Πέμπτη
25
Μάι
Back
Δήμος Θεσσαλονίκης: Δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα στον απολογισμό διετίας της Δημοτικής Αστυνομίας

Δημοτική αστυνομία: Μεγάλες αλλαγές στους βαθμούς και τον χρόνο προαγωγής (εγκύκλιος & παραδείγματα)

Τεράστιες είναι οι αλλαγές που επέρχονται στους βαθμούς, αλλά και στο σύστημα των προαγωγών μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Η εγκύκλιος ορίζει και την υποχρέωση πλέον τήρησης επετηρίδας για το προσωπικό, καθώς επίσης και τη διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών, τους πίνακες προακτέων και τη βαθμολογική ένταξή του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5003/2022 οι βαθμοί του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας καθορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
Εισαγωγικός Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Δημοτικός Αστυνομικός Β΄
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Καταληκτικός
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Καταληκτικός Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Καταληκτικός

Ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄ 10 έτη
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ 8 έτη 8 έτη 10 έτη
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ 8 έτη 8 έτη ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (20 έτη-0μ-0ημ)
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ 7 έτη 8 έτη
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (23 έτη-0μ-0ημ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (24 έτη-0μ-0ημ)

Επισημαίνεται ότι για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας προσμετράται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού.

Μειώνεται ο χρόνος προαγωγής

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά τέσσερα (4) έτη συνολικά.

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.

Σε περίπτωση που δημοτικός αστυνομικός κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο στο διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή ο χρόνος για βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά τέσσερα (4) έτη.

Για τους κατόχους του πιστοποιητικού του έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007, Α΄ 143), περί παρακολούθησης ειδικού πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΔΕ, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.

Ακολουθούν παραδείγματα:

Παράδειγμα 1 : Για περίπτωση υπαλλήλου που αποκτά διδακτορικό δίπλωμα, ενώ είναι ήδη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, η βαθμολογική του εξέλιξη θα μειωθεί κατά δύο (2) έτη, δεδομένου ότι έχει ήδη μειωθεί κατά δύο (2) έτη λόγω του μεταπτυχιακού τίτλου (τέσσερα (4) έτη συνολικά).

Παράδειγμα 2 : Για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κάτοχο κατά το διορισμό του διδακτορικού διπλώματος ή που αποκτά μετά το διορισμό του διδακτορικό δίπλωμα, οπότε και η βαθμολογική του εξέλιξη μειώνεται κατά 4 έτη, και εν συνεχεία αποκτά μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, δεν μειώνεται ο χρόνος της βαθμολογικής του εξέλιξης επιπλέον κατά 2 έτη, δεδομένου ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υπαλλήλου η
κατοχή διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου.

iv) Για τους κατόχους του πιστοποιητικού του έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007, Α΄ 143), περί παρακολούθησης ειδικού πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

v) Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΔΕ, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.

Επίσης διευκρινίζονται τα εξής:

α) για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, ο χρόνος δε κατάθεσης του σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος αποτελεί  την αφετηρία υπολογισμού του πλεονάζοντος χρόνου που διαθέτει ο υπάλληλος. Σε κάθε περίπτωση, οι διδακτορικοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι ή ισότιμοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 85/2022 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

β) ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την κατάρτιση των πινάκων προακτέων, για την εφαρμογή των διατάξεων περί μείωσης του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου προαγωγής.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!