Συμβασιούχοι COVID: Δίνεται τρίμηνη παράταση (τροπολογία) - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
2
Φεβρουάριος
Back
Συμβασιούχοι COVID: Δίνεται τρίμηνη παράταση (τροπολογία)

Συμβασιούχοι COVID: Δίνεται τρίμηνη παράταση (τροπολογία)

Συμβασιούχοι COVID: Η τρίμηνη παράταση, την οποία είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr, περιλαμβάνεται σε τροπολογία στο σχέδιο νόμο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία, μεταξύ άλλων επιτρέπεται η παράταση έως τις 31/3/2022 της διάρκειας των συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, που αποσχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προκάλεσε η πανδημία.

Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα διαφόρων Υπουργείων και ειδικότερα:

1. Παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος, έως την 31η.12.2022 (λήγει την 31η.12.2021), η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο επαναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (άρθρο 56 του ν. 4557/2018) και εξακολουθεί να διέπεται από τις ιδρυτικές του διατάξεις (α.ν.564/1968).

2. Παρατείνονται, από τη λήξη τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (τ. 17) και απασχολούνται προσωρινά στα Καταστήματα Κράτησης, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και κατ’ ανώτατο όριο τεσσάρων (4) μηνών, οπότε και λήγουν αυτοδικαίως και χωρίς την καταβολή οποιοσδήποτε αποζημίωσης.

3. α. Παρατείνεται μέχρι την 31η. 1.2023, η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των μνημονευόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) που εκδόθηκαν εντός του έτους 2021 και αφορούν σε δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης καθώς και σε δαπάνες Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. μέχρι ένα έτος πέραν του ενός μηνός από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. και για δαπάνες παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. (Κατά τα ισχύοντα, επιτρέπεται μόνο για δαπάνες προμηθειών.)

4. Εισάγεται παρέκκλιση από το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 107 του ν.4714/2020) για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ο.τ.α. και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, η παρακράτηση σε ποσοστό έως 25% του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς ΙΙόρους (ΚΑΠ), διενεργείται χωρίς την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων (τεκμηρίωση αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του οικείου ο.τ.α.).

Βαρέα και Ανθυγιεινά: Περικοπές μισθών έως & 150 ευρώ -Έντονες αντιδράσεις δημοτικών υπαλλήλων

5.Επιτρέπεται η παράταση έως την 31η.3.2022, της διάρκειας των συμβάσεων προσωπικού ι.δ.ο.χ. που απασχολείται στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Η παράταση αφορά σε συμβάσεις που είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων, το δε προσωπικό μπορεί να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά.

6. α. Ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων τακτικών υπαλλήλων των ο.τ.α. β’ βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

β. Παρατείνεται μέχρι την 14η.1.2022, η προθεσμία ολοκλήρωσης των μετατάξεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4829/2021.

7.Παρατείνεται μέχρι και την 31η. 12.2022, η διάρκεια μετακίνησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου στον Δήμο Ζακύνθου, που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4257/2014 [για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης].

8.Τροποποιείται η κείμενη νομοθεσία (ν. 4512/2018 και ν.4821/2021) αναφορικά με τη στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου (ν.π.δ.δ., φορέας Γενικής Κυβέρνησης) και ειδικότερα:

α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των Αναπληρωτών Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων, οι οποίοι μετά τη λήξη της θητείας τους και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφουν αυτοδικαίως στα καθήκοντά τους στο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα, όπου αρχικά είχαν ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή ΙΙροϊσταμένου, κατά τα ισχύοντα.

β. Επανακαθορίζονται τα προσόντα για την τοποθέτηση Προϊσταμένων ή των νομίμων αναπληρωτών τους των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, σε θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

γ. Εξαιρούνται από την απαγόρευση απόσπασης ή μετάταξης του προσωπικού του Ελληνικού Κτηματολογίου σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι υπάλληλοι των οποίων οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης ολοκληρώθη κατ’ ή έλαβαν Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι και την 31η.8.2021.

AΣΕΠ: Προσλήψεις 317 συμβασιούχων σε ΟΤΑ (προκηρύξεις)

9.Προβλέπεται ότι. περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα των οικείων ο.τ.α. α’ ή β’ βαθμού και τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, χωρικής αρμοδιότητάς τους, τα οποία καταχωρίσθηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 49 του ν. 4821/2021 (διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη της κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών).

10. α. Παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο, για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος αυτός, η δυνατότητα αποθήκευσης, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό καθώς και των στοιχείων ταυτοποίησης του ιδίου προσώπου κατά τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άντληση στοιχείων, ειδικές προβλέψεις για ανήλικους κ.λπ.).

β. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις (λήψη αναγκαίων μέτρων ασφαλείας των λαμβανομένων στοιχείων, προστασία διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση κ.λπ.)

γ. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και λοιπά ζητήματα εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

11.   Παρατείνεται, από την 1η.1.2022 έως την 30η.6.2022, η διάρκεια της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», η οποία ακολούθως λύεται και τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν στη\’ Επιτροπή για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η οποία πρέπει να έχει περατωθεί οριστικά εντός έξι (6) μηνών από τη λύση της Επιτροπής.

12. Επανακαθορίζεται, αυξανόμενος κατά δύο (2), ο αριθμός των μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (άρθρο 32 του  ν. 4780/2021), η οποία αποτελείται εφεξής από δεκατρία (13) μέλη (αντί ένδεκα, που προβλέπεται σήμερα).

13. Τροποποιείται ο ν. 4870/2020, κατά το μέρος που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και συγκεκριμένα ορίζεται ότι, έως τη δημοσίευση του Οργανισμού της Επιτροπής (π.δ.), η οικονομική υποστήριξη της ΕΕΔΑ διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει σε καταχώριση αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών της Επιτροπής. (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω υποστήριξη παρέχεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης).

Δείτε το έγγραφο:

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!