Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση με πολλές ενστάσεις για τον «Κλεισθένη I» (έγγραφο)

Στην πλήρη αποδόμηση του νομοσχεδίου «Κλεισθένης Ι» προχωρά με ΕΓΓΡΑΦΟ του, ο Συνήγορος του Πολίτη. Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή σε ένα κείμενο 24 σελίδων με νομικά επιχειρήματα εκφράζει μια σειρά από ενστάσεις για τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σημειώνει ότι υπάρχουν σημαντικά κενά και παραλείψεις που θα δημιουργήσουν στην πορεία προβλήματα.

Συγκεκριμένα ο ΣτΠ αναφέρει:

Η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο,  αφενός της αρμοδιότητάς της για την τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης, οι
οποίες εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία κατάρτισης και τροποποίησης νομοθετικών διατάξεων, και αφετέρου για έλεγχο και διαμεσολάβηση για θέματα που ανάγονται στις υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας, στο πλαίσιο της συνταγματικής της αποστολής επιδιώκει να εκφράσει με το παρόν τις απόψεις της σχετικά με την επιχειρούμενη μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το προαναφερθέν Σ/Ν, το οποίο κατατέθηκε στις 4/7/2018.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής του αποστολής, έχοντας αποκτήσει πολυετή εµπειρία κατά τη διερεύνηση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού αναφορών
πολιτών, διαπιστώνει ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν αναληφθεί συνεχείς νοµοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά µε τo θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά,
αναφέρουµε την Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006, το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική ανάπτυξη, της αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Ν. 3979/11 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις – Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ» και το Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας».

Σημειώνουμε, επίσης, ότι οι προαναφερόµενοι νόµοι έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε διαδοχικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει σηµαντικές ερµηνευτικές δυσκολίες ως προς την εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.

Ωστόσο, στο παρόν νομοσχέδιο δεν πραγματοποιείται κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντίθετα διαπιστώνεται ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 2 έως 132 του Σ/Ν αποτελούν είτε τροποποιήσεις είτε αντικαταστάσεις είτε προσθήκες του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόµου προβλέπεται η έκδοση πλέον των είκοσι (20) Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων, προκειμένου αυτές να τεθούν σε εφαρμογή.

Τα ανωτέρω δεν συνάδουν με τις αρχές της καλής νομοθέτησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 4048/2012. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο σχέδιο νόμου οφείλει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με το πνεύμα και τις επιταγές του σήμερα και να μην αποτελεί έναν ραπτάρχη

Πέραν των ανωτέρω, η χώρα μας επιδιώκοντας την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οφείλει να θέσει τις προτεραιότητές της αναφορικά με την Ατζέντα 2030 και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους ΣΒΑ μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή τους στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες. Η συμβολή τους είναι σημαντική για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Ατζέντα 20305 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.

Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που επιδιώκει την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της συμμετοχής και τη βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ δεν μπορεί να μην διαπνέεται από τις αρχές που διατρέχουν την Ατζέντα 2030. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Στόχος 11, οποίος μαζί με τους υποστόχους του αναφέρεται σε βιώσιμες και ασφαλείς πόλεις χωρίς αποκλεισμούς. Όμως, σχεδόν το σύνολο των στόχων μπορούν και οφείλουν να βρουν την εφαρμογή τους στην αυτοδιοικητική ανασυγκρότηση της χώρας, που επιχειρείται σήμερα με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

Καθώς η χώρα υποβάλλει μέσα στο καλοκαίρι την Εθνική Εθελοντική Αξιολόγηση αναφορικά με την Ατζέντα 2030, η ενσωμάτωση των στόχων στις διατάξεις του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και η εφαρμογή τους στη συνέχεια θα μπορούσε να αποτελέσει την πιο σπουδαία πιλοτική εφαρμογή (case study) για τη χώρα.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, έχουμε την άποψη ότι το συγκεκριμένο Σ/Ν χρήζει στο σύνολό του, περαιτέρω εξέτασης και επεξεργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, παραθέτουμε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις μας.

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΤΑ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!