Δήμοι: Η τελική ρύθμιση για τις 100 δόσεις (έγγραφο) - Aftodioikisi.gr
Παρασκευή
15
Οκτώβριος
Back
Δήμοι: Η τελική ρύθμιση για τις 100 δόσεις (έγγραφο)

Δήμοι: Η τελική ρύθμιση για τις 100 δόσεις (έγγραφο)

Την τελική ρύθμιση για τις 100 δόσεις οφειλών προς τους δήμους παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Η ρύθμιση περιέχεται στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ   του υπουργείου Υγείας που ψηφίσθηκε χθες από τη Βουλή.

Όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, μετά το “καπέλλο” Σκυλακάκη σε Θεοδωρικάκο, οι αρχικές 120 δόσεις έγιναν 100 και αφορούν μόνο

όσες οφειλές προέκυψαν στην διάρκεια του κορωνοϊού.

Πρόκειται για τα άρθρα 165 έως 172.

ANAΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο 165

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού –

Πεδίο εφαρμογής

 1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους

και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα

βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021, όπως και ο-

φειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων

των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσί-

ευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη

προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του

οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να

ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με

απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξή-

σεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από

τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβο-

λής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων

εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄

της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα

φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υπο-

στεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κο-

ρωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως

31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότη-

τας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων

και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

 1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγο-

νται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της

αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νό-

μου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευ-

κόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,

με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθ-

μισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επι-

στροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί,

επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε ο-

ποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση,

ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί

και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η α-

νωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βε-

βαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρε-

μούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

 1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται

και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλ-

λο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδή-

ποτε λόγο.

 1. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι ο-

φειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επι-

φάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο

51 του ν. 4647/2019 (Α΄204), για τις οποίες εφαρμόζο-

νται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο. 58

Άρθρο 166

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης

οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

 1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη

ρύθμιση του άρθρου 136 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά,

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-

σης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020

(Α΄184), από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021.

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον

έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η

οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Έ-

νωσης Δήμων Ελλάδας.

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώ-

σεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα Νομικά Πρόσωπα Δη-

μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων πλην των ΔΕΥΑ.

 1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός

παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμά-

των της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία

που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-

γείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το

περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υ-

ποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλο-

γή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ε-

σωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕ-

ΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.

Άρθρο 167

Αρμόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων

ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

 1. Η ρύθμιση του άρθρου 136 χορηγείται με απόφαση

που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα

της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-

τήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Δεν απαιτείται απόφαση έ-

γκρισης της ρύθμισης εφόσον ο Δήμος έχει υποβάλει

στην κατάσταση οφειλετών στην ψηφιακή πλατφόρμα

τα ποσά (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) της προς ρύθμιση

οφειλής.

 1. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε

τμηματικά. Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της

καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από

την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμι-

ση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις κατα-

βάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντί-

στοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση

του οφειλέτη.

 1. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τε-

λευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μι-

κρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρό-

σωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρή-

σεις κάθε είδους.

 1. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την

επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%)

επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας

που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

 1. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της

ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των

ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης α-

παλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

 1. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο η-

λεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής

εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονο-

μικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμο-

γή του παρόντος.

Άρθρο 168

Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού

ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις

ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εφόσον

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης

αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από

άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει: α) το πέντε

τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφει-

λή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, β) το δέκα τοις ε-

κατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή α-

πό πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέ-

χρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, γ) το είκοσι τοις εκατό

(20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από

δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και

πάνω, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για ε-

παναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Άρθρο 169

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων

εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών

προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

 1. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται

η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της ανα-

γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την

προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθμίζο-

νται με τις διατάξεις του παρόντος.

 1. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έ-

χουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχε-

τικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυ-

τές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων

της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφει-

λές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του

προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση

του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων,

εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της

οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

 1. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέ-

σεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν

επιστρέφονται.

 1. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμι-

σης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 170

Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις

ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλε-

ται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, ανα-

στέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά

η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε πο-

σού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος

από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης

αυτής.

Άρθρο 171

Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθμιση

οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για

την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος μόνο για το μέρος αυτό.

Άρθρο 172

Απώλεια ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού

Η ρύθμιση της οφειλής του παρόντος καταργείται, με

συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοί-

που της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής

βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με

όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέ-

τρα, αν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνε-

χόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τε-

λευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των

τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλλει στον δήμο τις προ-

βλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί

των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημού-

ντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό

Φ.Π.Α., γ) έχει υποβάλει αναληθή

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!