Παιδικοί σταθμοί -χρηματοδότηση δήμων: Αλλαγές στις προϋποθέσεις (ΦΕΚ)

Αλλαγές στις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση δήμων για ίδρυση παιδικών σταθμών περιλαμβάνει απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ. 13591/476: «Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409 ) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ορίζεται ότι:

Άρθρο μόνο

Α. Η παράγραφος 2.1 κ΄ 2.2 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται:

α) Δήμοι, των οποίων οι υπηρεσίες, ή νομικά τους

πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφο-

νηπιακούς σταθμούς, με έναρξη εφαρμογής του προ-

γράμματος εντός του έτους 2018.

β) Δήμοι ή νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουρ-

γούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθ-

μούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές

για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντί-

δας μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρημα-

τοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

  1. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λει-

τουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύ-

θερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στε-

γάσει ή να αποτελέσουν τμήματα νέου /νέων σταθμού/

σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος ή τα νέα τμήματα

να αποτελέσουν δομές προσχολικής ηλικίας σε Δήμους

και νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν τέτοιες

δομές.

Β. Η παράγραφος 2.4, πλην του πίνακα που παραμένει

ως έχει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών

του κατωτέρω πίνακα, όπου διαπιστώθηκε σημαντική

απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers)

βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας

και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή

βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού

τομέα, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρη-

ματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων

τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φρο-

ντίδας. Η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό

των 150.000,00 ευρώ, για τη δημιουργία τεσσάρων (4)

από τα ως άνω τμήματα και για τις επιλέξιμες κατηγορίες

δαπανών του προγράμματος.

Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 150.000,00

ευρώ, εντός του συνολικού ορίου της χρηματοδό-

τησης που αποτυπώθηκε στην αριθ. Δ11/οικ.21568/

620/12.4.2018 κοινή υπουργική απόφαση».

Γ. Η περίπτωση β της παρ. 4. αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκδή-

λωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότη-

ση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό

την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρε-

φονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι πε-

ρισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά Δήμο, ή τεσσάρων

(4) τμημάτων των Δήμων του πίνακα του εδαφίου 4 της

παραγράφου 2, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτι-

κού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του

νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται

να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους

πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι

τις 31.12.2020».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Δ11/οικ.21568/620/

25-04-2018 (Β΄1409) κοινή υπουργική απόφαση, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, PROTEINOMENA


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!