reconstruction).
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά καθημερινά από 09-07-2018 έως και 24-07-2018 (09.30π.μ.-13.00μ.μ.), είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά ή με courier

(09-07-2018 έως και 24-07-2018 έως και 12.00μ.μ.), σε φάκελο με την ένδειξη: «Ανακατασκευή Εικόνας PET», στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Σωρανού Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής.

Υπ’ όψιν κ. Γ. Καστή.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6597159.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2018 έως και 24-07-2018,

(καθημερινά 09.30π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την εκτέλεση αρχαιολογικών  εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράστασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και μουσειακών συλλογών, Γραφεία ΕΦΑΑΙΤΛ Μεσολόγγι/Ξενοκράτειο

1ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων και μουσειακών συλλογών, Γραφεία ΕΦΑΑΙΤΛ Μεσολόγγι/Ξενοκράτειο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας (ΕΦ.Α.ΑΙΤΛ.), Γραμματεία, Αγίου Αθανασίου 4, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Σιδέρη Αγγελικής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26310 55654.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 10-07-2018

 

Δήμος Κορινθίων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο  της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

14ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων, Δ. Κορινθίων Πελοποννήσου

5ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ. Κορινθίων Πελοποννήσου

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB – ομάδας Β΄ – τάξης Γ΄), Δ. Κορινθίων Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κορινθίων, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 201 31, Κόρινθος Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Μπαρμπαρούση Μ. & Φίλη Α.).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 61031 και  27413 61081.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-07-2018 έως και 12-07-2018

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 720/Γ’/26-06-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

1Επίκουρος ή Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση».

ΚΩΔΙΚΟΣ  «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6974 (για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή)

ΚΩΔΙΚΟΣ  «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6975 (για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr 

Στη συνέχεια η υποβληθείσα αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσα στο καθορισμένο δίμηνο χρονικό διάστημα και σε έντυπη μορφή και σε ένα αντίγραφο, που βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους  18, Τ.Κ. 263 35, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367452, email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-07-2018 έως και 03-09-2018

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 720/Γ’/26-06-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

1Επίκουρος ή Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με έμφαση στην Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών».

ΚΩΔΙΚΟΣ  «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6976 (για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή)

ΚΩΔΙΚΟΣ  «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 6977 (για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr 

Στη συνέχεια η υποβληθείσα αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσα στο καθορισμένο δίμηνο χρονικό διάστημα και σε έντυπη μορφή και σε ένα αντίγραφο, που βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ιδρύματος (Τσαμαδού 13-15, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367540, email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-07-2018 έως και 03-09-2018

 

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Βοΐου, που εδρεύει στη Νεάπολη  της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούλιο 2018, συνολικά είκοσι (20) ατόμων – Εργατοτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Βοΐου Νεάπολης Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01, Νεάπολη Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-07-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν»: Πρόσληψη 21 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας & Ραϋμόνδου Ντάνκαν», που εδρεύει στο Βύρωνα της Περιφέρειας Αττικής, για τη διδακτική περίοδο 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 9μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων ως Ωρομίσθιο Καλλιτεχνικό – Διδακτικό Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, κωδικό θέσης και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Δάσκαλοι Κλασικού Χορού/Μπαλέτο, (01), Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

3ΔΕ Δάσκαλοι Σύγχρονου Χορού, (02),Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής,

4ΔΕ Δάσκαλοι Εισαγωγής στο Χορό/Σύγχρονο Μπαλέτο για παιδιά από 4 ετών, (03), Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

1ΔΕ Δασκάλα με γνώσεις διδασκαλίας χορού με βάση τις αρχές της Ισιδώρας Ντάνκαν για παιδιά & εφήβους, (04),Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

2ΔΕ Δάσκαλοι HIP-HOP, (05),Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Ευρωπαϊκών Χορών (LATIN), (06),Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

2ΔΕ Δάσκαλοι YOGA, (07),Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος ΤΑЇ-ΤΣΙ, (08), Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

2ΠΕ Δάσκαλοι Παραδοσιακών Χορών, (09), Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

1ΠΕ Δάσκαλος Αρχαίου Δράματος για διδασκαλία χορικών, (10),Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής

1ΠΕ Συνοδός Πιανίστας (Συνοδεία Μαθημάτων Χορού), (11), Ν.Π.Δ.Δ. Βύρωνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (με ρητή αναφορά ενός και μόνο κωδικού της θέσης που διεκδικούν), με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μελέτης Χορού  Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν Δ. Βύρωνα», Χρυσάφης 31 και Δικαιάρχου, Τ.Κ. 162 32, Βύρωνας Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7621234, στη Γραμματεία Ν.Π. στην ανωτέρω ταχ. διεύθυνση & στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.duncandancecenter.org του Κέντρου Ντάνκαν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 13-07-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.: Πρόσληψη 169 ατόμων

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λακωνίας  & Λάρισας  όπου προκηρύσσονται οι θέσεις (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν εξήντα εννέα (169) ατόμων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Κατάστημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  στην ταχ. διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης, Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 104 43, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Μπλάνη Αικατερίνης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5192273.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2018 έως και 19-07-2018 

Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού Α.Ε.: Πρόσληψη 17 ατόμων

Η Ανώτατη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.  Α.Ε.), που εδρεύει στα Καλύβια Αναβύσσου της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

13ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων, ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. , Καλύβια Αναβύσσου Αττικής

4ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. , Καλύβια Αναβύσσου Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας  στην ταχ. διεύθυνση:

Ανώτατη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.  Α.Ε.), Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου, Β. Κωνσταντίνου & Κρήτης, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος Αττικής, (υπόψη κ. Χαλκοδαίμων Αναστασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 41220 (εσωτ. 365).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 17-07-2018, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

 

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κερατσινίου, Κερατσίνι Αττικής

6ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κερατσινίου, Κερατσίνι Αττικής

6ΔΕ Μάγειροι,  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κερατσινίου, Κερατσίνι Αττικής

4ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Κερατσινίου, Κερατσίνι Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 187 56, Κερατσίνι Αττικής, (υπόψη κ. Δέσποινας Δάϊου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2074639.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-07-2018 έως και 14-07-2018

 

 Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), σύμφωνα με το Α.Π. 4643/26-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, με στοιχεία:

Προκηρύξεις                                                                                   Θέσεις

INEA/2018/CA/FGIII/09                                                      Project Οfficer-ICT for

                                                                                                 Connecting Europe Facility

                                                                                Programme

INEA/2018/CA/FGIV/08                                                     Evaluation Manager

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-07-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61Ρ4465ΧΘΨ-ΘΩ0/document 

 

Δήμος Αγρινίου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Αγρινίου, που εδρεύει στο Αγρίνιο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά  πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΥΕ Εργάτες Κήπων και Πρασίνου, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Δ. Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αγρινίου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, Γραφείο 2, Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26413 60220 (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 13-07-2018

 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/Περιοχή Ρόδου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/Περιοχή Ρόδου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΝ/Περιοχή Ρόδου),  που εδρεύει στη  Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων,

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Ρόδου, Αυστραλίας 108, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Παρασκευά Ευάγγελου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22410 27468 και 22410 33225

Κάθε Υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) και μόνο αίτηση και για μία (1) μόνο κατηγορία ( ΤΕ ή ΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 13-07-2018

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος/Περιοχή Τρικάλων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κ. Ελλάδος/Περιοχή Τρικάλων (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/Περιοχή Τρικάλων),  που εδρεύει στα Τρίκαλα της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων και Υπογείων Δικτύων), ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Δεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος,/Περιοχή Τρικάλων, Τομέας Υποστήριξης, Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου, Τ.Κ. 421 32, Τρίκαλα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Ντιντή Κωνσταντίνας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24310 28263, (εσωτ. 260)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 13-07-2018 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος/Περιοχή Λάρισας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Κ. Ελλάδος/Περιοχή Λάρισας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/Περιοχή Λάρισας),  που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ Τραπεζοκόμος, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/Περιοχή Λάρισας, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/Περιοχή Λάρισας, Λάρισα Θεσσαλίας

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων – Υπογείων Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΚΕ/Περιοχή Λάρισας, Ελασσόνα Λάρισας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Δεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος,/Περιοχή Λάρισας, Τομέας Υποστήριξης, Καρδίτσης 99 και Αμοργού, Τ.Κ. 413 35, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Δρόλια Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 685342.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-07-2018 έως και 13-07-2018

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων & των Πληροφοριών (ENISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4479/20-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, με στοιχεία:

Προκηρύξεις                                                                                   Θέσεις

ENISA/TA 12/AD/2018/04                        Network and Information Security Expert (AD 6)

                                                 

ENISA/TA 12/AD/2018/04-IAM               Network and Information Security Expert (AD5-AD6)

                                  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-07-2018, (16.00μ.μ. ώρα Ελλάδας)

 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & Μουσείο Λ. Πύργου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού & το Μουσείο Λ. Πύργου, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες καθαριότητας των Μουσείων, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Καθαριότητας, Μουσεία Βυζαντινού Πολιτισμού & Λ. Πύργου, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Μουσείο Λευκού Πύργου, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας,

(υπόψη κ. Λαμπριανού Μαρίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 306400.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2018 έως και 18-07-2018

 

Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων : Πρόσληψη 26 ατόμων

Η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), που εδρεύει στο Χαϊδάρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη

με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, από 01-09-2018 έως 31-07-2019, ( Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.μ. – 14:15μ.μ., πλην αργιών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίσημων Αργιών κ.λπ.), συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων – ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις ή τις ώρες διδασκαλίας, που προκηρύσσονται, για οποιοδήποτε μάθημα, κατά την κρίση της, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) » Στρατόπεδο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ «Α», Οδός Νικολάου Φλουτζή (τέρμα), Τ.Κ. 124 61, Χαϊδάρι Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5382430, (εργάσιμες ημέρες 08.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-07-2018 έως και 23-07-2018

 

Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Αλμυρού, που εδρεύει στον Αλμυρό της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για το μήνα Ιούλιο 2018, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

15ΥΕ Εργατικού & Τεχνικού Προσωπικού, Αλμυρός Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αλμυρού, Γραφείο Προσωπικού, Β. Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ. 371 00, Αλμυρός Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24223 50217 & 24223 50259, (κ. Μελαχροινάκη Ελένη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-07-2018 έως και 11-07-2018,

(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

 

Δήμος Χανίων: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, 4ωρης απασχόλησης, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Διοικητικού, Δ. Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Χανίων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Κριάρη 40 – Μέγαρον Πάνθεον, Τ.Κ. 731 35, Χανιά Κρήτης.

Πληροφορίες στα τηλ.: 28213  41670, 28213 41671& 28213 41674.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-07-2018 έως και 12-07-2018,

(08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου ελιάς 2018, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 30-11-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων (έως και 60 ημερομίσθια) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2Εργάτες Αποθήκης, Αποθήκη Π.Ε. Λέσβου.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

1) Όλοι οι Μόνιμοι Κάτοικοι των Δ. & Τ. Κοινοτήτων του Δ. Λέσβου (Α’ Βαθμός Εντοπιότητας)

2) Όλοι οι Μόνιμοι Κάτοικοι των υπολοίπων Δ. & Τ. Κοινοτήτων των Π.Ε. της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (Β’ Βαθμός Εντοπιότητας)

3) Όλοι οι Μόνιμοι Κάτοικοι των υπολοίπων Π.Ε. της Χώρας (Γ’ Βαθμός Εντοπιότητας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  ΣΟΧ2/2018 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Β. Αιγαίου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Καραντώνη 2, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 46665.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-07-2018

 

Δήμος Κηφισιάς: Πρόσληψη 21 ατόμων

Ο Δήμος Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Εργάτες Πυρόσβεσης), Δ. Κηφισιάς  Αττικής

3ΥΕ Εργάτες Πρασίνου (κοπή χλόης-αποψίλωση), Δ. Κηφισιάς  Αττικής

4ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Πυροφύλακες), Δ. Κηφισιάς  Αττικής

6ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ. Κηφισιάς  Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Κηφισιάς, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Διονύσου και Μυρσίνης, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2007186, 213 2007155 & 213 2007153,

(Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού

 (Εμμ. Μπενάκη 3, 2ος όροφος).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-07-2018 έως και 12-07-2018

 

Δήμος Λήμνου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Λήμνου, που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Οδηγών (Φορτηγών), Δ. Λήμνου Β. Αιγαίου

2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Λήμνου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Λήμνου, Πρωτόκολλο, Τ.Κ. 814 00, Μύρινα Λήμνου Λέσβου

Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Αργυρής Χαβιά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22543 50028.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-07-2018 έως και 11-07-2018

 

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση μέχρι 5 ημερομίσθια για το μήνα Ιούλιο 2018 συνολικά είκοσι (20) ατόμων –εργατοτεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20 Εργάτες, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση  με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων (πρώην Σφαγεία), Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-07-2018 έως και 11-07-2018,

(εργάσιμες ημέρες 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, όχι πέραν της 15-12-2018, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος (Ζωοαρχαιολόγος) με 5μηνη σύμβαση, Εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δ. Εορδαίας, Ποντοκώμης και Κλείτου του Δ. Κοζάνης

6ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ζωγραφικής & Έργων Τέχνης με 4,5 μήνες σύμβαση, Εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. στις Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δ. Εορδαίας, Ποντοκώμης και Κλείτου του Δ. Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 500 04, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24610 98800 και 24610 98801.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-07-2018 έως και 12-07-2018,(09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22034/03-07-2018 προκήρυξή της, ανακοινώνει την πρόσληψη για το χειμερινό & εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους  2018-2019, διάρκειας 32 ωρών, συνολικά δύο (2) ατόμων, Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Φ. Αγωγής), και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

2ΕΕΜ Φυσικής Αγωγής, Γυμναστήρια Πάτρας και Μεσολογγίου, Αθλοπαιδιές στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο) και εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την εκτυπωμένη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε ειδικό φάκελο, αριθμημένα και να τα υποβάλουν στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος  Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας.

α)Η έντυπη αίτηση και η αναλυτική προκήρυξη παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας και από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας www.teiwest.gr   και

http://e-lectures.teiwest.gr

β)Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και μόνο μία (1 φορά). Το έντυπο αίτησης και οι οδηγίες συμπλήρωσης αυτής βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας http://e-lecturers.teiwest.gr

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος-α εκτυπώνει το μήνυμα επιτυχούς υποβολής της καθώς και την αίτηση που υπέβαλε.

γ)Η εκτυπωμένη αίτηση και το αποδεικτικό υποβολής κατατίθενται συνοδευόμενα από πλήρη φάκελο παραστατικών στοιχείων στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας.

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα αξιολογηθούν.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 369113.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2018 έως και 18-07-2018

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ΕΛΚΕ: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες στην προώθηση της ασφαλούς γήρανσης, την έγκαιρη πρόληψη και την ανεξάρτητη διαβίωση για όλους» της Πράξης «Crossborder initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all1», με ακρωνύμιο «Cross4all» (Ref. No: 1816, Contract No: CN1-SO1.2-SC015) που συγχρηματοδοτείται από, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ιωάννα Χουβαρδά, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 01-04-2020, ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Βοηθός Συντονιστή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Συμμετοχή στη διαχείριση και στον συντονισμό της Πράξης και συγγραφή εκθέσεων προόδου

-Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή σε συναντήσεις των δικαιούχων της Πράξης

– Προετοιμασία υλικού πληροφόρησης / διάχυσης και διαχείριση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Πράξης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

– Συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Υποστήριξης της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στους Δήμους της Πράξης

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας του έργου:

WP1 Project Management & Coordination / Διαχείριση Έργου και Συντονισμός

WP2 Communication & Dissemination / Επικοινωνία και Διάχυση

WP6 Pilot Programmes & Capitalization / Πιλοτικά Προγράμματα και Κεφαλαιοποίηση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών / Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της τηλεϊατρικής και της ιατρικής πληροφορικής.

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν συντονισμό, σχεδιασμό, υλοποίηση πιλοτικών δοκιμών συστημάτων τεχνολογιών υγείας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

1 Υπεύθυνος Ανάπτυξης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

– Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή σε συναντήσεις των δικαιούχων της Πράξης

– Συντονισμός και συμμετοχή στην ανάπτυξη του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για διασυνοριακή χρήση της Πράξης

– Συμμετοχή στην ανάπτυξη της ειδικής εφαρμογής φορητών συσκευών για τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων υγείας και τη συλλογή μετρήσεων από ασύρματες βιοϊατρικές συσκευές

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας του έργου:

WP4 Joint cloud platform and services / Κοινή πλατφόρμα νέφους και υπηρεσίες

WP5 Mobile tools and applications / Εργαλεία και εφαρμογές για φορητές συσκευές

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών / Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.

– Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης με αντικείμενο στην ιατρική πληροφορική ή στην βιοπληροφορική.

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν διαχείριση και επεξεργασία γνωσιακών βάσεων και βάσεων ιατρικών δεδομένων.

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν ανάπτυξη εφαρμογών φορητών συσκευών στον τομέα της υγείας.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

1 Προγραμματιστής Web & Mobile

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

-Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή σε συναντήσεις των δικαιούχων της Πράξης

-Συμμετοχή στην ανάπτυξη του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για διασυνοριακή χρήση της Πράξης

-Συμμετοχή στην ανάπτυξη της ειδικής εφαρμογής φορητών συσκευών για τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων υγείας και τη συλλογή μετρήσεων από ασύρματες βιοϊατρικές συσκευές

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας του έργου:

WP4 Joint cloud platform and services / Κοινή πλατφόρμα νέφους και υπηρεσίες

WP5 Mobile tools and applications / Εργαλεία και εφαρμογές για φορητές συσκευές

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών / Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής

– Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στην ιατρική πληροφορική ή στη βιοπληροφορική.

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής ή ιατρικής πληροφορικής.

– Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας με έμφαση στη διαλειτουργικότητα.

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

1Υπεύθυνος Επικοινωνίας, παραγωγής πολυμέσων και προσβασιμότητας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Δ)

-Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή σε συναντήσεις των δικαιούχων της Πράξης

– Ανάληψη του ρόλου του υπευθύνου επικοινωνίας της Πράξης (αγγλ. communication manager) και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή της Πράξης

– Επιμέλεια των ειδικών ερωτηματολογίων που θα παραχθούν για τη διεξαγωγή δημοσκόπησης κοινού που θα αφορά στις ανάγκες, στις συνθήκες, και στα εμπόδια πρόσβασης στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες που υφίστανται στη διασυνοριακή περιοχή σε σχέση με την ομάδα-στόχος της Πράξης (άτομα γ’ ηλικίας, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες παθήσεις, κ.λπ.)

-Σχεδιασμός πολυμεσικών εργαλείων και αλγορίθμων για την αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων που θα συλλεχθούν μέσω των επιτόπιων αυτοψιών που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Πράξης για την απογραφή των υποδομών και υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή που είναι προσβάσιμες και φιλικές για τα μέλη της ομάδας-στόχος της Πράξης

– Συμμετοχή στη σχεδίαση και αξιολόγηση ευχρηστίας/προσβασιμότητας του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για διασυνοριακή χρήση της Πράξης

-Συμμετοχή στη σχεδίαση και αξιολόγηση ευχρηστίας/προσβασιμότητας της ειδικής εφαρμογής φορητών συσκευών για τη διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων υγείας

– Προετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διεθνείς επισκέψεις μελέτης της Πράξης

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας του έργου:

WP2 Communication & Dissemination / Επικοινωνία και Διάχυση

WP3 Needs analysis & Capacity building / Ανάλυση αναγκών και Ανάπτυξη ικανοτήτων

WP4 Joint cloud platform and services / Κοινή πλατφόρμα νέφους και υπηρεσίες

WP5 Mobile tools and applications / Εργαλεία και εφαρμογές για φορητές συσκευές

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών / Εφαρμοσμένων Επιστημών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην υλοποίηση ή/και παρακολούθηση προγραμμάτων / έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
  • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν σχεδίαση, ανάπτυξη, εκπαίδευση ή / και αξιολόγηση εφαρμογών των ΤΠΕ.
  • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο της προσβασιμότητας και των τεχνολογιών για χρήστες με αναπηρία στο πλαίσιο ερευνητικού έργου.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε

ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία (Απέναντι Κεντρικής Εισόδου ΑΧΕΠΑ), Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 999247 (για το αντικείμενο του έργου) και

2310 994082 & 2310 994026 (για τη διαδικασία υποβολής της πρότασης).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-07-2018,

(εργάσιμες ημέρες 08.30πμ.μ.-13.30μ.μ.)

Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο, σύμφωνα με το υπ. αριθ. Φ.6602/ΑΣ 482/18-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον 1 έτος αρχομένης την 1η Οκτωβρίου 2018, ενός (1) ατόμου στη θέση Υπαλλήλου – Στελέχους Επιστημονικού Προγράμματος στη Διεύθυνση Ποιότητας των Φαρμάκων και Φροντίδας Υγείας του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία: Ref. Νο S4/2018

Επισημαίνεται ότι, κάθε αποσπασμένος Υπάλληλος θα πρέπει να μισθοδοτείται από την προερχόμενη Υπηρεσία του ή να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Το Συμβούλιο Ευρώπης δεν χορηγεί μισθό, ούτε επίδομα μετάθεσης & έξοδα μετακίνησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αφού έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-07-2018

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!