Ανοιχτές θέσεις για πρόσληψη 953 ατόμων σε ΤΟΜΥ

Το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Αποκεντρωμένων Μονάδων τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 2ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ατόμων –Ιατρών, ως εξής:

809ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

144ΠΕ Παιδιατρικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας μέσω του διαδικτυακού του τόπου:

(tomy.moh.gov.gr) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά –πιστοποιητικά συμμετοχής σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (υπόψη ΕΕΔΙΚΑΠΙ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ. 101 87, Αθήνα

                                                            ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ Τ.ΟΜ.Υ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ .…………………………………………….
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: ……………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ……………………………………………….

953 ΑΤΟΜΑΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

Η κατηγορία, ο κλάδος και/ή η ειδικότητα, –Οι θέσεις επιλογής του υποψηφίου,

Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Ηλεκτρονικής Αίτησης, όπως προκύπτει αυτόματα από το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και αναγράφεται στην τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνη δήλωση.

π.χ. «ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής»π.χ. «202, 205» με σειρά προτίμησης.

πχ «21/0015210»

 

 

Οι υποψήφιοι που έχουν εμπρόθεσμα υποβάλει την ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Υγείας, υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Κατάρτισης Πινάκων (ΕΕΔΙΚΑΠΙ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας όσοι έχουν υπογράψει ήδη σύμβαση για τη στελέχωση Τοπικών Ομάδων Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέσεις μόνο μιας κατηγορίας εκπαίδευσης (ΠΕ) και ενός μόνο κλάδου και ειδικότητας με ανώτατο τις πέντε (5) θέσεις και με σειρά προτίμησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 13-06-2018 (12.00μ.μ.) και λήγει στις 22-06-2018 (23.59μ.μ.)

Η προθεσμία υποβολής της τελικής εξατομικευμένης φόρμας υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στο τέλος της ημέρας της 29-06-2018

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΤΟΜΥ, 953 ΑΤΟΜΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!