Ελεγκτικό Συνέδριο: Όχι σε αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου στις Ένοπλες Δυνάμεις (έγγραφο)

Μη νόμιμη έκρινε την δαπάνη δήμου για υπάλληλο του, μετά από κατάταξή του σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του ως εθελοντή οπλίτη με πενταετή υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.). Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν 173/2019 ΠΡΑΞΗ του το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου του Ι Τμήματος του Ε.Σ., κρίθηκε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν πρέπει να θεωρηθεί, με το εξής σκεπτικό:

«Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο φερόμενος ως δικαιούχος του εντάλματος XXX, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου XXX, του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων και Λεωφορείων), με την 10196/6.10.2016 αίτησή του ζήτησε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ως εθελοντή πενταετούς υποχρέωσης στον Ελληνικό Στρατό, παρασχεθείσας κατά το χρονικό διάστημα από 29.12.1997 έως 28.12.2002 (βλ. συνημμένο 237/1478/17.5.2017 πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης). Με την 783/3548/5.6.2018 απόφαση του Δημάρχου XXX, εκδοθείσα κατόπιν της 16/2018 (2η Συν./12.1.2018) θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Ν. XXX, έγινε δεκτή η αίτηση του ανωτέρω υπαλλήλου και κατατάχθηκε αυτός από 1.1.2018 στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο. Για την καταβολή δε στον εν λόγω υπάλληλο των αποδοχών του, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την αναγνώριση της ως άνω προϋπηρεσίας του, για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, καθόσον η επίμαχη προϋπηρεσία του φερόμενου ως δικαιούχου υπαλλήλου παρασχέθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, η δε δυνατότητα αναγνώρισης αυτής, για τη μισθολογική του εξέλιξη, καταργήθηκε, κατά τα προεκτεθέντα στη σκέψη ΙΙ. Β. της παρούσας, υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του Ν.4354/2015. Ο προβαλλόμενος, εξάλλου, με το έγγραφο επανυποβολής ισχυρισμός περί παραβίασης της αρχής της ισότητας, υπό την έννοια ότι εφόσον οι στρατιωτικοί υπάλληλοι δύνανται να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία που παρείχαν σε δημόσιους φορείς, θα έπρεπε αντιστοίχως οι πολιτικοί υπάλληλοι να δύνανται να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία που παρείχαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τυγχάνει απορριπτέος, διότι οι ως άνω κατηγορίες υπαλλήλων τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, δεδομένου ότι υπάγονται σε διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς. Κατά τη μειοψηφούσα όμως γνώμη του Προέδρου του Κλιμακίου, η πενταετής υπηρεσία του φερόμενου ως δικαιούχου του

επίμαχου χρηματικού εντάλματος στον Ελληνικό Στρατό νομίμως συνυπολογίσθηκε για την κατάταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015.

  1. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Το 102, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, ποσού 74,72 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί», καταλήγει το Ε.Σ.

ΠΡΑΞΗ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΟΧΙ, ΠΡΑΞΗ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!