Δ. Ρόδου: Προκαλεί έλεγχο από τρεις ελεγκτικές υπηρεσίες στην σύμβαση αποκομιδής των απορριμμάτων 

Προάγγελο «εφ’ όλης της ύλης» ελέγχου από τρεις αυτοτελείς ελεγκτικές υπηρεσίες της συμβάσεως αποκομιδής των απορριμμάτων στο νησί της Ρόδου αποτελούν τα διαλαμβανόμενα σε πολυσέλιδο υπόμνημα απόψεων που υπέβαλε ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, απέστειλε αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τις απόψεις της επί της ειδικής διοικητικής προσφυγής που ασκήθηκε για την ακύρωση της δυσμενούς αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για την λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT ΑΕ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕ” και των τριών εταιρειών ατομικώς.

Οι απόψεις του Δήμου Ρόδου κοινοποιούνται μεταξύ άλλων στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων) και συνοδεύονται από 23 σχετικά έγγραφα.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική» την 13η Αυγούστου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάκληση των υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεων του ίδιου οργάνου.

Με την πρώτη απόφαση είχε εγκριθεί κατά πλειοψηφία η εκχώρηση προϊόντος (τίμημα διαλογής και μεταφοράς) της σύμβασης συνεργασίας Δήμου Ρόδου και ΕΕΑΑ Α.Ε. (με ημερομηνία 1.11.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου 52367) για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραπάνω σύμβασης στην κοινοπραξία «W.A.T.T. Α.Ε. – ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Με την δεύτερη απόφαση έγινε τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αρ.πρωτ. 2/29737/2018.

Υπέρ ψήφισαν 30 δημοτικοί σύμβουλοι και κατά 11 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ι. Αφεντούλης, Ν. Γιαννάς, Σ. Διακοσταματίου, Δ. Ζανεττούλλης, Ε. Καζούλλης, Μ. Καφετζής, Ι. Κορωναίος, Μιχ. Παλαιολόγου, Α. Πάλλας, Μ. Σταυρής, Μ. Χριστοδούλου ενώ αποχή δήλωσε ο κ. Κ. Πότσος.

Στην απόφαση γίνεται λόγος για «κατάφωρη παράβαση» των όρων της Διακήρυξης, για τη Σύμβαση Υπηρεσίας «Αποκομιδή – μεταφορά & διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπή- κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή & διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, του Δήμου Ρόδου (ΚΔΑΥ)» ενώ προβλέπονται κυρώσεις σε συγκεκριμένες προθεσμίες.

H κοινοπραξία και οι εταίροι της τονίζουν στην προσφυγή ότι τηρήθηκαν στο ακέραιο οι συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από νόμιμες αποφάσεις που εκτελέστηκαν και η από 1 Νοεμβρίου 2014 σύμβαση, ως ίσχυε πλέον τροποποιημένη, εκτελέστηκε πλήρως και προσηκόντως, και ήδη στις 7.6.2020 έληξε.

‏Τονίζει παραπέρα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί διότι οι ανακληθείσες υπ’ αριθ. 1120/2017 και 505/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου είναι νόμιμες. Επικαλείται προς τούτο τον έλεγχο που είχε προηγηθεί της αναθέτουσας αρχής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι και μετά την εκχώρηση του τιμήματος, το ποσό επιχορήγησης που εισέπραξε έχοντας καταβάλει το προβλεπόμενο στη διακήρυξη ιδιαίτερα υψηλό κόστος λειτουργίας, απασχολώντας μάλιστα 22 άτομα προσωπικό, ήτοι επιπλέον 9 από τα ζητούμενα στη διακήρυξη, υπολείπεται σημαντικά του οριζόμενου στη διακήρυξη συμβατικού ανταλλάγματος.
‏Τονίζει επικουρικώς ότι η οικεία σύμβαση εκτελέστηκε με καλή πίστη και σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση από όλα τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση μέρη, εξοπλισμένη με το τεκμήριο νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οποίας ερείδεται.

Υποστηρίζει παραπέρα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάσχει από ειδική και επαρκή αιτιολογία.

Ο Δήμος Ρόδου υποστηρίζει ότι η διοικητική προσφυγή της κοινοπραξίας είναι απορριπτέα ελλείψει εννόμου συμφέροντος, πλέον ότι είναι και καθόλα αβάσιμη και κατά νόμον και επί της ουσίας.
Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε κατάφορα η διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων. Διατείνεται ακόμη ότι όλως βλαπτικά για τον Δήμο Ρόδου και τουλάχιστον χαριστικά, υπέρ των μελών της αναδόχου αλλά και της εταιρείας WATT Α.Ε., παρανόμως, σιωπηρά, χωρίς πρόβλεψη εκ του νόμου, ούτε δυνατότητας και ούτε αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, ουσιωδώς τροποποιήθηκαν οι όροι, της παραπάνω διακήρυξης και της επ’ αυτής από 07-06-2017 Σύμβασης.

Υποστηρίζεται ότι οι παραβιάσεις αφορούν στην αμοιβή, τροποποιώντας, μεγεθύνοντας, και συγκαταλέγοντας στην αμοιβή για το ΚΔΑΥ, μεταξύ άλλων, το σύνολον της από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. επιδότησης ανάκτησης υλικών συσκευασίας, και όχι μόνον το 50%, όπως σαφώς και ρητά ορίζεται, ως προς την ανάδοχο, κατά το σχήμα που ανεδείχθη, και της κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΔΑΥ σαφώς αποτελεί ουσιώδες μέρος, και αντικείμενο της κεντρικής διακήρυξης και Σύμβασης Υπηρεσίας «Αποκομιδή – μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή & διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, του Δήμου Ρόδου (ΚΔΑΥ)».
Επιπλέον διότι, ενώ, από τον επί της άνω Διακήρυξης, Διεθνή Διαγωνισμό, αναδείχθηκε Ανάδοχος, αποκλειστικά και μόνον η «Κοινοπραξία -EN.ACT. A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», παρά ταύτα, με την ως άνω υπ. αρ. 505/2018, και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την σύμφωνα με αυτήν, από 31-08-2018 Σύμβαση, η εταιρεία WATT Α.Ε. από φορέας «δάνειας εμπειρίας» υπέρ της αναδόχου, μετεξελίχθηκε αυθαίρετα, χωρίς να έχει υποβάλει δικαιολογητικά νόμιμης συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε μέρος του σχήματος της ανάδοχου, επί ουσιώδους τμήματος της Σύμβασης Καθαρότητας (ΚΔΑΥ).

Ο Δήμος Ρόδου ισχυρίζεται ότι η τακτική που ακολουθήθηκε παραβαίνει το Ενωσιακό Δίκαιο και κατά τη νομολογία του ΔΕΚ (ΔΕΕ), έρχεται σε ευθεία παράβαση, όχι απλώς με τις διατάξεις του νόμου, αλλά και με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Περαιτέρω, από την νομική έρευνα προκύπτει, ότι η υπ. αρ. 42072/2020 απόφαση, του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην οποία, γίνεται επίκληση ότι επικύρωσε τη νομιμότητα της υπ. αρ. 505/22-05-2018 απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν την επικύρωσε με ειδική και σαφή με επίκληση διάταξης νόμου αιτιολογία, επί του περιεχομένου της απόφασης αλλά αποκλειστικά και μόνο λόγω παρέλευσης, του προβλεπόμενου από τον νόμο χρόνου ελέγχου, μετά τον οποίο απλώς η απόφαση τεκμαίρεται ως νόμιμη. Σημειώνεται επιπλέον ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν ύστερα από εισήγηση, όχι υπηρεσιακή, αλλά του τότε αντιδημάρχου Καθαριότητας, χωρίς αριθμό πρωτόκολλου, με το ίδιο ωστόσο, ως ανωτέρω περιεχόμενο, περί δάνειας εμπειρίας και με αναφορά επίσης στο άρθρο 03, της Διακήρυξης.

Η νομική υπηρεσία επισημαίνει ακόμη ότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων, παρέχεται εντολή προς τη Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας για την υποβολή αναφοράς αρμοδίως, περιλαμβανόμενου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε άλλης εποπτεύουσας και ελέγχουσας αρχής.

Ο Δήμος Ρόδου επισημαίνει στο σχετικό έγγραφο και τα εξής:

«Αποτελούν πρόκληση στο χώρο των δημόσιων συμβάσεων σε ελληνική και ευρωπαϊκή κλίμακα, οι προβαλλόμενες αιτιάσεις ότι επί του αυτού αντικειμένου (ΚΔΑΥ Δήμου Ρόδου), είναι δυνατόν να ισχύσουν παράλληλα δύο Δημόσιες Συμβάσεις, μια νόμιμη με τον από τον διαγωνισμό αναδειχθέντα Ανάδοχο και μια παράνομη με χωρίς διαγωνισμό απευθείας συμβληθέντα Ανάδοχο συγκροτούμενο από τα μέλη του πρώτου και από τρίτο που προσέφερε στο διαγωνισμό δάνεια εμπειρία.

Ωσάν τα παραπάνω νομικά περιστατικά να δικαιολογούν άγνοια του παράνομου και να μην δείχνουν αντίθετα και αντικειμενικά κακή πίστη και απατηλές ενέργειες, είναι επίσης πρόκληση και βρίσκεται πέραν κάθε λογικής να επικαλείται το σχήμα της αναδόχου της παράνομης σύμβασης, ότι η με την υπ. αρ. 238/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου αποκατάσταση της νομιμότητας κατά την αρχή της χρηστής διοίκησης και την εξυπηρέτηση επιτακτικά του δημόσιου /δημοσιονομικού συμφέροντος, αντίθετα είναι αυτή που τάχα παραβιάζει τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης και ότι δήθεν γίνεται κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας.

Αποτελούν επίσης πρόκληση στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων, οι προσβαλλόμενες αιτιάσεις ότι επί σκανδαλωδώς συναφθείσας παράνομης απευθείας σύμβασης, που απέσπασε μέρος άλλης νόμιμης σύμβασης, αυξάνοντας συγκεκριμένα το τίμημα και με άλλο συγκεκριμένο σχήμα αναδόχου, δεν αρκούν αυτά για την ανάκληση των παράνομων πράξεων που επέτρεψαν τη παράνομη σύμβαση, επειδή τάχα απαιτείται και άλλη εξειδίκευση των λόγων προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Δηλαδή με τέτοιας αυθαιρεσίας και μεγέθους νομικά περιστατικά επί της πρόδηλης αναγνώρισης της κατισχύος της νόμιμης σύμβασης έναντι της παράνομης, δεν αρκεί στο σκέλος της υπ. αρ. 238/2020 απόφασης του Δ.Σ. η αξίωση της επιστροφής «όλων των αδικαιολογήτως και παρανόμως εισπραχθέντων επιπλέον ποσών- αμοιβών, σε σχέση με τα ποσά των όρων της Διακήρυξης και της Σύμβασης, από τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Ρόδου από 01-012018, μέχρι 07-06-2020», αλλά θα πρέπει να εξειδικεύεται και τα ποσά αυτά, όταν μάλιστα και στην απόφαση 238/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και με την ίδια την προσφυγή γίνεται παραδοχή, ότι εκχωρήθηκε με την παράνομη σύμβαση ολόκληρη η επιδότηση της ΕΕΑΑ ανάκτησης υλικών συσκευασίας αντί μέρος 50% που προβλέπει η σύμφωνα με την οικονομική προσφορά ύστερα από διαγωνισμό σύμβαση (άρθρο 02, παρ. 02 και άρθρο 04 παρ. Β εδ. 09 αρ. πρωτ. 02/43008/07-06-2017 Σύμβασης ανωτ. Ι, 5)».

 Πηγή: dimokratiki.gr
ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!