υπεσ-υποβολή-στοιχείων-υπολοίπων-απα-1174045
ΟΤΑ | 02.10.2023 | 22:43

ΥΠΕΣ: Υποβολή στοιχείων υπολοίπων απαιτήσεων ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Όπως αναφέρει εγκύκλιος του  ΥΠΕΣ, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι την 31η.10.2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) (https://aftodioikisi.ypes.gr/), μέσω των στατιστικών ανταποκριτών, το πρότυπο αρχείο «RECEIVABLES2022_» με τα στοιχεία απαιτήσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικότερα, με βάση την εγκύκλιο:

Α. Στοιχεία απαιτήσεων Δήμων και Συνδέσμων: Θα καταγραφούν στον πίνακα «02. ΔΗΜΟΙ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» του πρότυπου αρχείου. Στον πίνακα πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2023) στους τετραψήφιους ΚΑΕ της κατηγορίας «32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ»: ➢ με την εξής ομαδοποίηση ανάλογα με την ιδιότητα των οφειλετών: α) νοικοκυριά και επιχειρήσεις, β) λοιποί φορείς της αυτοδιοίκησης και γ) λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα (εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης) και ➢ με τα στοιχεία ενηλικίωσης (χρονοανάλυσης) αυτών των απαιτήσεων βάσει του έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι με τους οποίους βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά τα εν λόγω έσοδα.

Β2. Στοιχεία απαιτήσεων Περιφερειών: Θα καταγραφούν στον πίνακα «03. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ», όπου πρέπει μεταφερθούν τα υπόλοιπα ισοζυγίου της 31.12.2022 των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 30.00, 30.10, 30.11, 30.13 και 30.20+21 του λογαριασμού «30. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (Λ/70-75)» του εφαρμοζόμενου κλαδικού λογιστικού σχεδίου (π.δ. 315/99 (Β’ 302)), με την αντίστοιχη χρονοανάλυση βάσει του έτους κατά το οποίο βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά.

Γ. Στοιχεία απαιτήσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Θα καταγραφούν στον πίνακα «04. ΔΕΥΑ», όπου πρέπει να μεταφερθούν τα υπόλοιπα ισοζυγίου της 2 31.12.2022 του λογαριασμού «30. ΠΕΛΑΤΕΣ», με ομαδοποίηση και χρονοανάλυση αντίστοιχη με εκείνες των δήμων και των συνδέσμων. Σημειώνεται ότι και στις τρεις (3) περιπτώσεις, στο τέλος του πίνακα αθροίζουν τα ποσά των απαιτήσεων της 31.12.2022 που είτε (ΥΣ1) εξυπηρετούνται από τους οφειλέτες μέσω ενεργής ρύθμισης οφειλών είτε (ΥΣ2) επιδιώκεται δικαστικώς η είσπραξή τους.