Τροποποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροποποίηση της αριθμ. 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4545/τ.Β΄) με θέμα: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Αναλυτικά το ΦΕΚ:

(ΦΕΚ B’ 2619/28.06.2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου του ν. 4506/2017 ανανέωση τροποποίηση -κωδικοποίηση της σύμβασης «περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄129).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 1680).

7. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

8. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11-11-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441) και με την αριθμ. Υ43/3-5-2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 1510).

10. Την αριθμ. 6548/7-12-2017 «Αίτημα Χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ με ποσό 5.000.000€ για το σχεδιασμό, υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος για την ομάδα των αστέγων».

11. Την αριθμ. 60117/11831/15-12-2017 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης.

12. Τις αριθμ. 59561/689/13-12-2017, 43723/479/06-09-2018 και 1509/75/17-01-2019 εισηγητικές εκθέσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Την αριθμ.60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4545/τ.Β΄) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με την αριθμ. Δ13/οικ. 54905-2718/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4934/τ.Β΄).

14. Την αριθμ. πρ. Ε.Ι.Ε.Α.Δ.:2002οικ/11-6-2 019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΖ4ΟΞ7Φ-ΥΚΕ) και την αριθμ. πρ. 22274/794/7-6-2019 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒ9Χ465Θ1Ω-83Ρ).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, καθώς το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβεί αυτό που καθορίστηκε στην αριθμ.60134/786/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4545), όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα με την αριθμ. Δ13/οικ. 549052718/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4934/τ.Β΄),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος για την περίοδο 2018-2021».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υπουργός  Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΕΚ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΣΤΕΓΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!